Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Identitatea etnică şi formarea ei la copii şi adolescenţi în şcolile cu limba rusă de instruire din municipiul Chişinău


Autor: Ivanova Nina
Gradul:doctor în istorie
Specialitatea: 07.00.07 - Etnologie, antropologie culturală şi istorică
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Veaceslav Stepanov
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Instituţia: Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 februarie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 mai 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.38 Mb / în română
Adobe PDF document0.47 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

etapă transformărilor sociale, etnicitate, identitate etnică, identificare etnică, semne etnodiferenţiale, socializare, viziuni etnosociale, factori cognitivi şi sociali de formare a identităţii etnice

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 246 de titluri, 3 anexe, 138 de pagini de text de bază, 15 tabele, 6 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 16 lucrări ştiinţifice.

Cuvinte-cheie: etapă transformărilor sociale, etnicitate, identitate etnică, identificare etnică, semne etnodiferenţiale, socializare, viziuni etnosociale, factori cognitivi şi sociali de formare a identităţii etnice.

Domeniul de studiu: etnologie, psihologie etnică, sociologie etnică, psihologie socială, antropologie culturală şi istorică.

Scopul şi obiectivele tezei: definirea particularităţilor procesului de formare a identităţii etnice şi a concepţiilor etnice în mediul elevilor din şcolile cu predare în limba rusă din municipiul Chişinău, inclusiv din clasele cu studierea limbii ucrainene. În acest scop se efectuează o analiză teoreticometodologică a fenomenului identităţii etnice şi o cercetare empirică a formării identităţii etnice şi a viziunii etnice în grupuri de elevi ruşi şi ucraineni.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică rezidă în realizarea pentru prima dată în Republica Moldova a cercetărilor empirice privind procesul de formare a identităţii etnice la elevii de vârsta până la 13 ani în perioada de transformare a structurii sociale. De asemenea, se întreprinde o analiză aprofundată a fenomenului etnicităţii din perspectiva interdisciplinarităţii.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în studierea procesului de formare a identităţii etnice la elevi din mun. Chişinău la etapă contemporană.

Semnificaţia teoretică: consistă în elucidarea şi caracterizarea etapelor de formare a identităţii etnice în funcţie de vârstă şi grup etnic; evidenţierea relaţiei dintre procesul de identificare etnică de stadiile de dezvoltare cognitivă şi de totalitatea factorilor sociali; abordarea interdisciplinară a studierii identităţii etnice.

Valoarea aplicativă a investigaţiei constă în posibilitatea utilizării rezultatelor obţinute în programe de organizare a activităţilor educative în diferite grupuri etnice, predarea unor cursuri speciale cu problematica respectivă atât în instituţii preuniversitare, cât şi în cele universitare , cu scopul de a educa relaţii interetnice tolerante în societate.

Cuprins


1. ИСТОРИОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX - НАЧАЛО XXI ВЕКА)
  • 1.1. Изучение этнической идентичности в этнологии и смежных научных дисциплинах
  • 1.2. Историография изучения проблемы этнической идентичности в период социальных изменений в Республике Молдова
  • 1.3. Выводы по 1 главе

2. СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
  • 2.1. Методология исследования этнической идентичности младших школьников
  • 2.2. Роль семьи как первичного фактора формирования этнической идентичности
  • 2.3. Влияние на образовательные практики социальной трансформации молдавского общества (годы независимости)
  • 2.4. Выводы по 2 главе

3. ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ МУН. КИШИНЕВА
  • 3.1. Особенности процесса становления этнической идентичности младших школьников
  • 3.2. Формирование этнокультурных представлений младших школьников: тенденции и проблемы
  • 3.3. Выводы по 3 главе

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ