Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Optimizarea deciziilor de marketing în vederea penetrării eficiente a întreprinderii pe pieţe noi (în baza ramurii vinicole a Republicii Moldova)


Autor: Grosu Vladimir
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.06 - Marketing; logistică
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Victor Căun
doctor, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei
CSS: D 32-08.00.06-27.03.08
Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 ianuarie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 mai 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.50 Mb / în română

Cuvinte Cheie

decizie de marketing, mix de marketing, adoptarea deciziei, penetrarea pieţei, modelare, optimizare, evaluare, eficienţă, control, întreprindere vinicolă

Adnotare

Teză de doctor în economie. Chişinău, 2011. Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 167 de titluri, 9 anexe, 140 pagini de text de bază, 29 figuri, 28 tabele şi 8 formule. Tezele de bază ale lucrării au fost publicate în 6 lucrări ştiinţifice.

Domeniu de studiu: economie, marketing.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în elaborarea unui model de optimizare a deciziilor de marketing în condiţii de risc prin metoda „arborelui” decizional la penetrarea pieţelor noi de către întreprinderile ramurii vinicole a Republicii Moldova. Ipoteza cercetării constă în influenţa esenţială a modelării economico-matematice asupra elaborării şi adoptării deciziilor de marketing în contextul penetrării pieţelor noi.

Scopul şi obiectivele lucrării: Scopul tezei constă în cercetarea aspectelor metodice şi practice privind optimizarea deciziilor de marketing prin prisma elementelor mixului de marketing la penetrarea pieţelor noi de către întreprinderile ramurii vinicole a Republicii Moldova. Realizarea acestui scop necesită soluţionarea următoarelor obiective: studierea bazei conceptuale privind fundamentarea deciziilor de marketing la întreprindere; fundamentarea abordărilor metodice cu privire la clasificarea deciziilor de marketing; elucidarea principiilor de modelare a deciziilor manageriale şi de marketing; examinarea situaţiei sectorului vinicol al Republicii Moldova prin prisma potenţialului de internaţionalizare; elaborarea unui model de penetrare a pieţelor noi de către întreprinderile sectorului vinicol autohton; identificarea alternativei optime de penetrare a pieţelor noi.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării constă în sistematizarea şi fundamentarea deciziilor de marketing la întreprindere; aplicarea conceptului de modelare la adoptarea deciziilor de marketing; formularea alternativelor admisibile la penetrarea pieţelor externe prin prisma instrumentarului complexului de marketing; elaborarea unui model de optimizare în condiţii de risc prin metoda „arborelui” decizional şi înaintarea alternativei optime la penetrarea pieţelor noi de către întreprinderile vinicole autohtone.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării rezidă în elaborarea unui model de optimizare a deciziilor de marketing şi înaintarea spre utilizare a unei alternative de acţiune la penetrarea pieţelor noi de către întreprinderile vinicole autohtone. Materialele tezei pot fi utilizate în activitatea instituţiilor şi întreprinderilor din domeniul vinicol, precum şi la elaborarea programelor analitice pentru activitatea didactică din instituţiile de învăţământ superior cu profil economic.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: rezultatele cercetării au fost prezentate şi discutate în cadrul conferinţelor ştiinţifice şi simpozioanelor, precum şi publicate în reviste ştiinţifice de profil.

Cuprins


1. BAZELE METODOLOGICE DE ADOPTARE A DECIZIILOR DE MARKETING
 • 1.1. Conţinutul şi clasificarea deciziilor de marketing
 • 1.2. Incertitudinea şi riscurile în adoptarea deciziilor de marketing
 • 1.3. Metode de fundamentare a deciziilor de marketing
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. APLICAREA MODELELOR ÎN ACTIVITATEA DE MARKETING
 • 2.1. Clasificarea sistemelor de modelare a deciziilor
 • 2.2. Principiile de funcţionare a sistemelor de modelare a deciziilor de marketing
 • 2.3. Eficienţa sistemelor de modelare a deciziilor de marketing
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. FUNDAMENTAREA DECIZIILOR DE MARKETING LA PENETRAREA PIEŢELOR NOI
 • 3.1. Selectarea deciziilor de marketing la penetrarea întreprinderilor vinicole pe pieţe noi
 • 3.2. Criterii de evaluare şi selectare a deciziilor de marketing
 • 3.3. Procesul de coordonare şi control a deciziilor de marketing
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI