Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Elaborarea modelului de analiza si previziune pe termen mediu al economiei naţionale a Republicii Moldova


Autor: Toaca Zinovia
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.13 - Metode economico-matematice
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Andrei Gameţchi
doctor, conferenţiar universitar
Consultant ştiinţific: Anatol Godonoagă
doctor, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 decembrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 16 februarie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.69 Mb / în română

Teza

CZU 338(478)(043.3)

Adobe PDF document 2.48 Mb / în română
159 pagini


Cuvinte Cheie

model macroeconometric, model cu ecuaţii simultane, model cu ecuaţii recursive, previziune, relaţii cauza-efect, feedback, validarea modelului, simulare, variabile-ţinta

Adnotare

Domeniul de studiu: utilizarea metodelor econometrice pentru elaborarea unui model macroeconomic al economiei naţionale a Republicii Moldova si utilizarea acestuia pentru analiza, simulari si previziune pe termen mediu.

Scopul lucrarii consta în elaborarea unui model macroeconometric al economiei naţionale si utilizarea experimentala a acestuia. Atingerea scopului implica urmatoarele obiective majore: studierea si generalizarea experienţei practice de elaborare a modelelor macroeconometrice, analiza economiei naţionale contemporane a Republicii Moldova, elaborarea schemei generale a modelului, cercetarea sistemica a modelului, evidenţierea ierarhiei relaţiilor de tipul cauza-efect si a mecanismelor de reglare, realizarea modelului econometric în baza informaţiei statistice a Republicii Moldova si utilizarea în aplicaţii.

Noutatea si originalitatea stiinţifica a rezultatelor obţinute: s-a elaborat un model macroeconometric, în care sunt utilizaţi, ca factori exogeni, remitenţele si indicatori mondiali; s-a cercetat separat exportul de produse agroalimentare; s-a efectuat cercetarea sistemica a modelului si s-au evidenţiat mecanisme de reglare a economiei naţionale; s-au elaborat scenarii de evoluţie a economiei naţionale în funcţie de modificarea ipotezelor prognozei; s-au realizat simulari cu utilizarea variabilelor-ţinta, ce determina influenţa cheltuielilor bugetare asupra evoluţiei PIB-ului.

Problema stiinţifica soluţionata consta în elaborarea unui model macroeconometric,obţinut în rezultatul cercetarii experienţei în domeniul modelarii macroeconomice si a analizei economiei naţionale.

Semnificaţia teoretica: Cercetarile efectuate pot servi în calitate de elemente conceptuale si metodologice în vederea continuarii investigaţiilor stiinţifice din domeniul dat. Totodata, teza poate fi utilizata ca suport bibliografic în procesul didactic din instituţiile de învaţamânt economic superior. În acest sens, lucrarea poate fi consultata la studierea diverselor cursuri universitare si postuniversitare: modelarea matematica a proceselor economice, econometrie.

Valoarea aplicativa a lucrarii: consta în posibilitatea calcularii rapide a mai multor scenarii de evoluţie a indicatorilor macroeconomici principali ai Republicii Moldova, în funcţie de variaţia variabilelor exogene si a ipotezelor prognozei. Indicatorii obţinuţi sunt interdependenţi prin prisma legaturilor cauza-efect si feedback-ului, ceea ce majoreaza importanţa practica a rezultatelor obţinute.

Rezultatele stiinţifice ale lucrarii au fost aprobate în cadrul proiectului de cercetare aplicativa „Prognozarea si monitorizarea indicatorilor macroeconomici ai Republicii Moldova”, executat la Institutul de Economie, Finanţe si Statistica. Modelul este utilizat pentru elaborarea prognozelor macroeconomice în cadrul IEFS, care sunt prezentate periodic Ministerului Economiei.

Cuprins


1. ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE ALE MODELARII MACROECONOMICE
 • 1.1. Tipologia modelelor economico-matematice de descriere a evoluţiei economiei naţionale
 • 1.2. Prioritaţile modelarii econometrice
 • 1.3. Modelul econometric cu ecuaţii simultane si analiza lui
 • 1.4. Analiza modelelor macroeconometrice utilizate pentru descrierea evoluţiei economiei naţionale
 • 1.5. Formularea problemei de elaborare a unui model de analiza si prognoza a economiei naţionale
 • 1.6. Concluzii

2. ANALIZA SITUA IEI ECONOMICE DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 2.1. Aspectul general al evoluţiei economiei naţionale în anii de independenţa
 • 2.2. Criza financiar-economica mondiala si impactul ei asupra economiei Republicii Moldova.
 • 2.3. Evoluţia sectorului de bunuri si servicii
 • 2.4. Evoluţia si structura comerţului exterior al Republicii Moldova
 • 2.5. Evoluţia si structura investiţiilor în capital fix
 • 2.6. Concluzii

3. CONCEPTUL MODELULUI ECONOMETRIC AL ECONOMIEI NA IONALE
 • 3.1. Structura generala a modelului econometric
 • 3.2. Principii metodologice privind elaborarea modelului macroeconometric pentru Republica Moldova
 • 3.3. Deficienţe în utilizarea datelor statistice
 • 3.4. Concluzii

4. REALIZAREA MODELULUI MACROECONOMIC AL ECONOMIEI NA IONALE A REPUBLICII MOLDOVA
 • 4.1. Estimarea ecuaţiilor modelului în baza informaţiei statistice a Republicii Moldova
 • 4.2. Validarea modelului
 • 4.3. Schema generala de elaborare a pronosticului indicatorilor macroeconomici în baza modelului
 • 4.4. Scenarii de evoluţie a indicatorilor macroeconomici principali elaborate în baza modelului econometric
 • 4.5. Efectul cheltuielilor publice asupra evoluţiei economiei naţionale a Republicii Moldova
 • 4.6. Concluzii

CONCLUZII GENERALE SI RECOMANDARI