Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Activitatea analitică ca instrument de prevenire și combatere a infracțiunilor de corupție


Autor: Talmaci Francisco
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Gheorghe Golubenco
doctor, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene "Constantin Stere"

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 februarie 2022 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.58 Mb / în română
Adobe PDF document0.60 Mb / în engleză

Teza

CZU 343.9:343.352 (043.3)

Adobe PDF document 2.58 Mb / în română
199 pagini


Cuvinte Cheie

activitate analitică, analiza de intelligence, analiza informațiilor de natură criminală, infracțiune, crimă, corupție, investigare, combatere, prevenire

Adnotare

Teză de doctor în drept. Școala Doctorală în Drept, Științe Politice și Administrative a consorțiului instituțiilor de învățământ USPEE „C. Stere” ASEM, Chișinău 2022

Structura lucrării: Introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 198 de titluri, 9 figuri, 174 pagini de text de bază, o anexă, declarația privind asumarea răspunderii, CV-ul autorului. Rezultatele obținute sunt publicate în 10 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: criminalistica, activitatea specială de investigații

Scopul lucrării vizează fundamentarea teoretico-aplicativă și conceptualizarea activității analitice în investigarea infracțiunilor de corupție, stabilirea tehnicilor, tipurilor și formelor analizei de informații în investigarea și prevenirea corupției.

Obiectivele cercetării: identificarea abordărilor doctrinare, cercetarea noțiunilor și naturii juridice a activității analitice în prevenirea și combaterea infracțiunilor de corupție; determinarea elementelor caracteristicii criminalistice și modelului criminalistic al infracțiunilor de corupție și semnificației acestor elemente în analiza corupției; cercetarea abordărilor cu privire la instrumentele anticorupție; identificarea metodelor, tipurilor și formelor analizei corupției; identificarea surselor de informații, aplicațiilor software, abordărilor cu privire la procesul analitic și produsele analitice în investigarea corupției; formularea concluziilor și recomandărilor destinate optimizării și îmbunătățirii cadrului normativ în materia cercetată.

Noutatea și originalitatea științifică a cercetării este determinată de faptul că presupune o primă încercare de a efectua o investigare temeinică a conceptului teoretico-practic al activității analitice în prevenirea și investigarea infracțiunilor de corupție. Noutatea științifică a lucrării rezidă în: relevarea esenței activității analitice în investigarea infracțiunilor; analiza noțiunilor și practicilor de analiză a criminalității, stabilirea naturii juridice a activității analitice; statuarea asupra elementelor caracteristicii criminalistice și modelului criminalistic al infracțiunii de corupție în contextul analizei informațiilor de natură criminală; stabilirea experienței în crearea de instrumente de prevenire și combatere a infracțiunilor de corupție; clarificarea rolului activității analitice în calitate de instrument anticorupție; determinarea asupra metodelor și tipurilor consacrate de analiză a informației de natură criminală; stabilirea surselor de informații și aplicațiilor software în analiza și investigarea infracțiunilor de corupție; determinarea algoritmilor, produselor analitice și valorii aplicative ale acestora în analiza informațiilor despre corupție; identificarea obiectivelor de dezvoltare ale activității analitice în procesul de investigare a infracțiunilor de corupție.

Rezultatele obținute se conturează în tezele principale promovate spre susținere și în problema științifică importantă soluționată care constă în conturarea și fundamentarea teoretico-normativă și aplicativă a activității analitice destinate investigării și prevenirii infracțiunilor de corupție, conceptualizarea și caracterizarea acesteia, definirea și uniformizarea noțiunilor și termenilor aferenți domeniului, precum și identificarea și promovarea metodelor, tehnicilor și produselor analitice în vederea depistării, cercetării și prevenirii actelor de corupție.

Semnificația teoretică. Lucrarea prezintă o sursă ştiinţifico-metodologică necesară doctrinei autohtone și un suport științific pentru elaborarea și perfecționarea în continuare a conceptului activității analitice în activitatea organelor de drept.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în abordarea teoretico-normativă a aspectelor de reglementare a activității analitice în prevenirea și combaterea infracțiunilor de corupție și poate fi utilă persoanelor abilitate cu aplicarea legii.

Implementarea rezultatelor științifice. Concluziile și soluțiile redate de autor pot fi utile în elaborarea unor cursuri specializate, unei strategii de dezvoltare și bazelor teoretice al modelului analizei de informații al organelor de drept.