Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / martie /

Liberalităţile în dreptul succesoral: testamentul şi donaţia


Autor: Anica Merişescu
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Eugenia Cojocari
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 31 martie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 iunie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.53 Mb / în română

Teza

CZU 347.6(043.2)

Adobe PDF document 0.75 Mb / în română
139 pagini

Cuvinte Cheie

act de liberalitate, succesiune, succesiune legală, testamentară, testament, testatori, succesori, donaţii cu cauză de moarte, donaţii între vii, donaţii între soţi, donaţii de bunuri viitoare, raport, predeces, revocabil, legat

Adnotare

Actualitatea succesiunii este condiţionată de procesul transformărilor pozitive din toate domeniile vieţii sociale şi economice ale ţării, de insuficienţa de reglementare a raporturilor juridice care în decurs de decenii au determinat modul de viaţă a cetăţenilor, de amploarea noilor raporturi de proprietate privată etc. În teză sau exercitat cercetări pentru un studiu mai aprofundat al uneia din cele mai importante şi actuale probleme ale dreptului civil - instituţia liberalităţilor în dreptul succesoral. S-a fundamentat conceptul acestui institut care se întemeiază pe opinia de a considera că liberalităţile sunt acte juridice civile unilaterale, cu titlu gratuit, cele mai importante fiind testamentul şi donaţia. Cercetând legislaţia şi literatura de specialitate atât din ţară, cât şi din diferite ţări de peste hotare (SUA, Anglia, Germania, Franţa, Rusia, Moldova) s-a stabilit că este necesară perfectarea legislaţiei civile a Codului civil cu unele compartimente ce ar reglementa mai aprofundat noţiunile de liberalităţi, testamentele şi donaţii pentru cauză de moarte. Face propuneri de lege ferenda.

Specific pentru această teză este şi faptul că problema se cercetează cu un accent asupra liberalităţilor: testamente şi donaţii, care după opinia autorului sunt foarte importante la etapa actuală de dezvoltare a ţării şi pentru viitor.

Cercetările efectuate i-au permis autorului să formuleze un şir de concluzii şi propuneri de perfectare a legislaţiei civile, aplicării practicii judiciare, precum şi îmbunătăţirii activităţii organelor judiciare în cercetarea şi cauzelor civile privind succesiunile, creării unor noi posibilităţi în acest domeniu. Cercetările efectuate vor contribui şi la îmbunătăţirea calităţii procesului de studii pentru pregătirea cadrelor calificate în jurisprudenţă, pentru aprofundare cunoştinţelor specialiştilor şi populaţiei. Se propune studierea mai aprofundată liberalităţilor succesorale într-un curs special.

Cuprins


CAPITOLUL I Consideraţii introductive privind liberalităţile
 • 1. Scurte referinţe istorice
 • 2. Noţiunea de liberalitate şi formele ei
 • 3. Modalităţile, termenul şi condiţia liberalităţii
 • 4. Acte juridice cu titlu gratuit ca forme ale liberalităţilor. Criterii privind distincţia acestora de alte acte
 • 5. Incapacităţi speciale de a dispune prin donaţie sau testament
 • 6. Incapacităţi speciale de primi prin donaţie sau testament

CAPITOLUL II Testamentul - act juridic de liberalitate
 • 1. Noţiuni introductive privind succesiunea testamentară
 • 2. Conţinutul testamentului ca act juridic de liberalitate
 • 3. Felurile testamentului în dreptul românesc
  • Testamentul autentic
  • Testamentul mistic sau secret
  • Testamentele privilegiate
   • a. Testamentul militarilor
   • b. Testamentul făcut în timp de boală contagioasă
   • c. Testamentul maritim
  • Alte forme testamentare
 • 4. Execuţiunea testamentară-mod de exercitare a liberalităţii

CAPITOLUL III Noţiunea de legat ca act de liberalitate şi clasificarea lui
 • 1. Noţiunea de legat şi caracterele sale
 • 2. Clasificarea legatelor în funcţie de diferite criterii
  • I. Legatul universal
  • II. Legatul cu titlu universal
  • III. Legatul cu titlu particular (singular)
 • 3. Nulitatea, reducţiunea, revocarea şi caducitatea legatelor

CAPITOLUL IV Donaţia de bunuri viitoare
 • 1. Noţiuni generale privind donaţiile
 • 2. Condiţiile de validitate a contractului de donaţie
 • 3. Donaţiile de bunuri viitoare între soţi
 • 4. Donaţia de bunuri viitoare între alte persoane