Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Optimizarea malaxoarelor cu bare cu acțiune intermitentă și a proceselor de amestecare în construcții


Autor: Lozan Alexandr
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.02.13 - Maşini şi echipamente (pe ramuri)
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Sergiu Andrievschi
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 aprilie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 mai 2017

Autoreferat

Adobe PDF document1.72 Mb / în română

Teza

CZU 693.542.5.(043.2)

Adobe PDF document 12.02 Mb / în română
181 pagini


Cuvinte Cheie

malaxor, bară, intermitent, amestec, omogenizare, intensificare, şuvoi, beton, mortar, optimizare, planificare

Adnotare

Teza de doctor include o introducere, patru capitole (119 pagini de text, 55 figuri, 20 tabeluri), concluzii generale, bibliografie (128 surse) și 27 anexe. Pe baza rezultatelor obţinute sunt publicate 12 articole științifice în reviste, culegeri ale conferințelor naționale și internaționale, obținute cinci brevete de invenție.

Scopul lucrării constă în optimizarea parametrilor funcționali şi constructivi ai malaxoarelor cu bare și acțiune intermitentă, care asigură o omogenitate înaltă a amestecurilor şi productivitate înaltă cu un consum minim de energie.

Sunt elaborate și lărgite bazele teoretice ale procesului de amestecare și este determinată influenţa factorilor constructivi şi tehnologici asupra rezistenței la înaintare, omogenității amestecului și productivității malaxoarelor cu bare cu acţiune intermitentă.

Cercetările au fost efectuate utilizând metodele statisticii matematice, teoriei probabilităţilor și teoriei planificării experimentului multifactorial. Au fost elaborate metode noi şi standuri pentru efectuarea experimentelor multifactoriale, sunt obţinute modele matematice care descriu adecvat procesul de amestecare în malaxoarele cu bare cu acţiune intermitentă.

Au fost elaborate, cercetate şi propuse o gamă de soluții constructive noi ale malaxoarelor cu bare cu acțiune ciclică și anume: răzuitoare longitudinale cu element elastic; răzuitoare radiale și longitudinale articulate; organe de amestecare echipate cu inele de rigidizare; bare amplasate cu decalaj pe suprafața arborelui; amestecare prin cădere liberă. Acestea asigură: excluderea blocării particulelor în procesul amestecării; micșorarea rezistenței la amestecare, a consumului de metal și a greutății malaxoarelor; majorarea energiei potențiale a componentelor amestecului.

Sunt prezentate rezultatele cercetărilor influenţei factorilor constructivi și funcționali ai malaxoarelor asupra procesului de amestecare în formă de polinoame de gradul doi, nomograme utile pentru proiectarea şi exploatarea malaxoarelor cu bare.

Este elaborată ecuația pentru determinarea rezistenței la amestecare în malaxoarele cu bare cu acțiune intermitentă funcție de șapte factori constructivi și tehnologici: coeficientul de umplere a tobei; dimensiunea particulelor; diametrul barelor; diametrul tobei; umiditatea amestecului; lungimea tobei; unghiul de așchiere al barelor. În baza ecuației date a fost construită nomograma inginerească permite determinarea rapidă a parametrilor optimali ai malaxorului și ai procesului de amestecare, care asigură cea mai mică rezistență la amestecare.

Cuprins


1. PARTICULARITĂȚILE PROCESULUI DE AMESTECARE ÎN MALAXOARELE CU ACȚIUNE INTERMITENTĂ. DETERMINAREA SARCINII CERCETĂRILOR
 • 1.1. Analiza procesului de amestecare şi a construcţiei organelor de lucru ale malaxoarelor cu palete și acţiune intermitentă
 • 1.2. Metode de intensificare a procesului de amestecare în malaxoarele cu bare
 • 1.3. Blocarea particulelor amestecului între organele de amestecare şi pereţii interiori ai tobei
 • 1.4. Concluzii şi stabilirea sarcinilor studiilor

2. STUDIUL TEORETIC AL PROCESULUI DE AMESTECARE ÎN MALAXOARELE CU BARE ȘI ACȚIUNE INTERMITENTĂ
 • 2.1. Procesul de divizare şi îmbinare a șuvoaielor
 • 2.2. Procesul migraţiei particulelor
 • 2.3. Studiul probabilistic al procesului de amestecare
 • 2.4. Limita divizării şuvoiului de material
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. OPTIMIZAREA CONSTRUCTIVĂ A MALAXOARELOR CU BARE
 • 3.1. Metodica cercetării și aparatura utilizată
 • 3.1.1. Aplicarea teoriei planificării experimentului multifactorial
 • 3.1.2. Analiza modelului matematic obținut
 • 3.1.3. Metode particulare şi instalaţii experimentale
 • 3.2. Rezistenţa la amestecare în malaxorul cu bare şi răzuitoare radiale şi longitudinale
 • 3.3. Rezistența la înaintare a barelor înzestrate cu inel de rigidizare
 • 3.4. Rezistenţa la înaintare a barelor funcţie de situarea lor pe arbore
 • 3.4.1. Interacţiunea barelor cu mediul de lucru
 • 3.4.2. Rezistența la amestecare a malaxorului cu decalaj circular și longitudinal al barelor
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. OPTIMIZAREA PROCESELOR DE AMESTECARE ÎN MALAXOARELE DE CONSTRUCȚII
 • 4.1. Omogenitatea amestecului obținut în malaxorul gravitațional cu bare
 • 4.2. Omogenitatea amestecului obținut în malaxorul cu bare şi răzuitoare radiale, bare și răzuitore longitudinale
 • 4.3. Optimizarea procesului de amestecare
 • 4.3.1. Durata malaxării amestecului în stare uscată și umedă
 • 4.3.2. Rezistența la amestecare a malaxorului
 • 4.3.3. Nomograma pentru determinarea rezistenței la amestecare a malaxoarelor cu bare
 • 4.4. Implementarea în producție și propuneri de utilizare în practică a rezultatelor obţinute
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI