Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / iunie /

Şcolile româneşti din Transilvania în sec. XIV – XVIII


Autor: Păun (Radovici) Maria Liliana
Gradul:doctor în istorie
Specialitatea: 07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Alexandru Roman
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Administrare Publică
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
CSS: DH 15-07.00.02-27.03.08
Institutul de Istorie

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 iunie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 octombrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.57 Mb / în română

Teza

CZU 94(498)13/17(043.3)

Adobe PDF document 3.09 Mb / în română
209 pagini


Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 527 titluri, 2 anexe, 146 pagini text de bază. Rezultatele tezei au fost expuse în 10 lucrări publicate în Republica Moldova şi România. Volumul total al publicaţiilor la tema dată este de 13,33 c. a.

Domeniul de studiu: Analiza complexă, multiaspectuală a fenomenului procesului complex al genezei, constituirii şi evoluţiei sistemului şcolilor româneşti din Transilvania în perioada medievală, istoria sistemului învăţământului naţional în această regiune mare a României.

Scopul şi obiectivele lucrării: Investigarea ştiinţifică a problemei abordate în întreaga sa complexitate, a procesului integru al învăţământului românesc din Transilvania în contextul istoriei medievale se impune la etapa transformărilor contemporane şi a integrării europene a culturii, educaţiei multiculturale în ansamblu. Scopul este analiza procesului evolutiv al constituirii şi dezvoltării învăţământului românesc pe parcursul secolelor XIV – XVIII. Obiectivele de bază se axează pe studierea şi conştientizarea dimensiunilor acestei problematici, determinarea rolului prioritar al învăţământului în promovarea valorilor autentice ale societăţii, evidenţierea premizelor istorice ale creării învăţământului românesc în ansamblu, geneza şi evoluţia lui în hotarele teritoriale ale Transilvaniei medievale.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Caracterul inovator al studiului doctoral rezidă în realizarea oportunităţii de a construi un tablou integru al principalelor fenomene şi procese culturale din contextul genezei, constituirii şi evoluţiei învăţământului românesc în hotarele istorice ale Transilvaniei de-a lungul secolelor XIV – XVIII, în baza surselor istorice autentice de arhivă şi publicate în multiple culegeri documentare, a unei vaste istoriografii din România şi de peste hotarele ei.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul respectiv: Abordarea conceptuală a evoluţiei istorice a învăţământului din România în ansamblu şi a şcolii româneşti din Transilvania, în special, permite ca acest fenomen istoric să fie analizat în complex, de la general la particular. Datorită complexităţii şi diversităţii obiectului său, problema ştiinţifică abordată cunoaşte mai multe ipostaze, numeroase laturi de manifestare care reprezintă elemente componente ale procesului multidimensional pe care îl reprezintă ea, pentru prima dată se realizează un studiu specializat în plan istorico-problematic şi în context integrator, a consolidării şi evoluţiei acestui proces în spaţiu şi timp, iar actualitatea şi importanţa sa necesită o abordare ştiinţifică interdisciplinară, complexă şi profundă.

Semnificaţia teoretică: Metodologia utilizată denotă caracterul interdisciplinar al cercetării şi corespunde tendinţelor moderne de dezvoltare a ştiinţei istorice. Semnificaţia epistemică şi pragmatică derivă din concluziile şi recomandările obţinute pentru perfecţionarea învăţămîntului.

Valoarea aplicativă a lucrării: Rezultatele cercetării investigării problemei abordate în studiul doctoral sunt determinate în primul rând de potenţialul său cognitiv. Precum în contextul limitelor cronologice ale temei investigate şi îndeosebi la etapa actuală, fenomenul educaţiei dobândeşte noi dimensiuni în consens cu noile cerinţe ale vieţii sociale la etapa contemporană.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele obţinute se utilizează în activitatea ştiinţifică şi pedagogică în calitate de compartimente, blocuri de teme şi materiale în monografiile, manualele, materialele didactice la istoria culturii, pedagogiei şi învăţământului în ansamblu.

Cuprins


I. ANALIZA ISTORIOGRAFICĂ A EVOLUŢIEI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ROMÂNESC ÎN TRANSILVANIA
  • I. 1. Metodologia studierii problemei şi abordarea ei în investigaţiile cu caracter general
  • I. 2. Analiza istoriografiei specializate a fenomenului învăţământului românesc din Transilvania
  • I. 3. Concluzii la capitolul 1

II. GENEZA ŞI CONSTITUIREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ROMÂNESC ÎN TRANSILVANIA MEDIEVALĂ
  • II. 1. Premisele apariţiei învăţământului românesc în context istoric
  • II. 2. Constituirea şi organizarea învăţământului românesc din Transilvania în secolele XIV – XVIII .
  • II. 3. Concluzii la capitolul 2

III. ROLUL ŞCOLII ARDELENE ÎN PROCESUL DEZVOLTĂRII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ROMÂNESC
  • III. 1. Activitatea pedagogică şi iluministă a Şcolii Ardelene
  • III. 2. Evoluţia calitativă şi cantitativă a învăţământului românesc din Transilvania medievală
  • III. 3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI