Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Studiu comparativ al particularităţilor morfo-productive la suine de diferite genotipuri


Autor: Secrieru Serghei
Gradul:doctor în agricultură
Specialitatea: 06.02.04 - Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Ilie Rotaru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 septembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 octombrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document1.31 Mb / în română

Cuvinte Cheie

calitatea cărnii, carcasă, genă, genotip, heterozis, hibrid, rasă

Adnotare

Teza de doctor este expusă pe 106 pagini text de bază, fiind compusă din: introducere, 4 capitole, concluzii generale, recomandări şi bibliografie (200 de surse). Materialul ilustrativ include: 38 de tabele, 26 de figuri şi 2 anexe, rezultatele fiind publicate în 8 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studii: agricultură, suinicultură, 421.03.

Scopul lucrării constă în studiul eficacităţii utilizării vierilor de carne şi identificarea celor mai productive combinări de rase pentru obţinerea hibrizilor cu capacităţi de formare a carcaselor şi a cărnii de calitate.

Obiectivele de bază ale lucrării: aprecierea comparativă a capacităţilor reproductive la scroafele de rasă Yorkshire în combinare cu vierii din rasele Landrace, Hampshire, Pietrain şi birasiali Landrace X Pietrain; studierea materialului biologic prin determinarea vitezei de creştere şi capacităţii de îngrăşare; evaluarea calităţii carcaselor, structurii morfologice şi aprecierea producţiei de carne la tineretul suin în concordanţă cu reglamentările Uniunii Europene; determinarea eficienţei economice a rezultatelor cercetărilor.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în faptul că pentru prima dată, în condiţiile Republicii Moldova, au fost experimentate noi combinări de rase pentru producerea hibrizilor competitivi prin utilizarea ca formă maternă a rasei Yorkshire, iar ca formă paternă a vierilor de carne Landrace, Hampshire, Pietrain şi birasiali Landrace X Pietrain.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în suinicultură constă în argumentarea procesului de hibridare şi creştere a tineretului suin cu capacităţi de formare a unei producţii sporite de carne cu calităţi nutritive superioare obţinut prin utilizarea vierilor din rasele paterne. Semnificaţia teoretică a lucrării. Lucrarea reflectă, în mod generalizat, noi rezultate ale procesului de creştere a hibrizilor şi obţinere a cărnii competitive de porcine în perioada de dezvoltare postembrionară.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în determinarea capacităţilor combinative şi identificarea celor mai productive combinări de genotipuri, prin care au fost obţinuţi hibrizi performanţi de suine apţi pentru producerea carcaselor şi a cărnii competitive.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice obţinute au fost utilizate la elaborarea următoarelor documente şi materiale: Recomandări privind sporirea producţiei de carne prin utilizarea raţională a metodelor de hibridare în suinicultură, Chişinău, 2014; Scheme de obţinere a hibrizilor în unitatea de reproducere, creştere şi îngrăşare a porcinelor SRL “Vergecom”, or. Hânceşti, Republica Moldova, 2012.

Cuprins


1. STUDIU PRIVIND IMPORTANŢA HIBRIDĂRII ÎN SPORIREA PRODUCŢIEI DE CARNE LA SUINE
 • 1.1 Eficienţa utilizării heterozisului în suinicultură
 • 1.2 Hibridarea şi rolul ei în sporirea producţiei de carne la suine
 • 1.3 Influenţa capacităţii combinative a raselor asupra calităţii cărnii la porcine
 • 1.4 Rolul genotipului la obţinerea hibrizilor competitivi
 • 1.5 Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1 Materialul de studiu şi condiţiile de efectuare a cercetărilor
 • 2.2 Metodele de cercetare a caracterelor morfo-productive la suine
 • 2.3 Concluzii la capitolul 2

3. POTENŢIALUL PRODUCTIV ÎN FUNCŢIE DE GENOTIPUL SUINELOR
 • 3.1 Studiul capacităţii de reproducţie a scroafelor în perioadele de alăptare şi înţărcare
 • 3.2 Dinamica greutăţii corporale a tineretului suin în perioadele de alăptare şi creştere
 • 3.3 Intensitatea de creştere în funcţie de calităţile ereditare ale suinelor
 • 3.4 Influenţa genotipului suinelor asupra indicilor hematologici
 • 3.5 Concluzii la capitolul 3

4. EFECTUL UTILIZĂRII DIFERITOR GENOTIPURI ÎN AMELIORAREA CALITĂŢII CARCASELOR ŞI A CĂRNII LA SUINE
 • 4.1 Evaluarea calităţii carcaselor în funcţie de tipul genetic al vierului terminal
 • 4.2 Cercetări morfologice, particularităţi fizico-chimice şi tehnologice ale ţesutului muscular
 • 4.3 Aprobarea în producere şi eficienţa economică a rezultatelor cercetărilor
 • 4.4 Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI