Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iunie /

Oralitatea în textul publicistic actual românesc


Autor: Molea Viorica
Gradul:doctor habilitat în filologie
Specialitatea: 10.02.03 - Limbi slave (cu indicarea limbii concrete)
Anul:2018
Consultant ştiinţific: Iraida Condrea
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 iunie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.02 Mb / în română

Teza

CZU 343.34 (043.2)

Adobe PDF document 2.43 Mb / în română
0 pagini


Cuvinte Cheie

oralitate, text publicistic, limbaj substandard, limbaj popular, strat lexical, valoare stilistică, titlu publicistic, funcție de manipulare, funcție pragmatică, dialog oral, oralitate din Basarabia.

Adnotare

Domeniul de studiu: pragmatică, stilistică, sociolingvistică, lingvistică română.

Scopul lucrării: Abordarea, definirea conceptului de oralitate în momentul actual al evoluției limbii, precum și relevarea multiplelor aspecte ale oralității substandard în textul publicistic.

Obiectivele cercetării: Să definim conceptul de oralitate prin prisma evoluției istorice a limbii; să relevăm aspectele noi în definirea și tratarea oralității în contextul evoluțiilor revoluționare tehnologice; să evidențiem configurația actuală a oralității, precum și specificul oralității din Basarabia, să relevăm funcțiile oralității în textul publicistic etc.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Abordarea fundamentală și multiaspectuală a dimensiunii actuale a oralității, a expresivității ei implicite, în detectarea noilor tendințe în manifestarea ei, precum și comentarea, sub aspect pragmatic și stilistic, a multiplelor elemente lexicale, forme și structuri specifice oralității limbii în textul publicistic.

Rezultatele principial noi pentru ştiinţă şi practică obţinute. Lucrarea reprezintă o sinteză privind abordarea oralității din diverse perspective, precum stratificarea stilistică a limbii, limbajul oral substandard, limbajul oral basarabean, dinamica vocabularului actual, dar și din perspectiva conceptului propriu-zis de oralitate în noile condiții de evoluție a civilizației noastre.

Semnificaţia teoretică. Considerăm importante abordările referitoare la conceptul de oralitate, la aspectele opozitive/corelative limbă/vorbire, expresivitatea limbajului oral, delimitări ale oralității actuale, printre care oralitatea digitală, configurația stilistică a oralității, limbajul oral basarabean. Nu mai puțin importantă este corelația oralitate – text publicistic actual.

Valoarea aplicativă. Rezultatele cercetării noastre pot fi utilizate cu multiple scopuri: la elaborarea unor studii privind evoluția limbajului oral, studii privind stratificarea stilistică a limbii; la elaborarea unor cursuri pentru facultățile de filologie și de jurnalism referitoare la oralitate din punctul de vedere al funcționării și al impactului asupra receptorilor, la delimitarea și studierea stilului publicistic, a prezenței oralității în diverse tipuri de text publicistic. Implementarea rezultatelor ştiinţifice. În cursurile predate la USM, Facultatea de Litere, Limbi și Literaturi Străine.

Cuprins


INTRODUCERE

1. CONCEPTUL DE ORALITATE ŞI RELAŢIA LUI CU TEXTUL PUBLICISTIC

 • 1.1. Сonceptul de oralitate și definirea acestuia în sistemul terminologiei stilistice
 • 1.2. Oralitatea în configurația stilurilor funcționale
 • 1.3. Privire de ansamblu asupra tratării limbajului oral în textul publicistic
 • 1.4. Prezența limbajului oral în textul publicistic
 • 1.5. Concluzii la Capitolul 1

2. DIMENSIUNEA ACTUALĂ A ORALITĂȚII ÎN LINGVISTICA ROMÂNEASCĂ

 • 2.1. Limbă/vorbire vs. competență/performanță
 • 2.2. Delimitări ale oralității în limba română actuală
 • 2.3. Specificul oralității din Basarabia
 • 2.4. Niveluri și tipuri de expresivitate ale oralității
 • 2.5. Aspecte actuale în opoziția scris/oral
 • 2.6. Concluzii la Capitolul 2

3. CONFIGURAȚIA STILISTICĂ ACTUALĂ A ORALITĂȚII ÎN LIMBA ROMÂNĂ.

 • 3.1. Limbajul popular, familiar, colocvial: particularități, tangențe
 • 3.2. Aspecte regionale ale limbii ca elemente substandard în vorbire
 • 3.3. Ipostaze ale limbajului substandard în vorbirea actuală: argoul, jargonul, slangul
 • 3.4. Lexicul oral neologic: termeni la modă
 • 3.5. Registrul familiar-vulgar al oralității actuale
 • 3.6. Metafore ale oralității: frazeologismele
 • 3.7. Oralitatea digitală – o formă nouă de comunicare umană
 • 3.8. Concluzii la Capitolul 3

4. CORELAȚIA TEXT PUBLICISTIC – ORALITATE

 • 4.1. O reevaluare a limbajului publicistic în raport cu alte limbaje
 • 4.2. Textul publicistic: distincție și diversitate
 • 4.3. Oralitatea în textul publicistic de opinie. Pamfletul
 • 4.3.1. Reportajul
 • 4.3.2. Editorialul
 • 4.3.3. Articolul de comentariu
 • 4.3.4. Articolul de analiză
 • 4.3.5. Alte specii de texte publicistice de opinie
 • 4.3.6. Blogul – text mediatic de perspectivă
 • 4.3.7. Pamfletul publicistic
 • 4.4. Relevanța oralității în titlul publicistic
 • 4.4.1. Relația titlului cu textul
 • 4.4.2. Tipologii ale titlului jurnalistic
 • 4.4.3. Funcții ale titlului publicistic
 • 4.4.4. Modalități de redactare a titlului jurnalistic
 • 4.4.5. Expresia oralității în titlul publicistic
 • 4.4.5.1. Elementul lexical oral în titlu
 • 4.4.5.2. Subtilități frazeologice în titlu
 • 4.4.5.3. Procedee fonologice, gramaticale în realizarea titlului
 • 4.5. O abordare pragmatică a dialogului ca marcă a oralității în textul publicistic
 • 4.5.1. Definirea conceptului de dialog
 • 4.5.2. Imitația dialogului familiar în textul media
 • 4.5.3. Elemente verbale de redare a dialogului colocvial
 • 4.6. Oralitatea ca sursă de manipulare în textul publicistic
 • 4.6.1. Conceptul de manipulare prin limbaj
 • 4.6.2. Elemente de oralitate manipulatorii în titlu
 • 4.6.3. Strategii verbale de manipulare în conținutul textului publicistic
 • 4.7. Concluzii la Capitolul 4

5. FUNCȚII ȘI VALORI PRAGMASTILISTICE ALE ORALITĂȚII ÎN TEXTUL PUBLICISTIC

 • 5.1. Caracterul particular al oralității din Basarabia reflectat în textul publicistic
 • 5.1.1. Pronunții rusești și barbarisme
 • 5.1.2. Antroponime rusificate
 • 5.1.3. Elemente familiar-argotice specifice
 • 5.1.4. Grafii rusești
 • 5.1.5. Calchieri, expresii rusești
 • 5.2. Aspecte lexicale ale oralității în textul publicistic românesc
 • 5.2.1. Lexicul marcat stilistic în textul publicistic
 • 5.2.2. Cuvintele diminutivale
 • 5.2.3. Asocieri lexicale stridente
 • 5.2.4. Lexicul oral neologic ilustrat în textul media
 • 5.2.5. Lexicul „huliganic” utilizat în presă
 • 5.2.6. Elemente ale oralității digitale în textul jurnalistic
 • 5.3. Revalorificarea tezaurului frazeologic în textul publicistic actual
 • 5.3.1. Reorganizări de structură ale frazeologismelor
 • 5.3.1.1. Calamburul și efectul ludic
 • 5.3.1.2. Modificarea unui element component
 • 5.3.1.3. Transfigurări efectuate prin compliniri
 • 5.3.2. Parafrazarea frazeologismelor
 • 5.3.3. Un procedeu frecvent: fluxul de metafore
 • 5.4. Expresia morfologică a oralității și efectele resimțite în textul jurnalistic
 • 5.4.1. Categoria populară a numărului și a genului pentru efecte pragmastilistice
 • 5.4.2. Categoria cazului: vocativul și valorile stilistice
 • 5.4.3. Forme gramaticale orale: omiterea articolului hotărât
 • 5.4.4. Varietăți orale ale gradului superlativ
 • 5.4.5. Pronumele și ipostazele sale orale
 • 5.4.6. Dativul etic ca formă populară de reacție
 • 5.4.7. Interjecția veche și nouă în textul scris
 • 5.5. Organizarea sintactică orală: funcții pragmatice și valori stilistice
 • 5.5.1. Conectorii narativi populari – expresia sintaxei de vorbire
 • 5.5.2. Structuri de adresare orale realizate cu persoana a II-a
 • 5.5.3. Formule reduplicative de manieră populară
 • 5.5.4. Elipsa predicatului, parataxa sau conjuncțiile polifuncționale de tip popular
 • 5.5.5. Enunțuri exclamative atitudinale
 • 5.6. Aspecte ale utilizării neinspirate a limbajului oral în textul publicistic
 • 5.7. Concluzii la Capitolul 5