Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / martie /

Conduita legală şi justiţia


Autor: Mihail Poalelungi
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Gheorghe Avornic
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 martie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 aprilie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.30 Mb / în română

Teza

CZU 340.12

Adobe PDF document 1.13 Mb / în română
203 pagini


Cuvinte Cheie

stat de drept, conduita legală, justiţie, comportament, acţiune, fapt, activitate, formele conduitei legale, executarea normelor de drept, exercitarea dreptului, respectarea normelor de drept, aplicarea dreptului, locul conduitei legale în mecanismul de realizare a dreptului, atitudinea omului faţă de normele juridice, conformitate comportamentală, devianţă comportamentală, nonconformitate, indiferenţă comportamentală, fapt juridic, norme sociale, norma juridică, legalitate, lege, supremaţia legii, unicitatea legii, oportunitatea legii, realizarea legalităţii, societate, ordine socială, ordinea juridică, drept, drept public, dreptul privat, valori juridice, drepturile şi libertăţile omului, dreptate, pluralismul politic, valori supreme şi garantate, conştiinţa juridică, principii de drept, principiul separaţiei puterilor în stat, accesul liber la justiţie, conduita legală a subiecţilor în sfera dreptului public, proprietatea publică, conduita legală a subiecţilor în sfera dreptului privat, proprietatea privată, Constituţia Republicii Moldova, legalitatea constituţională, conduita subiecţilor la înfăptuirea justiţiei, conduita instanţelor judecătoreşti, mecanisme de asigurare a legalităţii şi ordinii legale, răspunderea juridică, control constituţional, avocatul parlamentar (ombudsmanul), control judiciar, controlul în contencios administrativ

Adnotare

Scopul de bază al investigaţiei cuprinse în cadrul acestei lucrări îl formează cercetarea fenomenului juridic de edificare a statului de drept, din perspectiva conduitei legale şi justiţiei.

Finalitatea propusă în demersurile teoretice pe care le-am întreprins a vizat formarea unei concepţii unitare asupra conduitei legale, în postură de concept fundamental al dreptului, din perimetrul reflecţiei despre locul şi rolul conduitei legale în mecanismul realizării dreptului, relaţia ei cu justiţia. Din unghiul de vedere ales, în cercetarea şi analiza bidimensională a subiectului: conduita legală – justiţie, am încercat să facem o clară deosebire între aceste două fenomene, care nu numai că nu se contrazic, ci se completează, fiind într-un raport de dependenţă.

Fiecare investigaţie într-o arie a realităţii este făcută printr-un anumit mod de abordare. Astfel, datorită utilizării unui set de metode - unele generale, altele particulare, am modelat programul de cercetare, deci şi rezultatele investigaţiei. Or, gândirea fără metodă, chiar dacă este benefică pentru societate, în mod frecvent nu este apreciată.

Fundamentul metodologic şi teoretico-ştiinţific al cercetărilor efectuate îl formează lucrările teoreticienilor din domeniul dreptului şi a altor domenii cu care dreptul interacţionează, atât a doctrinarilor autohtoni, cît şi a celor din alte ţări, cu un accent deosebit asupra reglementărilor internaţionale cum este Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale şi celor interne, Constituţia Republicii Moldova.

Baza metodologică şi tehnico-ştiinţifică a investigaţiei date, analizele metodice variate, relevă faptul complexităţii analizei cercetării şi considerăm ca rezultat mai receptive în procesul de iluminare a zonelor necunoscute a fenomenelor studiate.

Am opinat pentru cercetarea problemelor generale ale conduitei legale şi justiţiei din două puncte de vedere: teoretic şi practic, în vederea accentuării legăturii dintre teorie şi practică şi trecerea de la datele teoretico-ştiinţifice la problemele practice.

Inovaţia ştiinţifică a lucrării constă în contribuţia adusă prin realizarea primului studiu complex în Republica Moldova asupra conduitei legale şi corelaţiei conduită legală-justiţie, ca elemente inseparabile şi indispensabile ordinii de drept, rolului lor în edificarea statului de drept.

Am pornit de la ideea că nici un corp de gândire din sfera ştiinţelor nu poate exista prin sine însuşi, întrucât progresele teoretice se fac numai comparând, confruntând o idee cu alta sau suplinind vidurile teoretice care persistă astăzi în doctrina juridică.

Din aceste considerente, întru continuarea efortului depus de gânditorii jurişti, filozofi, sociologi, dincolo de enunţurile deja existente asupra conceptului de conduită legală, prezenta lucrare este prima încercare de a supune unei analize pertinente cu expectanţe metodologico- analitice, praxiologice, pragmatice, luând în considerare şi determinismul social, pentru a pune bazele unei teorii generale a legăturii indispensabile a conduitei legale şi justiţiei.

Cuprins


CAPITOLUL I. Concepţia conduitei legale sub aspectul ideii de stat şi de drept
 • Secţiunea 1. Noţiune de conduită legală
 • Secţiunea 2. Tipologia conduitei legale
 • Secţiunea 3. Locul conduitei legale în mecanismul de realizare a dreptului
 • Secţiunea 4. Conduita legală şi actul juridic

CAPITOLUL II. Dimensiunea axiologică a conduitei legale
 • Secţiunea 1. Dreptate. Echitate. Justiţie
 • Secţiunea 2. Norma şi societatea
 • Secţiunea 3. Legalitatea şi societatea

CAPITOLUL III. Ordinea de drept-f inalitate în statul de drept
 • Secţiunea 1.Ordinea de drept şi conduita legală
 • Secţiunea 2.Conduita legală a subiectelor în sfera dreptului privat
 • Secţiunea 3.Conduita legală a subiectelor în sfera dreptului public
 • Secţiunea 4.Ordinea de drept şi justiţia
 • Secţiunea 5.Conduita legală a subiectelor la înfăptuirea justiţiei

CAPITOLUL IV. Mecanisme de asigurare a conduitei legale şi justiţiei
 • Secţiunea 1. Dispoziţii generale
 • Secţiunea 2. Control Constituţional
 • Secţiunea 3. Control Parlamentar
 • Secţiunea 4. Avocatul Parlamentar (Ombudsmanul )
 • Secţiunea 5. Control judiciar
 • Secţiunea 6. Control în contencios administrativ