Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Inofensivitatea şi aspecte farmacologice ale izopropilfosfit-S-izopropilizotiuroniului


Autor: Coreţchi Ianoş
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.25 - Farmacologie, farmacologie clinică
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Victor Ghicavîi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 decembrie 2014 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.46 Mb / în română

Cuvinte Cheie

izopropilfosfit-S-izopropilizotiuroniu (profetur), derivat alchilizotioureic, hipotensiune arterială acută, acţiune antihipotensivă, acţiune hipertensivă, microcirculaţie

Adnotare

Lucrarea conţine 121 pagini în text dactilografiat şi include: introducere, reviul literaturii, materiale şi metode de cercetare, 2 capitole cu rezultate proprii, sinteza acestora, concluzii, recomandări practice, bibliografie (275 titluri), anexe. Materialul ilustrativ este prezentat prin 24 figuri şi 19 tabele. Rezultatele obţinute au fost publicate în 25 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Farmacologie şi farmacologie clinică, 314.01 (Medicină).

Scopul lucrării: cercetarea inofensivităţii şi proprietăţilor farmacologice ale derivatului nou alchilizotioureic – izopropilfosfit-S-izopropilizotiuroniu (profetur).

Obiectivele lucrării: determinarea efectelor specifice (vasoconstrictor şi hipertensiv) şi a inofensivităţii izopropilfosfit-S-izopropilizotiuroniului; determinarea modificărilor principalilor parametri ai hemodinamicii sistemice şi microcirculaţiei la utilizarea profeturului în condiţii obişnuite şi pe fundal de hipotensiune arterială acută modelată experimental; cercetarea influenţei preparatului asupra regimului de oxigenare, echilibrelor acido-bazic şi electrolitic ale organismului.

Noutatea şi originalitatea studiului. În premieră a fost cercetat izopropilfosfit-Sizopropilizotiuroniul (profetur) – o substanţă medicamentoasă nouă din seria derivaţilor alchilizotioureici antihipotensivi. S-au obţinut date referitoare la inofensivitatea preparatului, s-a determinat influenţa lui asupra hemodinamicii sistemice, microcirculaţiei, consumului de oxigen al organismului, gradului de oxigenare a sângelui arterial şi venos, echilibrelor acido-bazic şi electrolitic în condiţii de normo- şi hipotensiune arterială experimentală medicamentoasă.

Semnificaţia teoretică. Izopropilfosfit-S-izopropilizotiuroniu s-a dovedit a fi un preparat inofensiv la animalele de laborator. La administrarea unimomentană profeturul manifestă acţiuni vasoconstrictoare, hipertensivă şi antihipotensivă pronunţată şi de durată, nu dereglează esenţial hemodinamica sistemică, microcirculaţia, regimul de oxigenare, echilibrele acido-bazic şi electrolitic.

Valoarea aplicativă. Profeturul poate fi recomandat ca preparat antihipotensiv pentru prevenirea şi tratamentul hipotensiunilor arteriale acute, majorând astfel arsenalul de medicamente cu acţiuni vasoconstrictoare şi antihipotensivă de lungă durată, accesibile pentru diferite căi de administrare (i.m., i.v., perfuzie) şi la diverse etape de acordare a asistenţei medicale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării au fost implementate în procesul didactic la Catedra de farmacologie şi farmacologie clinică, la Catedra de farmacologie şi farmacie clinică şi la Catedrele de anesteziologie şi terapie intensivă ale IP USMF „Nicolae Testemiţanu”, în compartimentele „Medicamentele hipertensive”, „Medicamentele de urgenţă în stările alergice, de şoc (traumatic, hipovolemic), în intoxicările medicamentoase etc.” (Anexa 2).