Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Modificarea proprietăţilor agrofizice ale cernoziomului tipic în funcţie de asolament şi fertilizare


Autor: Cebotari Marin
Gradul:doctor în agricultură
Specialitatea: 06.01.01 - Agrotehnică
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Boris Boincean
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp "Selecţia"
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 septembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 noiembrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.55 Mb / în română

Teza

CZU 631.452

Adobe PDF document 3.54 Mb / în română
122 pagini


Cuvinte Cheie

asolament, fertilizare, fertilitate, densitate aparentă, porozitate, rezistenţă la penetrare, structură, umiditate, substanţa organică a solului

Adnotare

Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 151 surse, 94 pagini de text de bază, 14 anexe, 10 figuri, 27 tabele. Rezultatele obţinute sînt publicate în 6 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: 411.01. Agrotehnica.

Scopul lucrării: aprecierea proprietăţilor agrofizice ale cernoziomurilor ca indicatori ai stării de calitate şi capacităţii de producţie agricolă a acestora în asolament şi în cultura permanentă pe diferite fonduri de fertilizare.

Obiectivele lucrării: determinarea unui complex de indicatori agrofizici ai cernoziomului tipic din stepa Bălţului în asolament şi cultură permanentă, pe fond fertilizat şi nefertilizat; aprecierea experimentală a rezistenţei solului la arat cu plug cu cormană în diferite asolamente (cu şi fără ierburi perene).

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: A fost determinat un complex de indicatori agrofizici ai solului şi capacitatea lui de producţie în asolament şi cultura permanentă. Concomitent, s-a apreciat experimental rezistenţa solului la arat cu plug cu cormană în diferite asolamente.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată: A fost stabilită experimental opţiunea optimistă de restabilire şi ameliorare a proprietăţilor agrofizice ale solului în cazul respectării asolamentului pe cernoziomul tipic arabil din stepa Bălţului.

Valoarea teoretică a lucrării: Materialele tezei vor servi pentru elaborarea sistemelor moderne de agricultură în zona cernoziomurilor tipice, bazate pe informaţia privind evoluţia însuşirilor acestora: negativă în procesul de utilizate neraţională a terenurilor agricole; pozitivă – în cazul utilizării acestora în asolamente ştiinţific argumentate cu includerea ierburilor perene leguminoase.

Semnificaţia practică: Rezultatele obţinute vor permite de a elabora măsuri şi procedee de diminuare a impactului antropic negativ asupra solurilor, adaptate la schimbările climaterice nefavorabile. Concomitent, materialele vor fi folosite în procesul didactic de pregătire a cadrelor pentru sectorul agricol.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele cercetărilor au fost confirmate în condiţii de producere, în gospodăria agricolă „Danulschii”, r-nul Glodeni, care au demonstrat reducerea consumului de motorină la efectuarea arăturii cu plug cu cormană în asolament cu lucernă.

Cuprins


1. STAREA ACTUALĂ A CERCETĂRILOR PROPRIETĂŢILOR AGROFIZICE ALE CERNOZIOMULUI TIPIC SUB INFLUENŢA PRINCIPALELOR PROCEDEE AGROTEHNICE (asolament, fertilizare şi lucrare a solului)
 • 1.1. Influenţa însuşirilor agrofizice asupra stării de calitate şi capacităţii de producţie a cernoziomurilor
 • 1.2. Influenţa însuşirilor agrochimice asupra stării de calitate şi capacităţii de producţie a cernoziomurilor
 • 1.3. Influenţa însuşirilor biologice asupra stării de calitate şi capacităţii de producţie a cernoziomurilor
 • 1.4. Acţiunea sinergetică a însuşirilor agrofizice, agrochimice şi biologice la formarea calităţii solului şi productivităţii culturilor de cîmp
 • 1.5. Impactul diferitor procedee agrotehnice asupra proprietăţilor agrofizice ale solului
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. CONDIŢIILE ŞI METODELE DE CERCETARE
 • fcgbh
 • 2.1. Condiţiile pedoclimaterice
 • 2.2. Schema experienţei şi metodele de cercetare
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. PROPRIETĂŢILE AGROFIZICE A CERNOZIOMULUI TIPIC ÎN FUNCŢIE DE ASOLAMENT ŞI FERTILIZARE
 • 3.1. Proprietăţile agrofizice ale cernoziomului tipic
 • 3.1.1. Densitatea solului
 • 3.1.2. Densitatea aparentă şi porozitatea solului – indicatorii integrali ai stării de calitate fizică a cernoziomului loturilor experimentale
 • 3.1.3. Rezistenţa la penetrare a solului
 • 3.1.4. Structura solului şi hidrostabilitatea agregatelor structurale
 • 3.1.5. Influenţa asolamentului şi fertilizării asupra rezistenţei de tracţiune a maşinilor agricole
 • 3.1.6. Conţinutul şi rezerva de substanţă organică – factorul integral în menţinerea stării de calitate şi capacităţii de producţie a cernoziomului tipic
 • 3.2. Concluzii la capitolul 3

4. REGIMUL HIDRIC AL SOLULUI, PRODUCTIVITATEA CULTURILOR ŞI EFICIENŢA ECONOMICĂ
 • 4.1. Regimul hidric al solului
 • 4.2. Producţia culturilor de cîmp şi eficienţa economică
 • 4.2.1. Producţia culturilor de cîmp în funcţie de asolament şi fertilizare
 • 4.2.2. Eficienţa economică
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI