Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iulie /

Sistemul de învăţământ din Bucovina în perioada stăpânirii austriece (1774-1918)


Autor: Ungureanu Constantin Vasile
Gradul:doctor habilitat în istorie
Specialitatea: 07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
Anul:2018
Conducători ştiinţifici: Gheorghe Gonţa
doctor habilitat, profesor universitar

,
Consultant ştiinţific: Gheorghe Cojocaru
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Institutul de Istorie
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 iulie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.78 Mb / în română

Teza

CZU 94(477.8)„1774/1918”:37.0(043.2)

Adobe PDF document 3.45 Mb / în română
322 pagini


Cuvinte Cheie

Bucovina, şcoli primare, gimnazii, licee, şcoli reale, şcoli de meserii, Şcoala Normală, Universitatea din Cernăuţi, români, ucraineni, germani, evrei.

Adnotare

Domeniul de studiu: Istoria Românilor.

Scopul şi obiectivele tezei sunt orientate spre studierea complexă a evoluţiei sistemului de învăţământ din Bucovina în perioada 1774-1918. Obiectivele lucrării rezidă în: examinarea politicii autorităților austriece față de sistemul de învățământ; compararea învăţământului primar din Bucovina în diferite perioade de administrare; stabilirea structurii contingentului de elevi după limba maternă şi confesiuni; determinarea nivelului ştiinţei de carte a populaţiei Bucovinei; elucidarea activităţii principalelor şcoli secundare; identificarea asemănărilor și diferențelor sistemului de învăţământ din Bucovina în raport cu alte provincii austriece şi cu alte teritorii, locuite de români; scoaterea în evidență a luptei românilor bucovineni pentru învățământ în limba maternă; evaluarea activităţii Universității din Cernăuţi.

Noutatea ştiinţificăa lucrării constă în elucidarea complexă a sistemului de învăţământ din Bucovina, obținându-se un tablou general al instituţiilor şcolare, pentru fiecare tip de şcoli în parte şi per ansamblu. Pentru prima dată s-a realizat o comparaţie a evoluţiei învăţământului din Bucovina cu alte provincii austriece şi cu alte spaţii, locuite de români. Acest mod de abordare și investigare comparativă a sistemului de învățământ constituie un reper pentru o nouă direcție de cercetare în istoriografia Republicii Moldova. Prin elaborarea acestei teze, s-a rezolvat problema stării învățământului din Bucovina în perioada austriacă.

Valoarea teoretică a tezeiconstă în studierea complexă și analiza lucrărilor publicate, a documentelor inedite și edite, a statisticilor și anuarelor școlare, ceea ce a permis elaborarea unei lucrări de sinteză la tema dată. Studiul aduce un aport teoretic nou, atât în domeniul științei istorice, cât și interdisciplinar, oferind o lucrare de sinteză la istoria Bucovinei. Prin elaborarea acestei teze, științei istorice din Republica Moldova i se oferă un model teoretic de cercetare a învățământului din Basarabia în perioada 1812-1918.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele cercetărilor din această teză vor fi valorificate la elaborarea unor studii de sinteză, la scrierea tezelor de licență, master și doctorat, la predarea unor cursuri universitare, la elaborarea monografiilor unor sate sau școli. Lucrarea este utilă pentru cercetătorii care studiază istoria Bucovinei pe parcursul perioadei de stăpânire austriacă, dar și specialiștilor din alte domenii, preocupați de cercetări din domeniul pedagogiei, demografiei, istoriei bisericii, statisticii.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele științifice au fost utilizate la elaborarea monografiilor unor școli sau sate din regiunea Cernăuți și județul Suceava. Unele concluzii și statistici școlare din studiile noastre au fost implementate în declarațiile societăților românești din Cernăuți, pentru susținerea învățământului în limba română din Ucraina

Cuprins


INTRODUCERE

1. ÎNVĂȚĂMÂNTUL DIN BUCOVINA ÎN STUDII, IZVOARE INEDITE, ANUARE ȘI STATISTICI ȘCOLARE

 • 1.1. Literatura istorică austriacă despre învățământul din Bucovina, până în anul 1918
 • 1.2. Istoriografia românească cu referire la sistemul de învățământ din Bucovina
 • 1.3. Studii în istoriografia germană și ucraineană, despre învățământul din Bucovina
 • 1.4. Surse inedite și edite despre sistemul de învăţământ din Bucovina
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. ȘCOLILE PRIMARE DIN BUCOVINA SUB TUTELA AUTORITĂȚILOR BISERICEȘTI (1774-1869

 • 2.1. Reorganizarea învăţământului din Bucovina în perioada administraţiei militare
 • 2.2. Stagnarea învăţământului primar în perioada administrației galițiene (1786-1848)
 • 2.3. Dezvoltarea învăţământului primar în anii 1848-1869
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. MODERNIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR DIN BUCOVINA ÎN 1869-1918

 • 3.1. Reformele din învăţământul primar şi consiliile şcolare
 • 3.2. Activitatea inspectorilor şcolari
 • 3.3. Frecvenţa şcolară în învățământul primar din Bucovina (anii 1869-1914)
 • 3.4. Lărgirea rețelei de școli primare, cu instruire în limba maternă
 • 3.5. Ştiinţa de carte în Bucovina la cumpăna secolelor XIX – XX
 • 3.6. Corpul didactic al şcolilor primare
 • 3.7. Concluzii la capitolul 3

4. GIMNAZIILE PENTRU BĂIEȚI - CELE MAI IMPORTANTE ȘI NUMEROASE ȘCOLI SECUNDARE DIN BUCOVINA

 • 4.1.Gimnaziile din Monarhia Habsburgică şi din spaţiul locuit de români, în sec. al XIX-lea – începutul sec. al XX-lea
 • 4.2. Gimnaziul german din Cernăuţi (1808-1918). …………...…………..……..………… …...141
 • 4.3. Lupta pentru învățământ în limba română la Gimnaziul Superior Ortodox din Suceava (1860-1918)
 • 4.4. Dominarea limbii germane la Gimnaziul Superior de Stat din Rădăuţi (1872-1918)
 • 4.5. Activitatea altor gimnazii din Bucovina
 • 4.6. Concluzii la capitolul 4

5. FUNCȚIONAREA ALTOR TIPURI DE ȘCOLI SECUNDARE

 • 5.1. Şcolile reale din Bucovina
 • 5.2. Liceele pentru fete, la începutul sec. XX
 • 5.3. Şcolile de meserii din Bucovina
 • 5.4. Şcoala Normală de Învăţători şi Învăţătoare din Cernăuţi
 • 5.5. Concluzii la capitolul 5

6. ACTIVITATEA UNIVERSITĂȚII DIN CERNĂUŢI (1875-1918)

 • 6.1. Înfiinţarea şi activitatea Universităţii din Cernăuţi
 • 6.2. Facultăţile de la Universitatea din Cernăuţi
 • 6.3. Contingentul de studenţi și asociațiile academice din Cernăuţi
 • 6.4. Concluzii la capitolul 6

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI