Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Analiza juridico-penală şi criminologică a infracţiunii de practicare ilegală a activităţii de întreprinzător


Autor: Spalatu Veaceslav
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Xenofon Ulianovschi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 septembrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 octombrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.29 Mb / în română

Cuvinte Cheie

infracţiune economică, antreprenoriat, întreprinzător, licenţiere, certificat de înregistrare, licenţă, profit

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 302 de titluri, 1 anexă, 171 de pagini de text de bază. Rezultatele obţinute sînt publicate în 9 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Lucrarea ştiinţifică ţine de domeniul dreptului penal şi criminologiei.

Scopul şi obiectivele lucrării constau în efectuarea unei ample cercetări ştiinţifice asupra problemelor de ordin juridico-penal şi criminologic privind practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător; stabilirea naturii juridice a acestei fapte prejudiciabile, locul ei în Partea specială a Codului penal şi elaborarea, în virtutea acestui fapt, a unor propuneri cu privire la perfecţionarea cadrului normativ penal şi extrapenal al Republicii Moldova; determinarea conceptelor de bază care formează sistemul de referinţă în investigarea problematicii privind practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător; studierea experienţei altor state cu privire la antreprenoriatul ilegal; analiza juridică a elementelor şi semnelor constitutive ale infracţiunii prevăzute de art.241 CP; evidenţierea criteriilor de delimitare a practicării ilegale a activităţii de întreprinzător de unele infracţiuni asemănătoare şi alte categorii juridice; efectuarea unei cercetări criminologice speciale în privinţa infracţiunii analizate.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică rezidă din soluţionarea problemei ştiinţifice în domeniul respectiv, care constă în elaborarea unui studiu complex şi sistematizat al legislaţiei penale în materie de răspundere pentru practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător, sub aspectul analizei şi sintezei dispoziţiilor Codului penal prin prisma legislaţiei şi doctrinei penale a Republicii Moldova şi a unor ţări străine; în efectuarea unei analize ample a problemelor criminologice ce ţin de evidenţierea cauzelor şi condiţiilor săvîrşirii infracţiunii de practicare ilegală a activităţii de întreprinzător, caracteristica personalităţii infractorului, precum şi elucidarea măsu-rilor destinate să prevină asemenea fapte prejudiciabile, cu argumentări bazate pe practica judici-ară autohtonă şi din alte state.

În acest sens, cele relatate au ca finalitate formularea de concluzii şi recomandări pentru a elucida şi înlătura lacunele din ştiinţa Dreptului penal ce ţin de materia studiată; pentru a perfecta legislaţia în ceea ce priveşte prevenirea săvîrşirii unor astfel de infracţiuni, în contextul desfăşurării reformelor judiciare, uniformizării practicii judiciare şi edificării statului de drept. Astfel, s-a propus: 1) modificarea titlului şi dispoziţiei art.241 Cod penal şi art.263 Cod contravenţional; 2) excluderea din Codul penal a art.125.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării constă în expunerea unor noi concepţii teoretice, concluzii şi recomandări, ce se referă la problemele juridico-penale şi criminologice ale infracţiunii de practicare ilegală a activităţii de întreprinzător, graţie cărora a fost posibilă: înaintarea unor propuneri ce vizează modificarea, în acest sens, a cadrului normativ penal şi contravenţional al Republicii Moldova, precum şi implementarea măsurilor de prevenire şi combatere a unor asemenea infracţiuni în contextul procesului de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele investigaţiei ştiinţifice pot fi utilizate pentru optimizarea aplicării normei juridice, construcţiei şi conţinutului normei juridico-penale privind practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător, care pot fi, ulterior, utilizate de către angajaţii organelor de drept în cadrul activităţii privind încadrarea juridică a infracţiunilor şi prevenirea acestora; materialele tezei pot constitui şi un suport real în procesul de instruire în cadrul instituţiilor de învăţămînt superior şi postuniversitar cu profil juridic.

Cuprins


1. BAZA TEORETICĂ ŞI NORMATIVĂ A PRACTICĂRII ILEGALE A ACTIVITĂŢII DE ÎNTREPRINZĂTOR
 • 1.1. Tratări doctrinare ale practicării ilegale a activităţii de întreprinzător
 • 1.2. Etimologia, evoluţia şi raportul dintre conceptul de antreprenoriat şi ilegalitate în condiţiile legislaţiei penale a Republicii Moldova
 • 1.3. Studiu de drept penal comparat
  • nnn
  • 1.3.1. Aspecte ale practicării ilegale a acticităţii de întreprinzător din perspectiva legislaţiei unor state-membre ale Uniunii Europene
  • 1.3.2. Incriminarea practicării ilegale a activităţii de întreprinzător în legislaţia unor state-membre ale Comunităţii Statelor Independente
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. REGLEMENTAREA JURIDICO-PENALĂ A PRACTICĂRII ILEGALE A ACTIVITĂŢII DE ÎNTREPRINZĂTOR
 • 2.1. Obiectul infracţiunii de practicare ilegală a activităţii de întreprinzător
 • 2.2. Latura obiectivă a infracţiunii de practicare ilegală a activităţii de întreprinzător
 • 2.3. Subiectul infracţiunii de practicare ilegală a activităţii de întreprinzător
 • 2.4. Latura subiectivă a infracţiunii de practicare ilegală a activităţii de întreprinzător
 • 2.5. Circumstanţele agravante ale infracţiunii de practicare ilegală a activităţii de întreprinzător
 • 2.6. Delimitarea practicării ilegale a activităţii de întreprinzător de unele infracţiuni asemănătoare şi de alte categorii juridice
 • 2.7. Concluzii la capitolul 2

3. CARACTERISTICA CRIMINOLOGICĂ A INFRACŢIUNII DE PRACTICARE ILEGALĂ A ACTIVITĂŢII DE ÎNTREPRINZĂTOR
 • 3.1.Noţiunea şi parametrii statistici ai infracţiunii de practicare ilegală a activităţii de întreprinzător
 • 3.2. Cauzele şi condiţiile săvîrşirii infracţiunii de practicare ilegală a activităţii de întreprinzător
 • 3.3. Personalitatea infractorului care a săvîrşit infracţiunea de practicare ilegală a activităţii de întreprinzător
 • 3.4. Prevenirea infracţiunii de practicare ilegală a activităţii de întreprinzător
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI