Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Intensificarea activismului juridic al cetăţenilor prin intermediul instituţiei avocaturii – condiţie a edificării statului de drept


Autor: Gheorghe Avornic
Gradul:doctor habilitat în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2006
Consultant ştiinţific: Ion Guceac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 decembrie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 ianuarie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Cuvinte Cheie

stat de drept, instituţia avocaturii, organizarea şi activitatea avocaturii, activismul juridic al cetăţenilor, principiile de bază ale statului de drept, funcţiile avocaturii, statutul juridic al avocatului, asistenţă juridică, drepturile omului, echitate socială şi egalitate în drepturi, formele activismului juridic al cetăţenilor, funcţiile activismului juridic al cetăţenilor, conţinutul activismului juridic al cetăţenilor, apariţia şi evoluţia avocaturii, apariţia şi evoluţia ideii statului de drept, principiile activismului juridic al cetăţenilor, accesul liber la justiţie, asistenţă juridică gratuită, metodele activismului juridic al cetăţenilor, asistenţă juridică din oficiu, supremaţia legii, principiul separaţiei puterilor în stat, democraţie, pluralism politic, organele de ocrotire a normelor de drept, procuratura, instanţele judecătoreşti, organele de urmărire penală, conştiinţă juridică, cultură juridică, propagarea dreptului (agitaţie juridică)

Adnotare

Scopul de bază al investigaţiei cuprinse în cadrul acestei lucrări este cercetarea fenomenului juridic din perspectiva statului de drept şi a instituţiei avocaturii prin intermediul activismului juridic al cetăţenilor. Pe cît de vechi sînt noţiunile puse în discuţie, pe atît, sau poate chiar şi mai mult, ele revin în actualitate şi se impune ca necesară cercetarea lor temeinică şi complexă.

Tratarea acestui subiect de un înalt grad de complexitate ne-a determinat să luăm în calcul unele aspecte care, la o primă vedere, par a fi arhicunoscute, dar care în realitate, datorită naturii lor, în cele dintîi juridice, şi apoi filosofice, psihologice, sociale etc., s-au dovedit a fi puţin studiate. Prezenta lucrare vine să completeze, în parte, acest gol, aportul nostru în acest sens rezultînd cu un nou model de tratare a fenomenului juridic, pe care îl propunem, care cuprinde axele fundamentale ale statului de drept, instituţia avocaturii şi activismul juridic al cetăţenelor.

Astfel, domeniul dreptului poate fi caracterizat printr-un anumit grad de specificitate, dar şi de diversitate. Specificitatea jurisprudenţei este determinată de realitatea la care ea se referă şi de raporturile pe care le reglementează. În ceea ce priveşte diversitatea, aceasta este determinată de faptul că întregul sistem social, şi nu numai el, îşi aduc contribuţia la crearea dreptului.

Pentru a argumenta acest model metodologic în lucrare se conţine o analiză sub aspect istoric a problemelor puse în discuţie, ca în cele din urmă să fie stabilite valenţele ce formează puntea de legătură între realităţile fenomenului juridic şi care au semnificaţii majore în cadrul societăţii contemporane.

În tratarea problemei ne-am condus de ideea că activismul juridic este un fenomen complex, care, pentru a fi explicat cît mai deplin, trebuie abordat din perspectiva convergentă, şi nu divergentă. Ţinînd cont de principiul convergenţei şi de cel al analizei sistemice, prezenta cercetare cuprinde în conţinutul său o analiză ştiinţifică complexă, interdisciplinară, atît din punct de vedere teoretic, cît şi practic.

Situaţia din societatea noastră la etapa contemporană necesită studierea tendinţelor evoluţiei ei. Anume din acest considerent ne-am propus să investigăm cele trei instituţii importante, dar distincte ale societăţii, care îşi aduc contribuţia în egală măsură la protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Dezvoltarea şi argumentarea instituţiilor în cauză o facem luând în consideraţie realitatea Republicii Moldova.

Unul dintre principiile fundamentale ale statului de drept este principiul echităţii sociale şi egalităţii în drepturi la baza căruia stă respectarea drepturilor omului. Iar avocatura este, în special, una dintre instituţiile specifice din sistemul organelor de ocrotire a normelor de drept care are menirea de a contribui, prin diferite forme şi mijloace, la apărarea şi respectarea drepturilor omului.

La rîndul său omul trebuie să manifeste un activism juridic de cea mai înaltă intensitate – şi toate acestea în scopul edificării unui stat democratic şi de drept.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Abordări diacronice ale statului de drept şi ale instituţiei avocaturii: raporturi de intensificare a activismului juridic al cetăţenilor
 • 1. Apariţia, evoluţia şi esenţa conceptului „stat de drept”
 • a) Apariţia şi dezvoltarea ideii statului de drept în contextul intensificării activismului juridic al cetăţenilor
 • b) Principalele etape în evoluţia conceptului „stat de drept”
 • с) Statul de drept în contemporaneitate
 • 2. Apariţia şi evoluţia istorică a instituţiei avocaturii
 • a) Apariţia avocaturii în Republica Moldova
 • b) Principalele etape în evoluţia instituţiei avocaturii
 • c) Locul şi rolul instituţiei avocaturii într-un stat de drept la etapa contemporană

CAPITOLUL 2. Fenomenul activismul juridic al cetăţenilor – o nouă categorie juridică. Perspective epistemice
 • 1. Conceptul de activism juridic al cetăţenilor
 • 2. Modalităţile de manifestare a activismului juridic în realizarea drepturilor fundamentale ale catăţenilor
 • 3. Funcţiile activismului juridic al cetăţenilor

CAPITOLUL 3. Locul şi rolul instituţiei avocaturii în intensificarea activismului juridic al cetăţenilor într-un stat de drept
 • 1. Analiza comparată a reglementărilor juridice privind activitatea instituţiei avocaturii pe plan intern şi internaţional în domeniul protecţiei drepturilor fundamentale ale omului
 • 2. Rolul instituţiei avocaturii (funcţiile ei) în domeniul protecţiei drepturilor omului prin prisma intensificării activismului juridic al cetăţenilor
 • 3. Forme şi metode de intensificare a activismului juridic al cetăţenilor în actul de edificare a statului de drept prin intermediul avocaturii

CAPITOLUL 4. Noi concepte asupra intensificării activismului juridic al cetăţenilor ca una dintre funcţiile instituţiei avocaturii pentru edificarea statului de drept
 • 1. Optimizarea conştiinţei şi culturii juridice a cetăţenilor: direcţie de activitate a instituţiei avocaturii
 • 2. Propagarea dreptului - o altă direcţie de activitate a instituţiei avocaturii în scopul intensificării activismului juridic al cetăţenilor
 • 3. Asistenţa juridică gratuită - imperativ pentru intensificarea activismului juridic al cetăţenilor (aspecte de drept comparat)

CAPITOLUL 5. Activismul juridic al cetăţenilor şi statul de drept: realităţi şi perspective
 • 1. Prioritatea drepturilor omului într-un stat de drept
 • 2. Legătura organică dintre formele de manifestare a activismului juridic al cetăţenilor şi realizarea principiilor de bază ale statului de drept
 • 3. Principiile activismului juridic al cetăţenilor ce stau la baza edificării statului de drept