Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / martie /

Răspunderea penală pentru infracţiunile contra păcii şi securităţii omenirii, infracţiunile de război


Autor: Alexei Barbăneagră
Gradul:doctor habilitat în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2006
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 martie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 aprilie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.41 Mb / în română

Cuvinte Cheie

infracţiuni contra păcii, infracţiuni contra securităţii omenirii, infracţiuni de război, drept internaţional penal, drept penal naţional, drept umanitar, genocid, ecodid, clonare, tratament inuman, mercenar, război, pregătirea războiului, planificarea războiului, declanşarea războiului, ducerea (purtarea) războiului, relaţii dintre state, pace, menţinerea păcii, atac, protecţie internaţională, tehnică medicală, tehnici de război, crimă de război, tortură, agresiune, omor, deportare, răspândirea de informaţii, conflict armat, metode interzise de ducere a războiului, arme interzise

Adnotare

Teza este consacrată analizei juridico-ştiinţifice a infracţiunilor contra păcii şi securităţii omenirii şi a infracţiunilor de război, efectuate conform celor două nivele ale legislaţiei: internaţionale şi naţionale.

Au fost examinate minuţios, geneza, evoluţia istorică, conceptele ştiinţifice, baza normativ-juridică a celor mai odioase crime contra păcii, securităţii omenirii şi infracţiunile de război: genocidul; planificarea, pregătirea, declanşarea sau ducerea războiului; propaganda războiului; atacul asupra persoanelor sau instituţiilor care beneficiază de protecţie internaţională; tratamente inumane; încălcarea dreptului umanitar internaţional; aplicarea mijloacelor şi metodelor interzise de ducere a războiului; ecocidul; clonarea.

Sunt tratate şi problemele ce ţin de apariţia, evoluţia, noţiunea, obiectul, sistemul, principiile dreptului internaţional penal; noţiunea şi elementele infracţiunii internaţionale. Problemele abordate sunt tratate prin prisma interdisciplinarităţii, a interferenţei şi a caracterului complex al prevederilor legale ce se conţin în dreptul umanitar, dreptul internaţional penal, dreptul naţional penal, cu implicaţii în sociologie, medicină, biologie etc.

Analiza juridico-penală a infracţiunilor contra păcii, securităţii omenirii şi a infracţiunilor

de război a fost efectuată în conformitate cu prevederile tratatelor internaţionale, ratificate de Republica Moldova, jurisprudenţa Tribunalului Internaţional de la Nürnberg, cea a Curţii Penale Internaţionale pentru fosta Iugoslavia şi a Curţii Penale Internaţionale pentru Ruanda etc.

La investigarea problemelor specificate au fost folosite numeroase surse normative, de natură internaţională şi naţională, peste 100 de decizii ale tribunalelor internaţionale, CEDO, ale Comitetului Împotriva Torturii, investigaţiile cu caracter teoretico-ştiinţific ale autorilor autohtoni şi de peste hotare – unele componenţe de infracţiuni au fost studiate în plan comparativ cu prevederile legale ale incriminărilor ce se conţin în legislaţia altor ţări: Franţa, Germania, Israel (genocidul, de exemplu) –, analiza practicii genocidare începând cu masacrarea armenilor în timpul primului război mondial, actele de genocid comise în timpul celui de al doilea război mondial în Europa şi în fosta Iugoslavie în ultimul deceniu al secolului XX etc., toate i-au permis autorului formularea unor importante propuneri de modificare conceptuală a legii penale naţionale.

Propunerile de lege ferenda care acoperă conţinutul majorităţii componenţelor de infracţiune din Capitolul întâi al Părţii speciale a Codului Penal au fost expediate Comisiei Juridice pentru Numiri şi Imunităţi a Parlamentului Republicii Moldova şi Ministerului Justiţiei, pentru a fi examinate în procesul de creare şi modificare a legislaţiei.

Rezultatele obţinute vor fi utilizate în activitatea ştiinţifică şi de cercetare, precum şi în procesul educaţional.

Cuprins


CAPITOLUL I. Constituirea dreptului internaţional penal
 • 1. Apariţia şi evoluţia dreptului internaţional penal
 • 2. Noţiunea, obiectul şi sistemul dreptului internaţional penal
 • 3. Principii de drept internaţional penal
 • 3.1. Principiul represiunii universale
 • 3.2. Principiul legalităţii
 • 3.3. Principiul răspunderii penale individuale
 • 3.4. Principiul imprescriptibilităţii crimelor contra umanităţii şi a crimelor de război
 • 3.5. Principiul neretroactivităţii legii penale
 • 4. Izvoarele dreptului internaţional penal
 • 5. Corelaţia dintre dreptul internaţional penal şi dreptul penal intern al statelor

CAPITOLUL II. Infracţiunea internaţională
 • 1. Noţiune şi elemente ale infracţiunii internaţionale. Clasificare
 • 2. Răspunderea penală în contextul răspunderii internaţionale

CAPITOLUL III. Analiza juridico-penală a infracţiunilor contra păcii
 • 1. Consideraţiuni generale
 • 2. Planificarea, pregătirea, declanşarea sau ducerea războiului (articolul 139)
 • 3. Propaganda războiului (articolul 140)
 • 4. Atacul asupra persoanelor sau instituţiilor care beneficiază de protecţie internaţională (articolul 142)

CAPITOLUL IV. Analiza juridico-penală a infracţiunilor contra securităţii omenirii
 • 1. Consideraţiuni generale
 • 2. Genocidul (articolul 135)
 • 3. Ecocidul (articolul 136)
 • 4. Clonarea (articolul 144)

CAPITOLUL V. Analiza juridico-penală a infracţiunilor de război
 • 1. Consideraţiuni generale
 • 2. Tratamente inumane (articolul 137)
 • 3. Încălcarea dreptului umanitar internaţional (articolul 138)
 • 4. Activitatea mercenarilor (articolul 141)
 • 5. Aplicarea mijloacelor şi metodelor interzise de ducere a războiului (articolul 143)