Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / august /

Natura fonetică şi statutul fonematic al diftongilor centrali în limba engleză (Studiu experimental)


Autor: Sandu Tatiana
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.02.04 - Limbi germanice (cu indicarea limbii concrete)
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Nicanor Babără
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 august 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 octombrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.69 Mb / în română

Cuvinte Cheie

aspect fonologic; caracteristica acustică, articulatorie și integrală; diftongi centrali; fonem; formant; frecvenţă; grafem; intensitate; natura fonetică; organe articulatorii; particularităţi perceptive; spectru; statut fonematic; sunet-tip

Adnotare

Structura tezei. Prezenta cercetare cuprinde adnotări în limbile română, engleză şi rusă; lista cuvintelor-cheie şi cea a abrevierilor; introducere; trei capitole, fiecare urmat de concluziile respective; concluzii generale şi recomandări; referinţe bibliografice (359 de titluri); 11 anexe. Textul de bază al tezei cuprinde 147 de pagini. Rezultatele obţinute sunt publicate în 32 de lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Științe ale limbajului englez; Fonetica Experimentală.

Scopul şi obiectivele. Studierea problemelor ce ţin de caracteristicile: integrale, articulatorii; parametrii acustici; natura fonetică; statutul fonetico-fonologic; valorile ortografice ale diftongilor centrali englezi – varianta britanică /ˊɪə, ˊeə, ˊʊə/. Pentru realizarea acestui scop, ne-am propus următoarele obiective: selectarea structurilor ce conţin diftongi centrali, stabilirea particularităţilor articulatorii şi a parametrilor acustici, determinarea particularităţilor perceptive, precizarea aspectului fonematic și articulatorico-grafic, determinarea principiilor și modalităților de articulare a diftongilor.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Noutatea ştiinţifică a lucrării constă în determinarea, analiza și descrierea problemelor de ordin: integral, articulatoriu, acustic, perceptiv și ortografic în domeniul de cercetare. Originalitatea ştiinţifică rezidă în analiza acestor sunete compuse, în baza materialelor foneticii experimentale, folosind metodele oscilografierii şi spectrografierii.

Problema științifică importantă soluționată constituie efectuarea cercetării teoretico-experimentale, cu un caracter articulatorico-acustic complex, în temeiul cărora, a dovedi că diftongii centrali englezi formează o integritate indivizibilă, că primului element structural îi revine funcția principală și este întotdeauna sub accent, în timp ce al doilea element, deși nu cade sub accent, asigură integritatea indisolubilă a diftongului. Ca rezultat, a stabili statutul unic și fonematic al diftongilor centrali englezi – problemă-cheie soluționată articulatoriu, acustic și fonologic.

Semnificaţia teoretică constă în sistematizarea, ierarhizarea și decodarea complexă a caracteristicilor: integrale, articulatorii şi acustice ale diftongilor centrali englezi în baza înregistrărilor vocii umane engleze în contextul conexiunii foneticii și fonologiei. Studiul a fost realizat în temeiul caracteristicilor articulatorico-acustice ale diftongilor centrali, evidențiindu-se actualitatea acestora întru studierea în continuare a problemei privind conexiunea fonetico-fonologică.

Valoarea aplicativă a cercetării. Rezultatele acestei cercetări pot contribui la studierea în continuare a sistemului fonetico-fonologic englez și, respectiv, la rezolvarea multiplelor probleme ce țin de statutul fonematic al sunetelor compuse în limba engleză, la perfecționarea cursurilor teoretice, la elaborarea suporturilor metodologice de curs pentru fonetica limbii engleze, la ameliorarea calităţii procesului de studiere a foneticii limbii engleze, în special a sistemului diftongilor centrali englezi. Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Strategiile elaborate au servit, din punct de vedere fonetico-fonologic, la evidențierea statutului specific al diftongilor. Rezultatele tezei servesc drept bază la elaborarea cursurilor teoretice și practice de fonetică engleză, fiind utile pentru profesori și studenți.

Cuprins


1. PROBLEMATICA DIFTONGILOR ÎN LIMBA ENGLEZĂ – VARIANTA BRITANICĂ
 • 1.1. Noțiunea de diftong, natura fonetică și clasificarea diftongilor
 • 1.2. Sistemul fonetico-fonologic segmental al limbii engleze contemporane
 • 1.3. Inventarul fonetico-fonematic al diftongilor englezi și clasificarea lor
 • 1.4. Scurt istoric al transcrierii fonetico-fonologice a pronunției și valorilor ortografice ale diftongilor centrali în limba engleză
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. PARTICULARITĂȚI ȘI CONSIDERAȚIUNI INTEGRALE, ARTICULATORII ȘI ACUSTICE STATUTARE ALE DIFTONGILOR CENTRALI ÎN LIMBA ENGLEZĂ – VARIANTA BRITANICĂ
 • 2.1. Diftongul central englez /ˊɪə/
  • a) Particularități și considerațiuni integrale statutare
  • b) Caracteristicile articulatorie și acustică
  • c) Parametrii și datele acustice în cuvintele: ˊclear, ˊbeer, ˊdear, ˏimmaˊterial,ˏperioˊdicity, ˊcereal
 • 2.2. Diftongul central englez /ˊeə/
  • a) Particularități și considerațiuni integrale statutare
  • b) Caracteristicile articulatorie și acustică
  • c) Parametrii și datele acustice în cuvintele: ˊcare, ˊbear, ˊdare, ˊaerial, ˊarea, ˊtear
 • 2.3. Diftongul central englez /ˊʊə/
  • a) Particularități și considerațiuni integrale statutare
  • b) Caracteristicile articulatorie și acustică
  • c) Parametrii și datele acustice în cuvintele: aˊssure, ˊcontour, ˊinfluence, buˊreaucracy, ˊtenure, ˊrural
 • 2.4.Concluzii la capitolul 2

3. OCURENȚA, FRECVENȚA ȘI COMPATIBILITATEA DIFTONGILOR CENTRALI ENGLEZI CU ALTE FONEME – VARIANTA BRITANICĂ
 • 3.1. Ocurența diftongilor /ˊɪə, ˊeə, ˊʊə/ în cuvinte separate, mixte, silabe accentuate și nonaccentuate la începutul, mijlocul și la sfârșitul cuvintelor
 • 3.2. Compatibilitatea diftongilor /ˊɪə, ˊeə, ˊʊə/ cu monoftongi, diftongi și consoane
 • 3.3. Ocurența și frecvența diftongilor /ˊɪə, ˊeə, ˊʊə/ în fraze/propoziții, proverbe,zicători, poezii, dialoguri și texte
 • 3.4. Aspectul lingvistico-practic al diftongilor centrali englezi /ˊɪə, ˊeə, ˊʊə/
 • 3.5. Interconexiunea foneticii cu alte științe socioumane, concrete, cu aspectele limbii și interdependența ei lingvistico-aplicativă
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI