Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / iulie /

Estimarea impactului centralelor eoliene asupra sistemului electroenergetic al Republicii Moldova


Autor: Gropa Victor
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.14.02 - Centrale electrice (partea electrică), reţele electrice, sisteme electroenergetice şi dirijarea lor
Anul:2018
Conducători ştiinţifici: Ion Stratan
doctor, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Ion Sobor
doctor, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 iulie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.11 Mb / în română

Teza

CZU 621.311.245:620.9(478)(043.2)

Adobe PDF document 3.22 Mb / în română
152 pagini


Cuvinte Cheie

sistem electroenergetic, centrală electrică eoliană, reţele electrice de transport, racordare la reţea, norme tehnice, metode de calcul, circulaţii de puteri

Adnotare

Structura lucrării: Lucrarea conţine o introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 138 titluri şi include 4 anexe, 138 pagini, 73 figuri, 39 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 16 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: ştiinţe tehnice.

Scopul tezei: contribuţii privind sporirea securităţii energetice a Republicii Moldova prin integrarea centralelor electrice eoliene (CEE) în sistemul electroenergetic naţional (SEN).

Obiectivele tezei sunt creşterea ponderii surselor de energii regenerabile în mixtul de producţie al SEN prin soluţionarea problemelor de racordare a CEE la sistemul electroenergetic (SEE) al Republicii Moldova; elaborarea unor recomandări pentru toţi participanţii Pieţei de Energie a Republicii Moldova cu privire la utilizarea energiei electrice produsă de turbine eoliene, cât şi pentru potenţialii investitori; precum şi estimarea puterii maxime a surselor de energii regenerabile ce pot fi tehnic racordate la SEN, fără fortificarea acestora.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a tezei. Elaborarea unei noi metode şi algoritmului de estimare a puterii maxime admisibile printr-o secţiune a sistemului electroenergetic prin excluderea necesităţii efectuării calculelor dificile a regimurilor permanente la limita convergenţei procesului iterativ.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată. Constă în soluţionarea problemei de estimare a puterilor maxime admisibile printr-o secţiune a SEE, cu considerarea şi capacităţilor eoliene racordate, fapt ce a permis obţinerea informaţiei pentru luarea deciziilor privind valorificarea energiei eoliene în diferite zone ale ţării.

Semnificaţia teoretică. Teza aduce contribuţii ştiinţifice la calculul şi analiza regimurilor permanente de funcţionare ale reţelelor electrice de transport cu considerarea integrării CEE.

Valoarea aplicativă a lucrării. S-au elaborat condiţiile tehnico-normative de racordare a CEE la SEN, a fost creat programul şi algoritmul de calcul pentru studiul regimului de scurtcircuit bifazat al generatorului asincron cu rotorul bobinat, s-a estimat puterea maximă totală ce poate fi injectată tehnic în sistemul electroenergetic naţional existent excluzând necesitatea fortificării acestuia.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetărilor au fost prezentate operatorului de transport şi sistem Î.S. “Moldelectrica”, Direcţiei generale securitate şi eficienţă energetică din cadrul Ministerului Economiei al Republicii Moldova şi Asociaţiei Române pentru Energia Eoliană (RWEA).

Cuprins


1. ANALIZA CADRULUI LEGAL EXISTENT PRIVIND FUNCŢIONAREA CEE
 • 1.1. Analiza cadrului legal primar şi secundar
 • 1.2. Evaluarea potenţialului eolian local
 • 1.3. Identificarea caracteristicilor fundamentale pentru funcţionarea normală a CEE
 • 1.3.1. Influenţa golurilor de tensiune asupra funcţionării instalaţiilor energetice eoliene
 • 1.3.2. Reglarea puterii active şi a frecvenţei
 • 1.3.3. Diapazonul de variaţie a tensiunii şi frecvenţei
 • 1.3.4. Reglarea puterii reactive şi a tensiunii
 • 1.3.5. Descrierea caracteristicilor secundare
 • 1.4. Elaborarea recomandărilor privind cerinţele tehnice minime de racordare a CEE la SEN
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. REGLAREA TURBINEI EOLIENE ŞI ANALIZA PROCESELOR TRANZITORII
 • 2.1. Schema bloc a unui sistem energetic cu racordarea unei turbine eoliene
 • 2.2. Modelul matematic al proceselor tranzitorii a variaţiei frecvenţei curentului IEE
 • 2.3. Modelul matematic al proceselor electromagnetice
 • 2.3.1. Ecuaţiile diferenţiale ale proceselor electromagnetice
 • 2.3.2. Scheme de reglare şi protecţie
 • 2.3.3. Analiza funcţionării unei instalaţii energetice eoliene la un scurtcircuit în reţea
 • 2.4. Analiza regimurilor de scurtcircuit bifazat ale generatoarelor DFIG
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. STABILITATEA FUNCŢIONĂRII A UNUI PARC EOLIAN CONECTAT LA SEN
 • 3.1. Aspecte teoretice şi metoda generală de analiză a stabilităţii de tensiune
 • 3.2. Aspecte fizice ale regimului de tensiune într-un sistem energetic simplu
 • 3.3. Caracteristicile reţelei de transport
 • 3.4. Aspecte statice ale stabilităţii de tensiune
 • 3.5. Analiza stabilităţii reglării turbinei eoliene
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

4. STUDIU DE INTEGRARE A CEE ÎN SEE AL REPUBLICII MOLDOVA
 • 4.1. Calculul circulaţiei puterilor cu metoda Newton-Raphson
 • 4.2. Elaborarea metodei rapide de calcul al inversei matrice Jacobi
 • 4.3. Crearea metodei şi algoritmului de estimare a puterii active maxime admisibile printr-o secţiune a sistemului electroenergetic
 • 4.4. Estimarea puterilor maxime ce pot fi injectate în SEN
 • 4.4.1. Formularea problemei
 • 4.4.2. Regimuri de referinţă
 • 4.4.3. Scenarii de calcul
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI