Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / iunie /

Dezvoltarea sferei serviciilor sociale în Republica Moldova


Autor: Bogdanova Svetlana
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Andrei Cojuhari
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 iunie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.92 Mb / în rusă
Adobe PDF document1.24 Mb / în română

Teza

CZU

Adobe PDF document 4.58 Mb / în rusă
200 pagini


Cuvinte Cheie

servicii, servicii sociale, servicii materiale și nemateriale, calitatea serviciilor, cluster social, modelul vectorial, modelarea structurii și dinamicii serviciilor, indicatori-cheie de performantă

Adnotare

Structura tezei: adnotare, întroducere, trei capitole, concluzii şi recomandări expuse pe 147 pagini ale textului de bază, bibliografie cu 141 surse, 26 figuri, 15 tabele, 15 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 9 lucrări științifice, cu volumul de 3.1 c. a.

Domeniul de studiu: Specialitatea 521.01 – Teorie economică și politici economice. Scopul și obiectivele lucrării: Determinarea aspectelor conceptuale, metodologice și aplicative, legate de conținutul și dezvoltarea sferei serviciilor sociale în Republica Moldova.

Obiectivele de cercetare se axează pe: argumentarea metodologică a serviciilor, ca categorie economică; identificarea criteriilor de divizare a serviciilor în formă materială și nematerială; determinarea caracteristicilor specifice ale dezvoltării serviciilor sociale în învățământ, ocrotirea sănătății și cultură; stabilirea modalităților de îmbunătăţire a calităţii și eficienței serviciilor sociale; elaborarea modelului de previziune a dinamicii și structurii serviciilor sociale; elaborarea măsurilor de perfecționare a cadrului legislativ și normativ în domeniul serviciilor sociale.

Noutateа și originalitatea ştiinţifică a investigației constă în: (1) сoncretizarea serviciului ca categorie economică; (2) identificarea particularităților dezvoltării serviciilor sociale în Republica Moldova (învățământ, sănătate publică, cultură), care formează piața serviciilor de consum; (3) identificarea factorilor şi a modalităților de îmbunătățire a calității și eficienței serviciilor; (4) elaborarea modelului de previziune a dinamicii şi structurii serviciilor sociale în R.Moldova.

Problema ştiinţifică importantă soluționată constă în dezvoltarea mecanismelor de îmbunătăţire a calităţii serviciilor sociale (învăţământ, sănătate publică, cultură) şi determinarea necesităţilor populaţiei în sectorul servicii, ţinând cont de specificaţie şi asigurarea accesibilităţii pentru populaţia urbană şi rurală.

Semnificația teoretică a tezei. Prevederile teoretice și abordările expuse în teză, pot fi aplicate de organele administrațieii publice locale și centrale în formularea politicii sociale. Rezultatele cercetării efectuate pot fi utilizate în cercetări științifice ulterioare, cu privire la îmbunătățirea eficienței serviciilor sociale.

Valoarea aplicativă a lucrării. Recomandările practice formulate în teză pot fi utilizate pentru îmbunătățirea cadrului legislativ și reglementar la punerea în aplicare a programelor de stat; la îmbunătățirea politicii de stat în domeniul dezvoltarii sferei serviciilor sociale din Republica Moldova.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice ale tezei sunt implementate în activitatea Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova, Universității de Stat de Educație Fizică și Sport a Republicii Moldova, Asociației Obștească Societatea Științifică de Bulgaristică.

Cuprins


1. КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОДЕРЖАНИЯ И РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ
 • 1.1. Методологическое обоснование услуг как экономической категории
 • 1.2. Критерии деления услуг на материальные и нематериальные услуги
 • 1.3. Закономерности развития услуг в развитых странах
 • 1.4. Выводы по первой главе

2. ДИАГНОСТИКA СОСТОЯНИЯ УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
 • 2.1. Динамика развития сферы услуг
 • 2.2. Состояние материально- технической баз ы сферы услуг
 • 2.3. Проблемы территориального развития услуг
 • 2.4. Выводы по второй главе

3. ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
 • 3.1. Проблемы повышения качества услуг
 • 3.2. Совершенствование механизма стимулирования работников сферы социальных услуг
 • 3.3. Модели прогнозирования динамики и структуры услуг
 • 3.4. Совершенствование законодательной базы развития сферы социальных услуг
 • 3.5. Выводы по третьей главе

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ