Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Potenţialul de protecţie al componentelor naturale din bazinul râului Cereşnovăţ


Autor: Fasola Regina
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.16 - Ecologie
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Adam Begu
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Institutul de Ecologie şi Geografie
Instituţia: Institutul de Ecologie şi Geografie

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 septembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.64 Mb / în română

Teza

CZU 04.062:556.5(478)(043.2)

Adobe PDF document 3.31 Mb / în română
194 pagini


Cuvinte Cheie

componente de mediu, potențial de protecție, studiu complex, arie protejată, poluare, conservare

Adnotare

Introducere, cinci capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 245 titluri, 134 pagini text de bază, 23 figuri, 22 tabele, 11 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 11 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Ecologie. Scopul: evaluarea sistemică/complexă și argumentarea științifică .a potenţialului de protecţie al componentelor naturale ale ecosistemelor din bazinul r. Cereșnovăț.

Obiective: analiza literaturii de specialitate privind studiu complex al factorilor de mediu; stabilirea și evaluarea surselor de poluare cu estimarea impactului negativ al acestora asupra componentelor de mediu; evaluarea stării ecologice a componentelor biotice, hidrologice, edafice, geologice și peisajere din aria de studiu și argumentarea potențialului de protecție al acestora; elaborarea pașaportului ecologic și recomandărilor privind managementul durabil al obiectului studiat.

Noutatea și originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată, în Republica Moldova, au fost stabilite intensitatea și caracterul impactului antropic asupra componentelor de mediu din bazinul r. Cereșnovăț. A fost efectuat studiul ecosistemic, cu evaluarea calității și interacțiunii componentelor biotice și abiotice și argumentat științific potențialul de protecție al diferitor ecosisteme din trupul de pădure „Racovății de Sud”.

Originalitatea rezultatelor derivă din studiul complex al ecosistemelor trupului de pădure „Racovății de Sud” efectuat la un nivel științifico-metodic contemporan, în conformitate cu cerințele actelor normative în vigoare, conform metodologiilor programelor internaționale şi naţionale de mediu, care a permis obținerea unor rezultate ample și argumentarea potențialului de protecție.

Problema științifică soluționată constă în fundamentarea științifico-metodologică a studiului complex, ecosistemic al unei arii naturale reprezentative, care stă la baza argumentării științifice a potențialului de protecție al componentelor de mediu din bazinul r. Cereșnovăț și posibilității de fondare a ariei naturale protejate din categoria de protecție Monument al Naturii Mixt, categorie ce nu a fost reprezentată pe teritoriul Republicii Moldova până în prezent.

Importanţa teoretică. Cercetarea constituie o primă experiență, pe plan național, de a pune la baza studiilor unui bazin hidrografic evaluarea integrată a componentelor de mediu din diverse ecosisteme. Au fost stabilite legitățile de funcționare și menținere a echilibrului ecologic în ecosistemele trupului de pădure „Racovății de Sud”. A fost creată banca de date privind potențialul de protecție al ariei reprezentative studiate.

Valoarea aplicativă. Rezultatele studiului complex al componentelor ecosistemelor vor servi ca bază științifică în elaborarea metodologiei și/sau studiilor în cadrul ariilor naturale protejate de stat. Studiul ecosistemic ne-a permis să identificăm și să argumentăm științific potențialul de protecție al trupului de pădure „Racovății de Sud”, în baza căruia a fost elaborată propunerea de fondare a unei noi arii naturale protejate, atribuită categoriei de Monument al Naturii Mixt. Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetărilor sunt implementate de către Agenția „Moldsilva” din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului al Republicii Moldova în realizarea managementului ştiinţific argumentat al ariilor naturale protejate de stat şi de Universitatea de Stat din Moldova în procesul de instruire a masteranzilor și doctoranzilor.

Cuprins


1. ASPECTE PRIVIND STAREA ECOLOGICĂ A COMPONENTELOR DE MEDIU ȘI CONSERVAREA ECOSISTEMELOR NATURALE
 • 1.1. Acte legislative și normative internaționale și naționale privind conservarea naturii
 • 1.2. Studii privind starea ecologică a componentelor abiotice
 • 1.3. Starea ecologică a biodiversităţii în habitatele naturale
 • 1.4. Dependența calității mediului de impactul antropic
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Schema amplasării obiectului de studiu și metode de cercetare în teren
 • 2.2. Metode de cercetare în laborator
 • 2.3. Modalități de analiză matematică a rezultatelor și evaluare a impactului ecologic
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. CARACTERISTICA GENERALĂ A CONDIŢIILOR GEOECOLOGICE
 • 3.1. Particularităţile fizico-geografice ale obiectului de studiu
 • 3.2 Sursele locale şi transfrontaliere potențiale de poluare
 • 3.3. Impactul poluării atmosferice asupra biodiversității forestiere
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. STAREA ECOLOGICĂ A COMPONENTELOR DE MEDIU DIN ARIA STUDIATĂ
 • 4.1. Starea ecologică a solului
 • 4.2. Starea ecologică a apelor de suprafaţă
 • 4.3. Starea ecologică a biotei
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

5. COMPONENTELE NATURALE CU POTENŢIAL DE PROTECŢIE DIN ARIA STUDIATĂ
 • 5.1. Potenţialul de protecție al componentei abiotice
 • 5.1.1. Potenţialul de protecție al componentei edafice
 • 5.1.2. Potenţialul de protecție al componentei hidrologice
 • 5.1.3. Potenţialul de protecție al componentei peisajere
 • 5.2. Potenţialul de protecție al componentei biotice
 • 5.3. Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI PRACTICE