Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dezvoltarea potențialului investițional al pieței de asigurări din Republica Moldova


Autor: Ungur Cristina
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Angela Timuş
doctor, conferenţiar cercetător, Institutul Naţional de Cercetări Economie
Instituţia: Institutul Naţional de Cercetări Economie

Statut

Teza a fost susţinută pe 13 septembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.71 Mb / în română

Teza

CZU 368.330.322(478)

Adobe PDF document 2.75 Mb / în română
174 pagini


Cuvinte Cheie

asigurări, piața de asigurări, investiții, potențial investițional al asigurărilor, politică investițională, companii de asigurări

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii și recomandări, bibliografie din 197 de titluri, 8 anexe. Conținutul este expus pe 141 pagini text de bază, conține 9 tabele, 28 figuri și 15 formule. Rezultatele obținute sunt publicate în 14 lucrări științifice.

Domeniul de studiu:Finanțe.

Scopul lucrării: dezvoltarea bazei teoretice și metodologice a conceptului de potenţial investiţional al pieţei de asigurări şi stabilirea direcțiilor de dezvoltare a potențialului investițional pe piața de asigurări din Republica Moldova.

Obiectivele cercetării: sistematizarea și dezvoltarea conceptelor teoretice și metodologice privind asigurările și potențialul investițional al asigurărilor; determinarea funcțiilor, a rolului și a factorilor care condiționează activitatea investițională a companiilor de asigurări; analiza pieței internaționale și naționale de asigurări prin prisma metodelor identificate de evaluare a potențialului investițional; estimarea impactului sectorului de asigurări asupra creșterii investițiilor prin metode econometrice; stabilirea direcțiilor de valorificare și dezvoltare a potențialului investițional pe piața de asigurări din Republica Moldova.

Noutatea și originalitatea științifică a lucrării constă în elaborarea conceptului de potenţial investiţional al pieței asigurărilor; identificarea și fundamentarea funcției investiționale a asigurărilor în cadrul pieței financiare; stabilirea factorilor care determină formarea potențialului investițional al pieței de asigurări; elaborarea unui sistem de indicatori de evaluare a potențialului investițional al companiilor de asigurări adaptat la condițiile pieței locale; analiza evoluției activității investiționale a pieței de asigurări din RM în scopul identificării capacității de dezvoltare a potențialului investițional al acesteia; elaborarea și validarea modelului econometric de estimare a impactului potențialului investițional al asigurărilor asupra creșterii investițiilor în economie, în baza datelor RM; elaborarea unui set de recomandări cu privire la impulsionarea potențialului investițional al pieței de asigurări din RM.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată: fundamentarea cadrului teoretic şi metodologic al potenţialului investiţional al asigurărilor, ceea ce a permis stabilirea factorilor care determină formarea potenţialului şi a direcţiilor de dezvoltare ale acestuia, în vederea obţinerii unui impact economic pozitiv asupra investițiilor.

Semnificația teoretică: dezvoltarea noțiunii de potenţial investiţional al pieţei de asigurări și identificarea metodelor de dimensionare a acestuia. Sistematizarea și adaptarea unui sistem de factori și indicatori care caracterizează și măsoară potențialul investițional al asigurărilor. Concluziile și recomandările prezentate în teză constituie o plus valoare teoretică la fundamentele evaluării potenţialului investiţional al pieţei de asigurări.

Valoarea aplicativă a lucrării: posibilitatea de a utiliza rezultatele lucrării pentru evaluarea maturității pieței de asigurări și îmbunătățirea performanței companiilor de asigurări. Direcțiile propuse de dezvoltare ale potențialului investițional al pieței de asigurări din Republica Moldova pot contribui la dezvoltarea pieței de asigurări, la impulsionarea activității investiționale și la creșterea bunăstării populației ceea ce va aduce creștere economică.

Implementarea rezultatelor științifice: Cele mai importante rezultate ale cercetării au fost acceptate spre implementare în cadrul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova, a companiei de brokeri ÎCS ”WVP Broker de Asigurare”, în activitatea de cercetare din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice și în activitatea didactică din cadrul Institutului Internațional de Management IMI-Nova, fiind confirmate prin acte de implementare.

Cuprins


1. REPERE EPISTEMOLOGICE PRIVIND POTENŢIALUL INVESTIŢIONAL AL ASIGURĂRILOR
 • 1.1. Fundamentarea teoretică a conceptului de asigurări prin prisma potențialului investițional
 • 1.2. Metode moderne de evaluare a formării potenţialului investiţional în cadrul companiilor de asigurări
 • 1.3. Contribuția potențialului investițional al pieței de asigurări la finanțarea creșterii economice
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. EVALUAREA ACTIVITĂŢII INVESTIŢIONALE A ASIGURĂTORILOR PE PIAȚA FINANCIARĂ INTERNAŢIONALĂ ŞI LOCALĂ
 • 2.1 Analiza tendințelor mondiale de dezvoltare a pieței de asigurări
 • 2.2. Practici internaționale în reglementarea activităţii investiționale a companiilor de asigurare
 • 2.3. Dimensionarea pieţei de asigurări din Republica Moldova prin prisma potențialului investițional
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. DIRECȚII DE DEZVOLTARE A POTENŢIALULUI INVESTIŢIONAL AL PIEȚEI DE ASIGURĂRI DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Analiza politicilor de reglementare investițională a pieţei de asigurări
 • 3.2. Recomandări privind perfecţionarea politicilor şi a mecanismelor de dezvoltare a potenţialului investiţional al pieţei de asigurări
 • 3.3. Model economico-matematic de determinare a impactului potenţialului investiţional al pieţei de asigurări asupra economiei
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI