Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iulie /

Configurarea dialogului cultural în societățile de adopție a migranților


Autor: Roşca Mariana
Gradul:doctor în filosofie
Specialitatea: 09.00.13 - Filosofie socială, antropologie filosofică, filosofia culturii
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Ana Pascaru
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Instituţia: Institutul de Istorie

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 iulie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.64 Mb / în română

Teza

CZU 172:314.7(043.2)

Adobe PDF document 2.82 Mb / în română
174 pagini


Cuvinte Cheie

societate de adopţie, dialog cultural, migrant multiplu, identitate culturală, integrare socială, comunitate discursivă

Adnotare

Domeniul de studiu: filosofie socială

Scopul tezeirezidă în identificarea căilor ce facilitează configurarea dialogului cultural în societățile de adopție a migranților în vederea determinării oportunităților ce înlesnesc integrarea socială a migranţilor și constituirea identităţii culturale a acestora. Pentru realizarea scopului în cauză au fost formulate următoarele obiective: fundamentarea teoretico-metodologică a dialogului cultural în contextul migraţiei contemporane; integrarea problematologică a dialogului cultural din perspectiva filosofiei sociale; investigarea caracterului instrumental al conceptelor operaţionale privind dialogul cultural în societatea de adopţie a migranților; determinarea premiselor ce alimentează configurarea dialogului cultural; evidențierea tematicii dominante în dialogul cultural al comunităţilor discursive ale migranţilor; identificarea dimensiunilor dialogului cultural al migranţilor în societatea de adopţie; demonstrarea necesităţii teoretico-practice a dialogului cultural actual în societatea de adopţie; elaborarea modelului de transformare a migrantului prin intermediul dialogului cultural.

Noutatea şi originalitatea ştiinţificăa rezultatelor obținute rezidă în realizarea unei analize ample privind configurarea dialogului cultural al migranţilor multipli în societatea de adopţie, prin identificarea premiselor şi factorilor ce au contribuit la configurarea acestuia şi argumentarea relevanţei aplicative a abordării complexe şi interdisciplinare a cercetării temei date. Originalitatea tezei constă în combinarea metodelor filosofice şi general-ştiinţifice cu metodele contemporane de analiză calitativă NVivo şi Atlas.ti. Suplimentar, este introdus conceptul: migrant multiplu în calitate de realitate socială contemporană emergentă.

Problema științifică importantă soluționată în domeniul filosofiei sociale constă în fundamentarea dominantelor dialogului cultural în societatea de adopţie (integrare socială, identitate culturală), ceea ce a contribuit la identificarea și elucidarea premiselor și dimensiunilor ce facilitează configurarea acestuia, în vederea identificării soluțiilor de eficientizare a dialogului cultural dintre migranți și membrii societăţii de adopţie, pornind de la particularitățile proceselor migraționale din Republica Moldova.

Semnificaţia teoretică a lucrării rezidă în identificarea unei dimensiuni distincte şi noi în cadrul filosofiei sociale – dialogul cultural în societatea de adopţie.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în identificarea şi fundamentarea dialogului cultural în cadrul elaborării unui model de dialog cultural care influențează integrarea socială şi identitatea culturală a migranţilor multipli în realitatea socială a societății de adopţie.

Implementarea rezultatelor cercetării s-a efectuat prin examinarea și aprobarea acestora atât din punct de vedere științific, în cadrul I.I. al AȘM, cât și practic, în cadrul activității profesionale la BRD. Totodată, rezultatele au fost reflectate în comunicări prezentate la conferințe naţionale şi internaţionale şi pot fi utilizate în procesul didactic al instituţiilor de învăţământ superior, în cadrul activităţii instituţiilor statale, în vederea elaborării strategiilor de dezvoltare, a planurilor de acţiuni, a programelor şi proiectelor ce ţin de problematica dialogului cultural al migranţilor în cadrul societăţilor de adopţie

Cuprins


INTRODUCERE

1. FUNDAMENTELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE DIALOGULUI CULTURAL

 • 1.1.Delimitări conceptuale în analiza dialogului cultural
 • 1.2. Problematica dialogului cultural în societatea de adopție: aspecte social-filosofice
 • 1.3. Aspecte metodologice ale studiului dialogului cultural
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. DIMENSIUNEA DIALOGULUI CULTURAL ÎN REALITATEA MULTICULTURALĂ A SOCIETĂŢII DE ADOPŢIE

 • 2.1. Evoluția modelelor de analiză a realităților sociale multiculturale
 • 2.2. Premisele configurării dialogului cultural în analiza critică a inter- și multiculturalismului
 • 2.3. Componentele dialogului cultural în societatea de adopție
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. REALITATEA DIALOGULUI CULTURAL AL MIGRANTULUI ÎN SOCIETATEA DE ADOPŢIE

 • 3.1.Variabile sociale ale migraţiei din Republica Moldova: provocări şi oportunităţi
 • 3.2. Dominantele dialogului cultural al migranţilor moldoveni în societatea de adopţie
 • 3.3. Modelul dialogului cultural în societățile de adopție: între identitate culturală şi integrare socială
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI