Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Cultura Cernoles ȋn perioada sec. al X-lea – prima jumătate a sec. al VIII-lea a Chr


Autor: Fidelschi Serghei
Gradul:doctor în istorie
Specialitatea: 07.00.06 - Arheologie
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Ion Niculiţă
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 2 octombrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 noiembrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.69 Mb / în română

Teza

CZU 903(477.63/.65) 9 (043.3)

Adobe PDF document 16.00 Mb / în rusă
283 pagini


Cuvinte Cheie

interfluviul Nistru-Nipru, cultura Černoles, variante locale, aşezări fortificate, sistem defensiv, ceramică, cronologie

Adnotare

Structura tezei:Introducere, patru capitole, concluzii şi recomandări, inserate pe 136 pagini, bibliografie din 246 titluri, anexe (repertoriul monumentelor, 39 ilustraţii, 28 tabele).

Numărul de publicaţii la tema tezei: rezultatele obţinute sunt publicate în opt lucrări ştiinţifice

Domeniu de studiu: 613.01 - Arheologie

Scopul tezei constă în sistematizarea şi analiza complexă a tuturor surselor arheologice disponibile, ce ţin de populaţia culturii Černoles din spaţiul dintre râurile Nistru şi Nipru.

Obiectivele tezei se axează pe:analiza istoriografiei culturii Černoles; sistematizarea şi clasificarea aşezărilor culturii Černoles, inclusiv a construcţiilor defensive; caracterizarea şi tipologizarea construcţiilor locative, gropilor menajere, precum şi a materialelor arheologice; concretizarea cronologiei şi periodizării culturii Černoles, plecând de la materialul arheologic existent şi având în vedere schemele cronologice actuale.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrăriiconstă în faptul că aceasta reprezintă o sinteză bazată pe o cercetare complexă a siturilor culturii Černoles. Sunt propuse noi scheme de clasificare a componentelor de bază ale culturii materiale. Este completat arealul de răspândire a culturii, fiind stabilite unele variante locale. În urma cercetării a fost soluţionată problema ştiinţifică cu privire la răspândirea monumentelor culturii Černoles în spaţiul dintre Nistru şi Nipru. De asemenea, au fost identificate şapte variante locale ale acestei culturi care, pe de o parte, au caracteristici comune, iar pe de altă parte, se deosebesc printr-un şir de factori.

Importanţa teoretică a lucrării constă în faptul că au fost identificate şi reflectate cele mai importante aspecte legate de modul de viaţă sedentar al comunităţilor culturii Černoles. Aceasta va da posibilitate de a stabili nivelul de dezvoltare a lor, precum şi de a cerceta relaţiile economice şi culturale cu comunităţile sincrone din regiunile limitrofe.

Valoarea aplicativă a tezei: Rezultatele cercetării vor putea fi utilizate pentru elaborarea de baze de date şi hărţi arheologice. De asemenea, ele pot fi folosite în calitate de surse informative pentru lucrări de sinteză consacrate preistoriei spaţiului dintre Nistru şi Nipru, precum şi pentru regiunile limitrofe.

Implementarea rezultatelor obţinute: Rezultatele investigaţiilor ştiinţifice servesc drept bază a cursurilor teoretice şi practice ţinute de către autor în faţa studenţilor de la facultatea de istorie a Universităţii de Stat din Tiraspol.

Cuprins


1. ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИСТОРИОГРАФИЯ ЧЕРНОЛЕССКОЙ КУЛЬТУРЫ
 • 1.1. История исследования чернолесской культуры
 • 1.2. Основные вопросы историографии
 • 1.3. Выводы к главе 1

2.БЫТОВЫЕ ПАМЯТНИКИ ЧЕРНОЛЕССКОЙ КУЛЬТУРЫ
 • 2.1. Ареал. Локальные зоны чернолесских памятников
 • 2.2. Селища (топография, размеры и стратиграфия)
 • 2.3. Городища
 • 2.3.1. Топография, размеры и стратиграфия памятников
 • 2.3.2. Система фортификационных сооружений
 • 2.4. Жилые сооружения и хозяйственные ямы
 • 2.4.1. Жилища
 • 2.4.2. Хозяйственные ямы
 • 2.5. Выводы к главе 2

3. ВЕЩЕВОЙ КОМПЛЕКС ЧЕРНОЛЕССКОЙ КУЛЬТУРЫ
 • 3.1. Керамика
 • 3.1.1. Кухонная посуда
 • 3.1.2. Столовая посуда
 • 3.2. Предметы из бронзы
 • 3.2.1. Орудия труда
 • 3.2.2. Оружия
 • 3.2.3. Украшения
 • 3.2.4. Конское снаряжение
 • 3.3. Предметы из железа
 • 3.3.1. Орудия труда
 • 3.3.2. Оружия
 • 3.3.3. Украшения
 • 3.4. Предметы из камня
 • 3.4.1. Орудия труда
 • 3.4.2. Оружия
 • 3.5. Предметы из кости
 • 3.5.1. Орудия труда
 • 3.5.2. Оружия
 • 3.5.3. Украшения
 • 3.5.4. Конское снаряжение
 • 3.6. Предметы из глины
 • 3.6.1. Орудия труда
 • 3.6.2. Культовые предметы
 • 3.7. Выводы к главе 3

4. ВОПРОСЫ ПЕРИОДИЗАЦИИ И ХРОНОЛОГИИ ЧЕРНОЛЕССКОЙ КУЛЬТУРЫ
 • 4.1. Относительная хронология
 • 4.2. Абсолютная хронология
 • 4.3. Выводы к главе 4

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ