Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Strategii clinico-terapeutice în depresiile rezistente


Autor: Сărăușu Ghenadie
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.18 - Psihiatrie şi narcologie
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Anatol Nacu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 septembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.61 Mb / în română

Teza

CZU 616.89-008.454+615.851+615.21

Adobe PDF document 8.10 Mb / în română
269 pagini


Cuvinte Cheie

tulburare depresivă recurentă, depresie rezistentă, complianță, farmacoterapie, psihoterapie Domeniul de studiu: psihiatrie și narcologie Scopul cercetării: evaluarea rolului factorilor ce determină rezistența terapeutică la pacienții cu tulburări depresive refractare cu elaborarea managementului clinic și de tratament.

Adnotare

Structura tezei. Lucrarea este expusă pe 184 pagini, constă din introducere, 5 capitole, sinteza rezultatelor obținute, concluzii generale, recomandări practice, bibliografie din 472 titluri, 27 anexe, 14 figuri, 15 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 70 de lucrări șt iințifice.

Obiectivele lucrării: elucidarea și evaluarea factorilor predispozanți, care conduc la rezistență în tulburările depresive refractare; estimarea factorilor precipitanți și favorizanți în apariția, dezvoltarea și menținerea rezistenței în depresii; analiza clinico-psihopatologică și evolutivă a depresiilor rezistente și identificarea particularităților clinice specifice a acestora; evidențierea variantelor clinice ale depresiilor rezistente; elaborarea strategiilor terapeutice în depresiile rezistente; determinarea eficacităț ii tratamentului pacienților cu diverse forme clinice ale depresiilor rezistente.

Noutatea și originalitatea cercetării: Au fost studiați în premieră factorii de risc în dezvoltarea depresiilor rezistente. Am determinat rolul factorilor precipitanți și favorizanți în declanșarea și menținerea depresiilor refractare. A fost specificat ă structura sindromului depresiv rezistent. Am stabilit part icularitățile psihopatologice ale variantelor clinice principale, cu perfectarea metodelor de tratament. Au fost obținute rezultate inedite privind aplicarea managementului terapeutic pentru depășirea rezistenței. S-a efectuat argumentarea științifică a eficacității administrării unei terapii adecvate, cu elaborarea schemei de dozare. Strategiile terapeutice propuse au permis determinarea eficacității tratamentului la pacienții studiați.

Rezultatele principiale noi pentru știință și practică obținute, care au determinat crearea unei noi direcții științifice sau soluționarea unei probleme științifice aplicative, de importanță majoră constau în determinarea celor mai frecvenți factori de risc în dezvoltarea rezistenței la tratament la pacienții cu tulburări depresive, identificarea tabloului psihopatologic specific, fapt care a determinat precizarea unui management de depășire a rezistenței la terapia antidepresivă, în vederea aplicării tratamentului eficace a depresiilor rezistente.

Semnificația teoretică. Rezultatele obținute reflectă date inedite privind esența fenomenului de rezistență, rolul diferitor condiții în apariția, declanșarea rezistenței terapeutice în depresii. Rezultatele obținute au completat, extins și aprofundat cunoștințele existente cu privire la diagnosticul precoce, direcții noi în strategiile de tratament în funcție de mecanismele patogenetice și sindroamele afective principale. Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele implementate deja în practica medicală și act ivitatea pedagogică din Republică vor îmbunătăți calitatea serviciilor medicale acordate populației.

Implementarea rezultatelor științifice. În baza studiului au fost implementate noi metode de diagnostic și tratament ale pacienților cu depresii rezistente în Centrele Comunitare de Sănătate Mentală, ISMP Spitalele de Psihiatrie, ISMP Spitalele Raionale din Republica Moldova, Dispensarul Republican de Narcologie și în procesul didact ic la Catedra de psihiatrie, narcologie și psihologie medicală a USMF „Nicolae Testemițanu”. În practica medicală au fost aplicate Protocolul Clinic Naţional-116 Tulburări afect ive (de dispoziție) la adult, Protocolul clinic standardizat pentru medicii de familie Tulburări afective (de dispoziție). Rezultatele studiului sunt susţinute prin 4 certificate de inovator, 4 acte de implementare a inovațiilor și 9 propuneri de implementare în practică.

Cuprins


1. ASPECTE CONTEMPORANE ALE ETIOPATOGENIEI, TABLOULUI CLINIC, EVOLUȚIEI ȘI TRATAMENTULUI DEPRESIILOR REZISTENTE
 • 1.1. Date epidemiologice, criterii de diagnostic ale episodului depresiv. Etiopatogenia tulburărilor depresive, tipurile de depresie rezistentă terapeutic
 • 1.2. Rolul diferitor factori în apariția rezistenței terapeutice
 • 1.3. Particularități clinico-evolutive ale depresiilor rezistente. Comorbiditatea depresiei cu alte maladii
 • 1.4. Tratamentul depresiilor rezistente
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. METODOLOGIA CERCETĂRII
 • 2.1. Caracterist ica generală a cercetării
 • 2.2. Metode de cercetare
 • 2.3. Metode matemat ice de analiză și interpretare a rezultatelor obținute
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. CARACTERISTICA MANIFESTĂRII CLINICO-EVOLUTIVE A DEPRESIILOR REZISTENTE
 • 3.1. Caracteristica etapei premorbide a pacienților
 • 3.2. Particularități evolutive și de tratament ale pacienților cu depresii recurente
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. SPECIFICUL MANIFESTĂRILOR VARIANTELOR CLINICE ÎN DEPRESIILE REZISTENTE
 • 4.1. Particularități clinice ale pacienților cu depresie rezistentă
 • 4.2. Particularități clinico-psihopatologice ale pacienților cu depresie rezistentă anxios-agitată
 • 4.3. Particularități clinico-psihopatologice ale pacienților cu depresie rezistentă melanco lică
 • 4.4. Particularități clinico-psihopatologice ale pacienților cu depresie rezistentă apato-adinamică
 • 4.5. Particularitățile debutului, afecțiunilor comorbide la pacienții cu depresii rezistente
 • 4.6. Concluzii la capitolul 4

5. EFICACITATEA TRATAMENTULUI A DIVERSELOR FORME CLINICE A DEPRESIILOR REZISTENTE
 • 5.1. Managementul terapeutic al bo lnavilor cu depresii rezistente
 • 5.2. Tratamentul non-farmacologic al pacienților cu depresii rezistente
 • 5.3. Evaluarea eficacității tratamentului
 • 5.4. Concluzii la capitolul 5

SINTEZA REZULTATELOR OBȚINUTE
CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI