Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / iunie /

Echilibrul financiar public la nivel macroeconomic


Autor: Anjela Baurciulu
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Ludmila Cobzari
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 iunie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 septembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.33 Mb / în română

Teza

CZU 336.13: 338.1: 330.101.541 (478)(043)

Adobe PDF document 1.13 Mb / în română
190 pagini


Cuvinte Cheie

alocaţii bugetare, buget de stat, buget local, buget consolidat,buget public naţional, bugetare, clasificaţia bugetară, conturi naţionale, cheltuieli publice, dezechilibru bugetar, dezechilibru financiar, deficit echilibru bugetar, echilibru financiar, finanţe, fonduri bugetare, fluxuri financiare, instituţii publice, macrobugetare, optimizarea procedurii, politică bugetară, proces bugetar, planificare bugetară, reformă bugetară, relaţii bugetare, sistem bugetar, sistem financiar, sector public, trezoreria de stat, transfer, venituri publice

Adnotare

Calitatea sistemului financiar public poate fi asigurată atât de implementarea eficientă a politicilor macroeconomice şi a reformelor structurale, cât şi de organizarea administrării publice competente prin stabilirea regulilor, procedurilor, instrumentelor care dirijează sistemul şi procesul bugetar în condiţiile unui management eficient al resurselor publice.

În teză, sunt dezvoltate conceptele fundamentale referitoare la echilibrul financiar public şi bugetarea sectorului public. Pentru aprecierea rolului echilibrului financiar public în dezvoltarea economică au fost evaluate abordările teoretice în concepţia diferitelor şcoli de gândire economică şi supusă analizei experienţa ţărilor dezvoltate privind construcţia sistemelor bugetare, elaborarea politicilor de macrobugetare şi mecanismele financiare utilizate.

În lucrare, au fost examinate efectele politicilor macroeconomice promovate în perioada 1991-2005 asupra echilibrului financiar public, determinate corelaţiile dintre diferite fenomene economice şi evidenţiate implicaţiile fluctuaţiilor ciclice înregistrate în dinamica sistemului economic al ţării noastre. Au fost determinate consecinţele politicii bugetar-fiscale asupra evoluţiei echilibrului financiar public, prin efectuarea unei ample analize asupra structurii şi dinamicii resurselor financiare, cât şi asupra eficienţei gestiunii cheltuielilor publice. Diferenţierea efectuată în analiza elementelor componente ale echilibrului structural şi vertical al sistemului bugetar a permis identificarea unor direcţii de acţiune imediată şi pe termen lung, în vederea optimizării relaţiilor interbugetare.

În cadrul cercetării, a fost vizată constituirea relaţiilor de legătură între proiectarea echilibrului financiar public şi sistemul conturilor naţionale în scopul coordonării elaborării prognozelor macroeconomice. În vederea fundamentării unei politici de echilibrare bugetară a fost elaborat un model matematic, care oferă o viziune clară asupra circuitului fluxurilor financiare din sistemul bugetar şi va permite optimizarea structurii informaţional-decizionale.

Concluziile şi recomandările formulate în teză pot fi aplicate în activitatea practică a ministerelor, departamentelor şi a instituţiilor publice implicate în procesul decizional privind promovarea politicii bugetar-fiscale şi a reformelor economice. Cercetările realizate pot constitui un suport metodologic şi bibliografic în procesul didactic din instituţiile de învăţământ superior.

Cuprins


CAPITOLUL I. Aspectele conceptuale şi teoria economică privind echilibrul financiar public
  • 1.1. Conceptul şi sfera de cuprindere a echilibrului financiar public
  • 1.2. Evoluţia conceptului de echilibru financiar public în gândirea economică
  • 1.3. Practica asigurării echilibrului bugetar în experienţa ţărilor dezvoltate prin prisma sistemelor de bugetare şi a elaborării politicilor macroeconomice

CAPITOLUL II. Echilibrul financiar public – cadru determinant al dezvoltării economice
  • 2.1. Aprecierea eficienţei politicilor macroeconomice promovate în condiţiile dezechilibrului structural în Republica Moldova
  • 2.2. Implicaţiile politicii bugetar-fiscale asupra evoluţiei echilibrului financiar public în Republica Moldova
  • 2.3. Determinarea şi evaluarea nivelului principalelor componente ale echilibrului /dezechilibrului financiar al sistemului bugetar din Republica Moldova

CAPITOLUL III. Tehnici de macrobugetare şi direcţii de acţiune în vederea asigurării echilibrului financiar public
  • 3.1. Proiectarea echilibrului financiar public prin prisma metodologiei Sistemului de Conturi Naţionale
  • 3.2. Modelarea fluxurilor financiare în cadrul sistemului bugetar – tehnică eficientă de macrobugetare
  • 3.3. Direcţiile de perfecţionare a relaţiilor financiare din cadrul sistemului bugetar al Republicii Moldova