Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Cadastrul şi publicitatea imobiliară


Autor: Silvia Marian
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Victor (decedat) Volcinschi
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 aprilie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 iunie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Teza

CZU 347.214.2[478][043] 332.2: 347.214.2[478][043]

Adobe PDF document 3.79 Mb / în română
192 pagini


Cuvinte Cheie

cadastru al bunurilor imobile, teren, funciar, construcţie, hotar, plan cadastral, registru al bunurilor imobile, dosar cadastral, monitoring al imobilelor, înregistrare a drepturilor imobiliare, publicitate imobiliară, grevare a drepturilor, drept de proprietate, alte drepturi reale, extras, uzufruct, uz şi abitaţie, servitute, superficie, registrator, radiere, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, oficiul cadastral teritorial, ipotecare a imobilelor, intabulare, înscriere provizorie

Adnotare

Lucrarea este dedicată unei probleme de actualitate incontestabilă, generată de crearea cadastrului imobiliar în Republica Moldova.

Autorul şi-a propus scopul de a analiza evoluţia şi dinamismul caracteristic atât creării cadastrului imobilelor, cît şi implementării sistemului de publicitate imobiliară existent în alte ţări cum ar fi: România, Franţa, Rusia, Germania etc. Analiza instituţiei cadastrului şi a publicităţii imobiliare tratate în doctrină, sinteza regimului juridic al imobilelor în alte ţări, cercetate şi evoluate prin prisma legislaţiei naţionale şi internaţionale, a servit temei în finalizarea lucrării cu propuneri de lege ferenda, a căror aplicare ar duce la o mai bună reglementare a circuitului civil cu bunuri imobile şi la micşorarea numărului de litigii imobiliare.

Investigaţia a fost direcţionată spre dezvăluirea rolului şi importanţei entităţilor cadastrului general: 1) imobilul; 2) titularul dreptului persoană fizică sau persoană juridică; 3) drepturile asupra imobilului.

Conformat, în fond, sistemului de evidenţă şi publicitate german, cadastrul de imobile al Republicii Moldova are menirea de a securiza circuitul civil prin înscrierea în Registrul bunurilor imobile a imobilelor şi a drepturilor asupra lor. Această procedură este reglementată prin mai multe acte normative, cum ar fi: Codul civil, Legea nr. 1543/1998, Lega nr. 354/2004 etc.

Înregistrarea drepturilor imobiliare în Republica Moldova se bazează pe un sistemul real, conform căruia dreptul de proprietate se dobîndeşte la data înscrierii în Registrul bunurilor imobile. În opinia noastră, sistemul de înregistrare a bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor, adoptat de Republica Moldova, a preluat cele mai bune realizări ale sistemelor de drept continental şi anglo-saxon. În sistemele de drept cunoscute, sînt înregistrate ori numai tranzacţiile imobiliare [sistemul anglo-saxon], ori numai drepturile imobiliare [sistemul continental].

Fiind prima lucrare de acest gen în doctrina autohtonă, considerăm că analiza, concluziile şi propunerile ar fi de un real folos atât pentru oamenii de ştiinţă, cît şi pentru practicieni, studenţi, tuturor celor interesaţi de problema în cauză.

Folosind conceptele doctrinare la interpretarea legislaţiei naţionale autorul s-a străduit să contribuie la elaborarea unei practici moderne de aplicare a normelor juridice în toate sferele tangenţiale procesului de creare a cadastrului general şi speră că tema abordată va trezi interes pentru noi cercetări.

Cuprins


CAPITOLUL I. Noţiuni generale privind bunurile imobile, sistemele cadastrale şi publlicitatea imobiliară
 • 1.1. Bunurile imobile
  • 1.1.1. Noţiunea de bun imobil
  • 1.1.2. Clasificarea bunurilor imobile
  • 1.1.3. Bunurile imobile - principalele entităţi ale înregistrării de stat
 • 1.2. Cadastrul bunurilor imobile
  • 1.2.1. Noţiunea de cadastru al bunurilor imobile
  • 1.2.2. Originea şi evoluţia cadastrului bunurilor imobile
  • 1.2.3. Sistemele progresiste de înregistrare a bunurilor imobile
 • 1.3. Publicitatea imobiliară
  • 1.3.1. Esenţa tehnică, economică şi juridică a publicităţii imobiliare
  • 1.3.2. Principiile publicităţii imobiliare
  • 1.3.3. Scopul şi funcţiile publicităţii imobiliare
CAPITOLUL II. Registrul bunurilor imobile – documentul de bază al cadastrului bunurilor imobile
 • 2.1. Structura şi conţinutul Registrului bunurilor imobile
  • 2.1.1. Generalităţi
  • 2.1.2. Registrul bunurilor imobile
  • 2.1.2.1. Structura şi conţinutul Registrului bunurilor imobile
  • 2.1.3. Felurile Registrului Bunurilor imobile
  • 2.1.3.1. Registrul manual
  • 2.1.3.2. Registrul computerizat
 • 2.2. Formarea şi înregistrarea bunurilor imobile
  • 2.2.1. Generalităţi
  • 2.2.2. Procedura de formare a bunurilor imobile
  • 2.2.3. Modalităţi de înregistrare a bunurilor imobile
  • 2.2.3.1. Înregistrarea primară selectivă şi înregistrarea curentă a bunurilor imobile
  • 2.2.3.2. Înregistrarea primară masivă
  • 2.2.4. Dosarul cadastral

CAPITOLUL III. Specificul înscrierii drepturilor imobiliare
 • 3.1. Felurile înscrierilor în Registrul bunurilor imobile şi specificul efectuării
  • 3.1.1. Înscrierile în partea generală a Registrului bunurilor imobile
  • 3.1.2. Înscrierile în subcapitolul I al Registrului bunurilor imobile
  • 3.1.3. Înscrierile în subcapitolul II al Registrului bunurilor imobile
  • 3.1.4. Înscrierile în subcapitolul III al Registrului bunurilor imobile
  • 3.1.5. Înscrierile în cazul formării bunurilor imobile
  • 3.1.6. Efectele înscrierilor în Registrul bunurilor imobile
  • 3.1.7. Rectificări. Modificarea înscrierilor din Registrul bunurilor imobile. Corectarea erorilor materiale
 • 3.2. Particularităţile înscrierii unor drepturi
  • 3.2.1. Înscrierea dreptului de proprietate în temeiul contractului de schimb
  • 3.2.2. Înscrierea dreptului de proprietate în temeiul contractului de schimb în cazul în care bunurile imobile sunt amplasate în raza de activitate a diferitelor oficii cadastrale
  • 3.2.3. Înscrierea dreptului de proprietate al persoanelor fizice
  • 3.2.3.1. Înscrierea dreptului de proprietate în devălmăşie
  • 3.2.3.2.Înscrierea dreptului de proprietate în diviziune
  • 3.2.4. Înscrierea dreptului de proprietate al persoanelor juridice
  • 3.2.4.1.Înscrierea dreptului de proprietate al persoanelor juridice de drept privat
  • 3.2.4.2. Înscrierea dreptului de proprietate al persoanelor juridice de drept public
 • 3.3. Particularităţile de înscriere a altor drepturilor reale
  • 3.3.1. Înscrierea dreptului de uzufruct
  • 3.3.2. Înscrierea dreptului de uz şi a dreptului de abitaţie
  • 3.3.3. Înscrierea dreptului de servitute
  • 3.3.4. Înscrierea dreptului de superficie
  • 3.3.5. Înscrierea dreptului de ipotecă