Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularităţile de adaptare a populaţiilor speciei Viperа berus L. (Serpentes, Viperidae) în Republica Moldova


Autor: Postolachi Vladislav
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.08 - Zoologie
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Nicolae Zubcov
doctor, conferenţiar cercetător, Institutul de Zoologie
Instituţia: Institutul de Zoologie

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 aprilie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 mai 2015

Autoreferat

Adobe PDF document1.48 Mb / în română

Cuvinte Cheie

vipera comună, particularităţi adaptive, ecologie, etologie.

Adnotare

Cuvinte-cheie: vipera comună, particularităţi adaptive, ecologie, etologie.

Domeniul de studiu: 165.02. Zoologie.

Scopul tezei constă în elucidarea particularităţilor adaptive ale populaţiilor speciei Vipera berus (L.) în ecosistemele naturale şi cele cu un presing sporit antropic de pe teritoriul Republicii Moldova, pentru evaluarea stării actuale a populaţiei acestor scuamate şi elaborarea unor recomandări care vor contribui la conservarea speciei sau optimizarea situaţiei actuale.

Obiective: (1) stabilirea ariei actuale a speciei V. berus pe teritoriul Moldovei; (2) studierea aspectului morfologic şi evidenţierea particularităţilor biometrice ale populaţiilor ariei studiate; (3) elucidarea habitatelor caracteristice speciei şi particularităţilor adaptive biotopice în perimetrul ariei studiate; (4) evidenţierea particularităţilor activităţii diurne şi sezoniere a speciei în condiţiile Republicii Moldova; (5) studierea particularităţilor structurii demografice în populaţiile poligoanelor de cercetări staţionare a speciei V. berus; (6) elucidarea aspectelor reproductive, inclusiv a natalităţii şi mortalităţii în populaţiile viperei comune în aria de cercetare; (7) stabilirea relaţiilor biocenotice ale viperei comune în condiţiile republicii noastre; (8) elucidarea comportamentului şi particularităţilor adaptive etologice ale speciei V. berus în condiţiile ariei studiate.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. În premieră, au fost realizate cercetări complexe, privind particularităţile adaptive ale viperei comune în Republica Moldova. Au fost elucidate particularităţile morfologice, biometrice, predilecţiei biotopice, adaptărilor ecologice şi etologice a populaţiilor în habitatele naturale şi antropizate. A fost stabilit un tip nou de conexiune a scutului frontal cu cele parietale. A fost evaluată densitatea populaţiilor viperei comune în raport cu principalii factori abiotici şi biotici, caracteristici condiţiilor autohtone. Pentru prima dată a fost folosită analiza regresională în rezultatul cărea au fost elaborate ecuaţiile dependenţei densităţii populaţiilor viperei comune în raport cu consistenţa arbuştilor şi cu grosimea litierii. În premieră, a fost realizată schema variabilităţii reacţiilor de apărare a viperei comune.

Problema ştiinţifică soluţionatăconstă în elucidarea particularităţilor morfologice, biometrice, predilecţiei biotopice, adaptărilor ecologice şi etologice, inclusiv în elaborarea ecuaţiilor dependenţei densităţii populaţiilor în raport cu consistenţa arbuştilor şi grosimea litierei, de asemenea în realizarea schemei variabilităţii reacţiilor de apărare a viperei comune, fapt ce va minimaliza erorile în aprecierea habitatelor potenţiale pentru existenţa speciei.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele obţinute contribuie la consolidarea cunoştinţelor despre biologia speciei, necesare pentru ocrotirea ei. Cercetările efectuate în prezenta lucrare contribuie la elucidarea rolului potenţialului de adaptare şi a strategiilor utilizate de vipera comună la schimbările de mediu. Rezultatele constituie un suport metodologic solid în realizarea monitoringului durabil al speciei, care constituie o condiţie incontestabilă în realizarea măsurilor îndreptate spre protecţia ei. Rezultatele cercetărilor au fost aplicate la elaborarea şi realizarea proiectului Crearea Reţeaua Ecologice Naţionale în Republica Moldova ca parte a Reţelei Ecologice Pan-Europene. De asemenea, sînt folosite în procesul didactic în cadrul ciclului universitar.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele obţinute au fost aplicate în procesul elaborării şi realizării proiectului Reţeaua Ecologică a Republicii Moldova. De asemenea, au fost implementate în procesul didactic şi studiul experimental la disciplina „Zoologia vertebratelor” a Universităţii de Stat din Tiraspol (cu sediul în Chişinău) şi Universităţii de Stat din Moldova. Rezultatele obţinute sînt aplicate în procesul excursional la realizarea ghidajelor prin expoziţia pavilionară „Natura. Omul. Cultura” din Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL HERPETOLOGIEI
 • 1. Istoricul cercetărilor herpetologice din afara ţării
 • 2. Studierea biologiei speciei în Republica Moldova
 • 3. Concluzii la Capitolul 1

2. CARACTERISTICA ARIEI DE STUDIU ŞI A CONDIŢIILOR CLIMATERICE ÎN PERIOADA DE CERCETARE
 • 1. Descrierea ariei de studiu şi poligoanelor de cercetări staţionare
 • 2. Descrierea condiţiilor climaterice în perioada de studiu
 • 3. Colectarea materialelor şi metodele folosite
 • 4. Concluzii la Capitolul 2

3. ASPECTUL TAXONOMIC, MORFOLOGIC ŞI RĂSPÎNDIREA SPECIEI
 • 1. Aspectul taxonomic al viperei comune (Vipera berus L.)
 • 2. Aria de răspîndire, aspectul morfologic şi caracteristica biometrică
 • 3. Influenţa mediului înconjurător, adaptările ecologice
 • 4. Structura demografică a populaţiilor
 • 5. Activitatea sezonieră şi diurnă
 • 6. Concluzii la Capitolul 3

4. COMPORTAMENTUL ŞI PARTICULARITĂŢILE ETOLOGICE
 • 1. Strategiile comportamentale ale reptilelor
 • 2. Particularităţile comportamentului de nutriţie
 • 3. Particularităţile comportamentului teritorial
 • 4. Particularităţile comportamentului reproductiv
 • 5. Particularităţile comportamentului de apărare
 • 6. Particularităţile comportamentului de confort
 • 7. Concluzii la Capitolul 4