Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Strategia de dezvoltare a activităţii de marketing pe piaţa de cereale din Republica Moldova (în baza gospodăriilor agricole)


Autor: Mîrza Sergiu
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.06 - Marketing; logistică
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Sergiu Petrovici
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Instituţia: Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 octombrie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.63 Mb / în română

Teza

CZU 339.138:633.1(478)

Adobe PDF document 2.97 Mb / în română
1856 pagini


Cuvinte Cheie

piaţa cerealelor, agromarketing, politici de marketing, cercetări de marketing pe piaţa de cereale, producători de cereale, strategia de dezvoltare a activităţii de marketing, eficienţa implementării strategiei de dezvoltare a activităţii de marketing

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 182 titluri, 5 anexe, 146 de pagini text de bază, inclusiv 36 tabele, 20 figuri şi 15 formule. Tezele de bază ale lucrării au fost publicate în 15 lucrări ştiinţifice cu un volum de 7,16 coli de autor.

Scopul şi obiectivele cercetării. Scopul cercetării – elaborarea bazei științificometodice și a recomandărilor practice cu privire la realizarea strategiei de dezvoltare a activității de marketing pe piaţa de cereale din Republica Moldova. Scopul propus impune soluţionarea următoarelor obiective: analiza elaborărilor științifice moderne privind problema fundamentării activităţii de marketing în agricultură; identificarea particularităţilor activităţii de marketing agricol şi plasarea acestora la baza strategiei de marketing; analiza elaborărilor științifice cu privire la evaluarea eficienţei activității de marketing în gospodăriile agricole; aprecierea cadrului retrospectiv şi a stării actuale a pieţei cerealelor; analiza pieţei cerealelor prin prisma elementelor marketingului-mix; analiza formelor de implicare a statului pe piaţa de cereale; argumentarea priorităţilor strategice de dezvoltare a activităţii de marketing în cadrul gospodăriilor producătoare de cereale în condiţiile noilor provocări economice; argumentarea necesităţii evaluării potenţialului de marketing ca mijloc de asigurare a competitivităţii gospodăriilor producătoare de cereale; elaborarea sistemului de indicatori pentru evaluarea eficienţei activităţii de marketing în cadrul gospodăriilor producătoare de cereale; stabilirea etapelor şi măsurilor privind strategia de dezvoltare a activităţii de marketing în cadrul gospodăriilor producătoare de cereale.

Noutatea științifică a lucrării constă în elaborarea unui set de abordări științificometodice și a recomandărilor practice cu privire la dezvoltarea activităţii de marketing în gospodăriile agricole, luând în considerație particularitățile dezvoltării pieței cerealelor din Republica Moldova.

Problema ştiinţifică actuală de importanţă majoră care este soluţionată în cadrul lucrării rezultă în fundamentarea şi argumentarea necesităţii de dezvoltare a activităţii de marketing în gospodăriile agricole care activează pe piaţa de cereale a Republicii Moldova. Valoarea practică a tezei constă în efectuarea unei analize ample a pieţei cerealelor atât din punct de vede a cererii şi ofertei pe piaţă, cât şi prin prisma elementelor de marketing. Analiza pieţei prin prisma elementelor de marketing poate fi un imbold pentru fiecare gospodărie agricolă ce doreşte să implementeze şi să dezvolte activitatea de marketing, asigurându-și astfel o competitivitate cît mai înaltă pe piaţă.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării au fost prezentate şi discutate în cadrul conferinţelor ştiinţifice şi simpozioanelor, precum şi publicate în reviste ştiinţifice de profil. Unele recomandări au fost acceptate pentru implementare în activitatea direcţiei de dezvoltare rurală, statistică agricolă şi marketing a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului al Republicii Moldova şi în cadrul gospodăriei agricole SRL „FOSEGAMIV”.

Cuprins


1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND ABORDAREA ACTIVITĂŢII DE MARKETING PE PIAŢA PRODUSELOR AGRICOLE
 • 1.1. Fundamentarea şi dezvo ltarea activităţii de market ing în agricultură
 • 1.2. Aspecte metodice privind evaluarea eficienţei act ivității de marketing în gospodăriile agricole
 • Concluzii la capitolul 1

2. EVALUAREA CAPACITĂŢII DEZVOLTĂRII PIEȚEI CEREALELOR DIN REPUBLICA MOLDOVA ŞI ANALIZA ACESTEA
 • 2.1. Aprecierea cadrului retrospectiv şi a stării actuale a pieţei cerealelor
 • 2.2. Analiza pieţei cerealelor prin prisma elementelor market ingului-mix 6
 • 2.3. Analiza formelor de implicare a statului pe piaţa cerealieră
 • Concluzii la capitolul 2

3. PRIORITĂŢI STRATEGICE DE DEZVOLTARE A ACTIVITĂŢII DE MARKETING ÎN CADRUL GOSPODĂRIILOR PRODUCĂTOARE DE CEREALE ÎN CONDIŢIILE NOILOR PROVOCĂRI ECONOMICE
 • 3.1. Sistemul de indicatori ai evaluării eficienţei activităţii de marketing în cadrul gospodăriilor producătoare de cereale
 • 3.2. Dezvoltarea activităţii de marketing în cadrul gospodăriilor producătoare de cereale ca mijlo c de perfecţionare a mecanismului funcţ ionării pieţei cerealelor
 • 3.3. Elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de marketing în cadrul gospodăriilor producătoare de cereale din Republica Moldova
 • Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI