Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularitățile clinice, electrofiziologice și morfologice ale formelor atipice de polineuropatie demielinizantă inflamatorie cronică


Autor: Gavriliuc Eugeniu
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.13 - Neurologie
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Vitalie Lisnic
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 septembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 ianuarie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.97 Mb / în română

Teza

CZU 616.833-002.2 (043)

Adobe PDF document 10.47 Mb / în română
125 pagini


Cuvinte Cheie

polineuropatie demielinizantă cronică atipică, biopsie de nerv, gamapatie monoclonală

Adnotare

Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 109 de titluri, 9 anexe, 135 pagini de text de bază, 33 figuri, 30 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 14 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu al tezei: neurologie, neurofiziologie.

Scopul: elucidarea particularităţilor clinice, electrofiziologice, morfologice la pacienţii cu polineuropatie demielinizantă inflamatorie cronică (PDIC) atipică.

Obiectivele cercetării: evidenţierea particularităţilor clinice și electrofiziologice ale formelor atipice de PDIC; analiza comparativă a gradului de dizabilitate la pacienții cu PDIC atipică și tipică evaluat prin testele funcționale: scala limitării neuropatice globale, testul celor 9 orificii și testul de parcurgere a distanței de 10 metri; studierea conductibilității nervoase în porțiunile proximale ale sistemului nervos periferic în toate cazurile de polineuropatii senzitive atipice pentru demonstrarea demielinizării la nivel pre sau postganglionar; evaluarea rezultatelor imunoelectroforezei proteinelor serice pentru analiza relației între prezența gamapatiei monoclonale de semnificație necunoscută și evoluția clinică a PDIC; rolul testelor de laborator: anticorpi antimelinici și antiglicolipidici, rolul biopsiei de nerv peroneu superficial în definitivarea diagnosticului de PDIC; elaborarea unui algoritm de diagnostic al pacienţilor cu PDIC tipică și atipică și stabilirea gradului de corelație între rezultatele examenelor paraclinice și rezultatele testelor funcționale la pacienții cu PDIC.

Noutatea și originalitatea științifică: formele atipice de PDIC reprezintă un procentaj important, aproximativ 50 la sută din totalul cazurilor clinice de PDIC. Identificarea unui număr atât de mare de forme atipice a fost posibilă datorită aplicării metodelor suplimentare de diagnostic.

Problema ştiinţifică soluţionată: constă în elaborarea unui algoritm de diagnostic al formelor tipice și atipice de PDIC și la identificarea testelor paraclinice adiționale (puncție lombară, potențiale evocate somatosenzitive și biopsie de nerv peroneu superficial), ceea ce a permis optimizarea procesului de diagnostic al formelor atipice de PDIC.

Semnificaţia teoretică: analiza statistică a corelațiior între testele funcționale de apreciere a dizabilității în PDIC și rezultatele examenelor paraclinice, în special rezultatele examenului de stimulodetecție, ne-a permis crearea unui model de prognostic al evoluției gradului de dizabilitate atât în lotul pacienților cu PDIC tipică, cât și în lotul pacienților cu PDIC atipică.

Valoarea aplicativă: au fost evidenţiate particularităţile manifestărilor clinice, electrofiziologice și rezultatelor examenului de laborator ale PDIC atipice; s-a elaborat tehnica de prelevare a segmentului de nerv peroneu superficial și metodele de colorare a bioptatelor; s-a subliniat necesitatea efectuării electroforezei și imunofixării proteinelor serice în toate cazurile de PDIC cu scopul monitorizării asocierii unei posibile gamapatii monoclonale cu un mielom sau limfom și, implicit, a schimbării tacticii de tratament.

Implementarea rezultatelor: principiile celor demonstrate în studiu au fost valorificate în practica cotidiană în cadrul Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie și Spitalului Internațional MEDPARK

Cuprins


1. CONCEPTE CONTEMPORANE DESPRE PATOGENEZA, FORMELE CLINICE ȘI TRATAMENTUL POLINEUROPATIILOR DEMIELINIZANTE INFLAMATORII CRONICE
 • 1.1. Date generale despre polineuropatia demielinizantă inflamatorie cronică
 • 1.2. Investigații paraclinice și de laborator necesare pentru stabilirea diagnosticului de polineuropatie demielinizantă inflamatorie cronică
 • 1.3. Recomandări de bună practică medicală pentru tratamentul polineuropatiei demielinizante inflamatorii cronice
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. CARACTERISTICA MATERIALULUI CLINIC ŞI A METODELOR DE INVESTIGAŢIE
 • 2.1. Materialul şi design-ul cercetării
 • 2.2. Metodele de cercetare utilizate în studiu
 • 2.3. Metodele de evaluare statistică a rezultatelor obţinute
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. CARACTERISTICA PACIENŢILOR EXAMINAŢI ŞI PARTICULARITĂŢILE CLINICE DE AFECTARE ÎN CADRUL POLINEUROPATIILOR DEMIELINIZANTE INFLAMATORII CRONICE ATIPICE ŞI TIPICE
 • 3.1. Date generale ale pacienţilor examinaţi cu PDIC atipică şi PDIC tipică
 • 3.2. Rezultatele evaluării obiective a pacienţilor cu polineuropatie demielinizantă inflamatorie cronică atipică și tipică
 • 3.3. Evaluarea funcțională a pacienţilor cu polineuropatie demielinizantă inflamatorie cronică atipică și tipică
 • 3.4. Cazuri clinice
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. PARTICULARITĂȚILE ELECTROFIZIOLOGICE, ANOMALIILE EXAMENELOR COMPLEMENTARE ŞI REZULTATELE BIOPSIILOR DE NERV PERONEU SUPERFICIAL LA PACIENȚII CU POLINEUROPATIE DEMIELINIZANTĂ INFLAMATORIE CRONICĂ ATIPICĂ
 • 4.1. Rezultatele examenul electrofiziologic în polineuropatie demielinizantă inflamatorie cronică tipică și atipică
 • 4.2. Rezultatele investigațiilor adiționale și analizelor de laborator în polineuropatie demielinizantă inflamatorie cronică tipică și atipică
 • 4.3. Corelațiile între variabilele funcționale, clinice și paraclinice în polineuropatie demielinizantă inflamatorie cronică tipică și atipică
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

SINTEZA REZULTATELOR OBȚINUTE CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI PRACTICE