Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iunie /

Rolul agriculturii în economia oraşelor din estul Europei (Rzeczpospolita şi Ţara Moldovei) în secolele XVI-XVII


Autor: Dudnicenco Nicolae
Gradul:doctor în istorie
Specialitatea: 07.00.03 - Istoria universală (pe perioade)
Anul:2018
Consultant ştiinţific: Pavel Cocârla
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 iunie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.60 Mb / în română

Teza

CZU 94(4-11)-21:63:33”15/16”(043)

Adobe PDF document 1.78 Mb / în română
161 pagini


Cuvinte Cheie

Rzeczpospolita, Ţara Moldovei, oraş, agricultură, economie, cereale, vitărit, viticultură, legumicultură, pomicultură, apicultură, meşteşuguri, taxe, comerţ, iarmaroace

Adnotare

Domeniul de studiu: Istorie universală (perioada medievală).

Scopul lucrării: Cercetarea ocupațiilor agricole ale orășenilor din Rzeczpospolita și Țara Moldovei și stabilirea locului acestei ramuri în economia orașelor din țările nominalizate în sec. XVI până în ultimul sfert al sec. XVII, adică până la începutul declinului economic în aceste țări.

Obiectivele tezei: investigarea istoriografiei şi a surselor documentare privind rolul agriculturi în economia urbană a Rzeczpospolitei şi a Ţării Moldovei; studierea factorilor care au determinat menţinerea agriculturii în oraşele medievale din estul Europei în sec. XVI-XVII; analiza principalelor ramuri ale agriculturii urbane în sec. XVI-XVII în oraşele din Rzeczpospolita şi Ţara Moldovei; cercetarea litigiilor legate de folosirea terenurilor agricole în oraşele din spaţiul geografic al celor două ţări; investigarea meşteşugurilor legate de prelucrarea produselor agricole (vegetale şi animaliere); studierea comerţului interior şi exterior cu mărfuri agricole produse în oraşele din Rzeczpospolita şi Ţara Moldovei în sec. XVI-XVII; estimarea rolului agriculturii în sistemul economic al oraşelor din arealul cercetat.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute. Teza de doctor reprezintă un studiu în care a fost analizat complex şi sistemic rolul agriculturii în economia oraşelor din Rzeczpospolita şi Ţara Moldovei. În centrul atenţiei s-a aflat investigarea şi valorificarea fenomenului practicării agriculturii în oraşele din spaţiul propus pentru cercetare. Noutatea ştiinţifică a lucrării rezidă în analiza comparativă a evoluţiei agriculturii orăşeneşti într-un areal geografic extins (Rzeczpospoilta şi Ţara Moldovei), dar şi în complexitatea temei, în care se îmbină istoria agriculturii, economiei şi evoluţiei oraşelor din estul Europei.

Problema științifică importantă soluționată. În cadrul prezentei cercetări au fost stabilite deosebirile formării orașelor în Rzeczpospolita și Țara Moldovei, evidențiate cele mai importante ramuri ale agriculturii care au determinat în cea mai mare măsură evoluția orașelor, analizate drepturile orășenilor asupra terenurilor arabile, comercializarea produselor agricole și a vitelor pe piața internă și externă, cercetate meşteşugurile din oraşe legate de agricultură etc.

Semnificaţia teoretică a lucrării constă în argumentarea ştiinţifică a rezultatelor şi a concluziilor cercetării. Materialele introduse în circuitul ştiinţific vor сontribui la intensificarea studierii istoriei agriculturii în oraşele din estul Europei, vor deschide noi direcţii de cercetare a istoriei oraşelor europene spre sfârşitul Evului Mediu.

Valoarea aplicativă a lucrării. Materialele tezei pot fi folosite pentru iniţierea tinerilor cercetători în studierea istoriei oraşelor din estul Europei, în cercetarea economiei urbane din acest areal geografic, pentru cercetarea trăsăturilor comune, dar şi a celor specifice a economiei urbane în estul Europei, atragerea cercetătorilor în studierea problemelor comparative din istoria medievală.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele științifice ale investigației au fost implementate prin prezentarea comunicărilor la 5 conferinţe ştiinţifice naţionale şi 5 internaţionale, precum şi prin publicaţii ştiinţifice.

Cuprins


INTRODUCERE

1. ISTORIOGRAFIA ŞI SURSELE ISTORICE ALE PROBLEMEI „ROLUL AGRICULTURII ÎN ECONOMIA ORAŞELOR DIN RZECZPOSPOLITA ŞI ŢARA MOLDOVEI”

 • 1.1. Preocupări istoriografice privind evoluţia şi rolul agriculturii în economia oraşelor din Rzeczpospolita
 • 1.2. Preocupări istoriografice privind evoluţia şi rolul agriculturii în economia oraşelor din Ţara Moldovei
 • 1.3. Sursele istorice ale cercetării
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. EVOLUŢIA ORAŞELOR DIN RZECZPOSPOLITA ŞI ŢARA MOLDOVEI

 • 2.1. Formarea și evoluția orașelor în Rzeczpospolita şi Ţara Moldovei
 • 2.2. Arealul geografic al oraşelor din Rzeczpospolita şi Ţara Moldovei
 • 2.3. Evoluţia demografică în oraşele din Rzeczpospolita şi Ţara Moldovei în sec. XVI-XVII
 • 2.4. Drepturile orășenilor asupra terenurilor agricole
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. ROLUL AGRICULTURII ÎN ECONOMIA ORAŞELOR DIN RZECZPOSPOLITA ŞI ŢARA MOLDOVEI

 • 3.1. Rolul agriculturii în economia oraşelor din Rzeczpospolita
 • 3.2. Rolul agriculturii în economia orașelor din Țara Moldovei
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. MEŞTEŞUGURILE ŞI COMERŢUL CU PRODUSELE AGRICOLE ÎN RZECZPOSPOLITA ŞI ŢARA MOLDOVEI

 • 4.1. Meşteşugurile legate de prelucrarea produselor agricole
 • 4.1.1. Meşteşugurile legate de prelucrarea produselor vegetale
 • 4.1.2. Meşteşugurile legate de prelucrarea produselor animaliere
 • 4
 • 4.2. Comerţul cu mărfuri agricole
 • 4.2.1. Comerţul interior şi exterior cu mărfuri agricole în orașele din Rzeczpospolita
 • 4.2.2. Comerţul interior şi exterior cu mărfuri agricole în orașele din Țăra Moldovei
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI