Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Sporirea disponibilităţii şi mentenabilităţii îmbinărilor cu joc renovate cu materiale compozite polimerice


Autor: Ţapu Veaceslav
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.20.03 - Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare
Anul:2012
Consultant ştiinţific: Grigore Marian
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
CSS: DH 60-05.20.03-27.03.08
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 decembrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 16 februarie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.59 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Disponibilitate, Materiale compozite, Mentenanţă, Mentenabilitate, Uzare

Adnotare

Lucrarea este compusă din introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 178 titluri, 3 anexe, 112 pagini (până la bibliografie), 24 figuri, 7 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 13 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: tehnică.

Scopul şi obiectivele tezei: scopul este sporirea disponibilităţii şi mentenabilităţii îmbinărilor cu joc din tehnica agricolă şi celei din ramurile conexe. Cercetările au fost focalizate pe următoarele obiective majore ale tezei: analiza stadiului actual al cercetărilor privind asigurarea disponibilităţii şi mentenabilităţii cuplelor tribologice metalopolimerice; elaborarea schemelor de cercetare şi organizarea laboratorului experimental; aprofundarea cercetărilor în direcţia sporirii calităţii îmbinărilor cu joc renovate cu Materiale compozite polimerice (MCP) pentru condiţii dificile de lubrifiere şi stabilirea stării limită şi celei catastrofală a îmbinărilor cu joc renovate cu MCP poroase; elaborarea procesului tehnologic de recondiţionare a pieselor uzate cu MCP poroase.

Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute:inovaţia ştiinţifică a lucrării constă în soluţionarea problemei ştiinţifice importante înaintată în lucrare şi anume Demonstrarea eficienţei aplicării MCP cu structură poroasă a stratului superficial în scopul sporirii disponibilităţii şi mentenabilităţii îmbinărilor cu joc renovate, componente ale tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare.

Semnificaţia teoretică constă în stabilirea dinamicii uzării şi a unor proprietăţi fizico-mecanice a cuplelor metalopolimerice cu joc funcţie de condiţiile de exploatare, constituţia MCP poroase, parametrii tehnologici de aplicare şi formare a acoperirilor polimerice, caracteristicile suprafeţelor de contact şi caracterul îmbinării.

Valoarea aplicativă a lucrării este asigurată de recomandările teoretico-experimentale privind disponibilitatea şi mentenabilitatea îmbinărilor metalopolimerice cu joc renovate cu MC poliamidoepoxidice poroase, efectul pozitiv de la implementarea rezultatelor obţinute în producţie; folosirea rezultatelor din lucrare în perfecţionarea procesului de instruire a studenţilor de la specialităţile din domeniul ingineriei agrare şi celor adiacente.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: rezultatele din teză de doctorat au fost implementate în producţie în Staţiunea Tehnologică Experimentală „Paşcani”, Staţiunea tehnologică „Codru”, Staţiunea Didactico-Experimentală „Chetrosu”. Rezultatele implementării sunt aprobate de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL ASIGURĂRII FIABILITĂŢII ÎMBINĂRILOR CU JOC RENOVATE CU MATERIALE COMPOZITE POLIMERICE
 • 1.1. Generalităţi la stadiul actual al cunoaşterii cu privire la disponibilitatea şi mentenabilitatea îmbinărilor cu joc din utilajele agricole şi cele din industria prelucrătoare
 • 1.2. Materiale ce alcătuiesc semicuple tribologice ale îmbinărilor cu joc din tehnica agricolă şi industria prelucrătoare
  • 1.2.1. Generalităţi privind componentele tehnologice ale utilajelor agricole şi celor din industria prelucrătoare
  • 1.2.2. Materiale folosite la renovarea pieselor de maşini
  • 1.2.3. Alegerea materialului cuplelor tribologice cu joc
 • 1.3. Consideraţii cu privire la frecarea cuplelor tribologice metalopolimerice cu joc
  • 1.3.1. Consideraţii tribologice de bază
  • 1.3.2. Consideraţii privind ungerea îmbinărilor metalopolimerice de alunecare cu unsori consistente
 • 1.4. Metode tehnologice de asigurare a calităţii suprafeţelor conjugate în funcţie de rezistenţa la uzare a elementelor componente
 • 1.5. Concluzii la capitolul I

2. METODICA GENERALĂ DE CERCETARE, MATERIALE, METODE DE PREPARARE ŞI METODE DE ANALIZĂ.
 • 2.1. Consideraţii generale
 • 2.2. Planificarea experimentelor şi estimarea proprietăţilor fizico-mecanice
 • 2.3. Instalaţii de laborator, utilaje, aparate şi mostre pentru încercări experimentale
 • 2.4. Metodica cercetării stării limită a cuplelor metalopolimerice renovate
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. ASIGURAREA TEHNOLOGICĂ A CALITĂŢII CUPLELOR TRIBOLOGICE CU JOC LA RENOVAREA ACESTORA CU MC POLIMERICE
 • 3.1. Obiectivele investigaţiilor
 • 3.2. Ordinea de realizare a investigaţiilor
 • 3.3. Cercetări cu privire la constituţia materialului de aport pentru renovarea cuplelor tribologice cu joc exploatate în condiţii de frecare limită
 • .3.1. Generalităţi privind folosirea MC la compensarea uzurii pieselor de maşini
 • 3.3.2. Cercetarea aderenţei acoperirilor poliamidoepoxidice funcţie de constituţia MC
 • 3.3.3. Cercetarea densităţii acoperirilor poliamidoepoxidice poroase
 • 3.4. Cercetări cu privire la intensitatea uzării cuplelor tribologice cu joc renovate cu MC poliamidoepoxidice poroase
 • 3.4.1. Posibilităţi şi căi de reducere a uzurii cuplelor metalopolimerice cu joc
 • 3.4.2. Rezultate experimentale cu privire la uzarea cuplelor metalopolimerice cu joc în diferite condiţii de lubrifiere
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. DURABILITATEA SI STABILIREA PARAMETRILOR DE PROIECTARE SI A JOCURILOR LIMITĂ DE EXPLOATARE PENTRU CUPLELE METALO-POLIMERICE RENOVATE CU MC POLIAMIDOEPOXIDICE POROASE
 • ddd
 • 4.1. Siguranţa în funcţionare a cuplelor tribologice renovate cu MC polimerice
 • 4.1.1. Starea limită şi admisibilă a pieselor din cuplele metalopolimerice cu joc
 • 4.1.2. Stabilirea grosimii stratului compensator de uzură la recondiţionarea pieselor cu MC poliamidoepoxidice poroase
 • 4.2. Cercetări cu privire la stabilirea stării limită a cuplelor metalopolimerice renovate cu MC poliamidoepoxidice poroase
  • 4.2.1. Rezultate privind stabilirea stării limită a cuplelor tribologice renovate cu MC poliamidoepoxidice poroase obţinute prin metoda presării fără prelucrarea mecanică a suprafeţei de contact a semicuplei acoperite
  • 4.2.2. Rezultate privind stabilirea stării limită a cuplelor tribologice renovate cu MC poliamidoepoxidice poroase obţinute prin prelucrarea mecanică a suprafeţei de contact a semicuplei acoperite
 • 4.3. Cercetări cu privire la elaborarea tehnologiei de recondiţionare a îmbinărilor cu joc prin compensarea uzurii cu MC poliamidoepoxidice poroase
 • 4.3.1. Factorii ce influenţează un proces tehnologic de recondiţionare a pieselor uzate prin aplicarea materialelor compozite poroase
 • 4.3.2. Elaborarea procesului tehnologic de recondiţionare
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI