Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Indicatorii lexicali ai aspectualității în limba germană


Autor: Guranda Elvira
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.02.04 - Limbi germanice (cu indicarea limbii concrete)
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Nicanor Babără
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 noiembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 decembrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.62 Mb / în română

Teza

CZU 811.112.2’373(043.3)

Adobe PDF document 2.27 Mb / în română
186 pagini


Cuvinte Cheie

aspectualitate, durativ, indicator analitic, indicator sintetic, intensiv, iterativ, modul acțiunii, rezultativ, semelfactiv, faza acțiunii verbale

Adnotare

Structura tezei. Prezenta cercetare cuprinde adnotări în limbile română, engleză, rusă; lista abrevierilor; introducere; trei capitole; concluzii generale și recomandări; bibliografie din 238 titluri; 5 figuri, 12 anexe. Textul de bază cuprinde 140 de pagini. Rezultatele obținute sunt publicate în 18 lucrări științifice.

Domeniul de studiu. Germanistică, gramatică, lexicologie și lexicografie.

Scopul și obiectivele cercetării: Stabilirea, analiza și sistematizarea diversității mijloacelor lexicale, capabile să exprime categoriile semantice ale aspectualității semantice cantitative (durativă, semelfactivă, iterativă, intensivă) și ale aspectualității calitative (faza acțiunii verbale și categoria semantică rezultativă) în limba germană contemporană. Pentru realizarea acestui scop, ne-am propus următoarele obiective: conturarea specificului noțiunilor de bază ale aspectualității în lingvistica germană; identificarea indiciilor semantice dominante ale categoriilor semantice ale aspectualității cantitative și calitative în limba germană; analiza potențialului semantic al indicatorilor lexicali sintetici și analitici cu semantică aspectuală și elaborarea modelelor câmpurilor funcțional-semantice corespunzătoare.

Noutatea și originalitatea științifică constă în promovarea unei viziuni inovatoare de ansamblu asupra studierii complexe și sistematizării multitudinii de mijloace lexicale de exprimare a categoriilor semantice ale aspectualității cantitative și calitative, luând în considerare interacțiunea acestora în structura enunțării în limba germană. Originalitatea științifică rezidă în constituirea câmpurilor funcțional-semantice în baza indiciilor semantice dominante comune ale aspectualității cantitative și calitative în limba germană.

Problema științifică importantă soluționată: identificarea indiciilor semantice dominante ale categoriilor semantice ale aspectualității cantitative și calitative, precum și stabilirea potențialului aspectual al mijloacelor lexicale de exprimare ale acestora au permis sistematizarea și ierarhizarea indicatorilor lexicali în structura câmpurilor funcțional-semantice respective.

Semnificația teoretică constă în fundamentarea teoretică a funcționarii categoriilor semantice ale aspectualității cantitative și calitative și în identificarea indiciilor semantice dominante comune ale acestora pentru limba germană; în reliefarea indicatorilor lexicali sintetici și analitici de exprimare a aspectualității și, de asemenea, în stabilirea specificului interacțiunii acestora cu verbul, purtătorul de bază al sensului aspectual.

Valoarea aplicativă a cercetării. Rezultatele cercetării vor contribui la aprofundarea cunoştinţelor despre statutul și specificul categoriei funcţional-semantice a aspectualităţii în limba germană, la perfectarea cursurilor teoretice, la elaborarea suporturilor metodologice de cursuri practice, la ameliorarea calităţii procesului de învățare a limbii germane, la elaborarea tezelor de licență și a celor de master.

Implementarea rezultatelor științifice. Strategiile elaborate au permis stabilirea și caracterizarea diverșilor indicatori lexicali de exprimare a aspectualităţii în limba germană. Rezultatele obținute prezintă un vădit interes pentru cercetările cu caracter general-lingvistic, pentru aspectologia generală și comparată și, de asemenea, vor servi drept fundament pentru investigațiile ulterioare din acest domeniu.

Cuprins


1. INTERPRETAREA NOȚIUNII „ASPECTUALITATE”. PROBLEME TEORETICE
 • 1.1. Categoria aspectului versus modul desfășurării acțiunii verbale
 • 1.2. Categoria aspectului și modurile desfășurării acțiunii/Aktionsarten în tradiția lingvistică germană
 • 1.3. Abordările teoretice fundamentale ale categoriei aspectualității
 • 1.4. Aspectualitatea cantitativă și calitativă
 • 1.5. Clasificarea mijloacelor de exprimare a sensurilor aspectuale în limba germană
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. INDICATORII LEXICALI AI CATEGORIILOR SEMANTICE ALE ASPECTUALITĂȚII CANTITATIVE
 • 2.1. Tipurile și caracteristica categoriilor semantice ale aspectualității cantitative
 • 2.2. Indicatorii lexicali sintetici ai sensurilor aspectualității cantitative
 • 2.2.1. Caracteristica aspectuală a semanticii verbului
 • 2.2.2. Mijloacele afixale de exprimare a aspectualității cantitative
 • 2.3. Indicatorii lexicali analitici ai sensurilor aspectualității cantitative
 • 2.3.1. Indicatorii lexicali adverbiali: indicatorii adverbiali şi derivatele adjectivale
 • 2.3.2. Construcțiile prepoziționale - indicatori lexicali adverbiali
 • 2.3.3. Potențialul aspectual al construcțiilor de tipul „am Schreiben sein”
 • 2.3.4. Unitățile frazeologice
 • 2.4. Modelarea structurii câmpului funcțional-semantic al indicatorilor lexicali de exprimare a aspectualității cantitative
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. EXPRIMAREA ASPECTUALITĂȚII CALITATIVE CU AJUTORUL INDICATORILOR LEXICALI
 • 3.1. Categoria semantică a fazei acțiunii verbale
 • 3.1.1. Mijloacele lexicale de exprimare a fazei incoative a acțiunii
 • 3.1.1.1. Verbele fazice şi sintagmele verbal-funcționale cu semantica incoativă
 • 3.1.1.2. Indicatorii lexicali adverbiali incoativi
 • 3.1.2. Mijloacele lexicale de exprimare a fazei de continuare a acțiunii
 • 3.1.3. Mijloacele lexicale de exprimare a fazei de sfârșit al acțiunii
 • 3.2. Mijloacele lexicale de exprimare a categoriei semantice rezultative
 • 3.2.1. Indicatorii lexicali sintetici de exprimare a rezultativității
 • 3.2.2. Indicatorii lexicali analitici de exprimare a rezultativității
 • 3.3. Modelarea structurii câmpului funcțional-semantic al indicatorilor lexicali de exprimare a aspectualității calitative
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI