Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Aspecte metabolice ale ontogeniei postnatale a tesutului osos în normă şi osteopatia experimentală


Autor: Tagadiuc Olga
Gradul:doctor habilitat în biologie
Specialitatea: 03.00.04 - Biochimie
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Veaceslav Reva
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 30-03.00.04-25.12.03
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 februarie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 aprilie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document4.57 Mb / în română

Cuvinte Cheie

ţesut osos, ontogeneză postanatală, OE, metabolism osos, compoziţie a ţesutului osos, remodelare osoasă, remediu cianobacterian BioR, compuşi coordinativi ai cuprului

Adnotare

Lucrarea este expusă pe 232 pagini şi include introducerea, 6 capitole, sinteza rezultatelor, concluzii generale, recomandări practice, bibliografie (274 surse). Rezultatele obţinute sunt publicate în 40 de lucrări ştiinţifice.

Domeniu de studiu: Biochimie, Medicină.

Scop: studiul compoziţiei şi metabolismului ţesutului osos, stabilirea corelaţiilor dintre compuşii individuali şi evaluarea importanţei dinamicii lor în ontogeneza postnatală a organismului în normă, osteopatia experimentală şi sub influenţa remediului cianobacterian BioR, a compuşilor coordinativi ai cuprului CMT-28 şi CMT-67 şi a combinaţilor lor.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată s-a efectuat un studiu complex şi exhaustiv al ţesutului osos în ontogeneza postnatală în condiţii fiziologice, în osteopatia experimentală şi la remedierea modificărilor cu preparate autohtone.

Semnificaţia teoretică. Rezultatele studiului completează cunoştinţele fundamentale referitor la particularităţile compoziţiei şi metabolismului organelor şi ţesuturilor la diferite etape ontogenetice de dezvoltare postnatală. Datele experimentale obţinute permit a stabili reperele biochimice specifice ţesutului osos la o anumită etapă ontogenetică postnatală.

Valoarea aplicativă a lucrării. S-au evidenţiat cei mai informativi indici care ar putea servi drept markeri ai modificărilor specifice anumitor etape ontogenetice ale compoziţiei şi metabolismului ţesutului osos în osteopatia experimentală, care pot fi utilizaţi pentru diagnosticul precoce al afecţiunilor ţesutului osos, monitorizarea evoluţiei şi a eficacităţii tratamentului. Elucidarea acţiunii CMT-28 şi CMT-67, BioR şi a combinaţiilor lor poate servi drept reper fiabil în selecţia mijloacelor de corecţie farmacologică a dereglărilor metabolice, care survin în ţesutul osos în osteopatia secundară hepatică.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării au stat la baza elaborării a 4 recomandări metodice şi a 2 capitole în manualele utilizate în procesul didactic la USMF „Nicolae Testemiţanu”. Metodele optimizate de diagnostic sunt implementate la Laboratorul Biochimie al USMF „Nicolae Testemiţanu”, Centrul Republican de Control al Calităţii a Investigaţiilor de laborator, Labortorul de Diagnostic Clinic al IMSP, Institutul de Cardiologie.

Cuprins


1. ŢESUTUL OSOS – IMPORTANŢA MEDICO-SOCIALĂ, PARTICULARITĂŢI METABOLICE ÎN NORMĂ ŞI PATOLOGIE, ABORDĂRI TERAPEUTICE
 • 1.1. Ponderea medico-socială a afecţiunilor osteoarticulare
 • 1.2. Compoziţia şi metabolismul osos în condiţii fiziologice
  • 1.2.1. Dinamica ontogenetică a densităţii minerale osoase şi masei osoase în condiţii fiziologice şi factorii ce o influenţează
  • 1.2.2. Remodelarea osoasă în condiţii fiziologice
  • 1.2.3. Remodelarea osoasă în condiţii patologice
 • 1.3. Abordări terapeutice în tratamentul maladiilor ţesutului osos
  • 1.3.1. Remedii osteotrope clasice şi moderne
  • 1.3.2. Remediile osteotrope autohtone
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Animale de laborator şi grupuri de studiu
 • 2.2. Modelul osteopatiei experimentale şi biopreparatele testate
 • 2.3. Pregătirea materialului biologic
 • 2.4. Metodele de determinare a activităţii enzimatice
 • 2.5. Metodele de evaluare a metabolismului proteic
 • 2.6. Metodele de evaluare a metabolismului lipidic, a intensităţii oxidării peroxidice a lipidelor şi activităţii sistemului antioxidant
 • 2.7. Metodele de determinare a elementelor glucidice ale glicoproteinelor şi proteoglicanilor
 • 2.8. Metodele de dozare a compuşilor minerali
 • 2.9. Evaluarea cromatografică a proteinelor necolagenice ale ţesutului osos
 • 2.10. Procesarea statistică
 • 2.11 Concluzii la capitolul 2

3. MODIFICĂRILE ONTOGENETICE ALE MARKERILOR RO ŞI METABOLISMULUI PROTEIC ÎN ŢESUTUL OSOS AL ŞOBOLANILOR ÎN CONDIŢII FIZIOLOGICE, OSTEOPATIA HEPATICĂ ŞI LA REMEDIEREA CU SUBSTANŢE AUTOHTONE
 • 3.1 Dinamica ontogenetică a indicilor RO în ţesutul osos al animalelor martor, cu osteopatie experimentală şi la administrarea remediului cianobacterian BioR, compuşilor coordinativi ai cuprului CMT-28 şi CMT-67 şi combinaţiilor lor
  • 3.1.1. Modificările ontogenetice ale indicilor remodelării osoase în ţesutul osos în condiţii fiziologice
  • 3.1.2. Modificările ontogenetice ale indicilor remodelării osoase în osteopatia experimentală
  • 3.1.3. Remedierea modificărilor indicilor remodelării osoase în ţesutul osos în OE la administrarea remediului cianobacterian BioR, compuşilor coordinativi ai cuprului CMT-28 şi CMT-67 şi combinaţiilor lor
  • 3.2 Modificările ontogenetice ale compoziţiei şi metabolismului elementelor proteice ale matricei organice a ţesutului osos al şobolanilor în condiţii fiziologice, osteopatia hepatică şi la remedierea cu substanţe autohtone
  • 3.2.1. Modificările ontogenetice ale metabolismului proteic în ţesutul osos în condiţii fiziologice
  • 3.2.2. Modificările ontogenetice ale metabolismului proteic în ţesutul osos în osteopatia experimentală
  • 3.2.3. Corecţia modificărilor metabolismului proteic în ţesutul osos în osteopatia experimentală de către remediul cianobacterian BioR, compuşii coordinativi ai cuprului CMT-28 şi CMT-67 şi combinaţiile lor
  • 3.3 Modificările ontogenetice ale compoziţiei compuşilor glicoproteici ai matricei organice a ţesutului osos al şobolanilor în condiţii fiziologice , osteopatia hepatică şi la remedierea cu substanţe autohtone
  • 3.3.1. Modificările ontogenetice ale compoziţiei şi metabolismului compuşilor glicoproteici în ţesutul osos în condiţii fiziologice
  • 3.3.2. Modificările ontogenetice ale compoziţiei şi metabolismului compuşilor glicoproteici în ţesutul osos în osteopatia experimentală
  • 3.3.3. Influenţa remediului cianobacterian BioR, a compuşilor coordinativi ai cuprului CMT-28 şi CMT-67 şi a combinaţiilor lor asupra compoziţiei şi metabolismului compuşilor glicoproteici în ţesutul osos în osteopatia experimentală
 • 3.4. Modificările ontogenetice ale enzimelor metabolismului glicoproteinelor matricei organice a ţesutului osos al şobolanilor în condiţii fiziologice normale, osteopatia hepatică şi la remedierea lor cu substanţe autohtone
  • 3.4.1. Modificările ontogenetice ale enzimelor metabolismului glicoproteinelor matricei organice a ţesutului osos al şobolanilor în condiţii fiziologice normale
  • 3.4.2. Modificările ontogenetice ale activităţii enzimelor metabolismului glicoproteinelor matricei organice în ţesutul osos în osteopatia experimentală
  • 3.4.3. Remedierea modificărilor activităţii enzimelor metabolismului glicoproteinelor matricei organice în ţesutul osos în osteopatia experimentală la administrarea preparatului cianobacterian BioR, compuşilor coordinativi ai cuprului CMT-28 şi CMT-67 şi combinaţiilor lor
 • 3.5. Analiza cromatografică a proteinelor necolagenice a ţesutlui osos în condiţii fiziologice la diferite etape ale ontogenezei postnatale
  • 3.5.1. Cromatografia proteinelor necolagenice al ţesutului osos al şobolanilor în condiţii fiziologice normale
  • 3.5.2. Cromatografia proteinelor ţesutului osos uman în condiţii fiziologice
  • 3.5.3. Nivelul osteocalcinei în ţesutul osos uman la diferite etape ontogenetice postnatale
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

4. MODIFICĂRILE ONTOGENETICE ALE COMPOZIŢIEI LIPIDICE, INTENSITĂŢII OXIDĂPRII PEROXIDICE A LIPIDELOR ŞI ACTIVITĂŢII SISTEMULUI ANTIOXIDANT ÎN ŢESUTUL OSOS AL ŞOBOLANILOR ÎN CONDIŢII FIZIOLOGICE, OSTEOPATIA HEPATICĂ ŞI LA REMEDIEREA LOR CU SUBSTANŢE AUTOHTONE
 • 4.1. Modificările ontogenetice ale compoziţiei lipidice a ţesutului osos al şobolanilor în condiţii fiziologice, osteopatia experimentală şi la remedierea cu substanţe autohtone
 • 4.1.1. Modificările ontogenetice ale compoziţiei lipidice în ţesutul osos în condiţii fiziologice
 • 4.1.2. Modificările ontogenetice ale spectrului şi concentraţiei lipidelor în ţesutul osos în osteopatia experimentală
 • 4.1.3. Influenţa remediului cianobacterian BioR, a compuşilor coordinativi ai cuprului CMT-28 şi CMT-67 şi a combinaţiilor lor asupra compoziţiei lipidice a ţesutului osos în osteopatia experimentală
 • 4.2. Modificările ontogenetice ale oxidării peroxidice a lipidelor şi sistemului antioxidant în ţesutul osos al şobolanilor în condiţii fiziologice, osteopatia hepatică şi la administrarea remediului cianobacterian BioR, a compuşilor coordinativi ai cuprului CMT-28 şi CMT-67 şi a combinaţiilor lor
 • 4.2.1. Modificările ontogenetice ale oxidării peroxidice a lipidelor şi sistemului antioxidant în ţesutul osos al şobolanilor în condiţii fiziologice
 • 4.2.2. Modificările ontogenetice ale oxidării peroxidice a lipidelor şi a sistemului antioxidant în ţesutul osos al şobolanilor în osteopatia experimentală
 • 4.2.3. Modificările ontogenetice ale oxidării peroxidice a lipidelor şi sistemului antioxidant în ţesutul osos al şobolanilor cu osteopatie experimentală la administrarea remediului cianobacterian BioR, a compuşilor coordinativi ai cuprului CMT-28 şi CMT-67 şi a combinaţiilor lor
 • 4.3 Concluzii la capitolul 4

5. MODIFICĂRILE ONTOGENETICE ALE COMPOZIŢIEI MINERALE A ŢESUTULUI OSOS AL ŞOBOLANILOR ÎN CONDIŢII FIZIOLOGICE, OSTEOPATIA EXPERIMENTALĂ ŞI LA REMEDIEREA CU SUBSTANŢE AUTOHTONE
 • 5.1. Modificările ontogenetice ale compoziţiei minerale a ţesutului osos în condiţii fiziologice
 • 5.2. Modificările ontogenetice ale compoziţiei minerale a ţesutului osos în osteopatia experimentală
 • 5.3. Remedierea modificărilor compoziţiei minerale a ţesutului osos în osteopatia experimentală indusă de administrarea CCl4 de către remediul cianobacterian BioR, compuşii coordinativi ai cuprului CMT-28 şi CMT-67 şi combinaţiile lor
 • 5.4. Conclizii la capitolul 5

6. SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE