Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Fundamentarea politicii de marketing a întreprinderii de servicii sub influenţa comportamentului consumatorului pe piața serviciilor de cleaning


Autor: Remeșovschi Natalia
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.06 - Marketing; logistică
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Victor Căun
doctor, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 februarie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 aprilie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.73 Mb / în română

Teza

CZU 339.138:366.1(478)(043)

Adobe PDF document 2.64 Mb / în română
204 pagini


Cuvinte Cheie

introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 191 titluri, 45 anexe, 118 de pagini de text de bază, inclusiv 21 tabele, 29 de figuri şi o formulă

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 191 titluri, 45 anexe, 118 de pagini de text de bază, inclusiv 21 tabele, 29 de figuri şi o formulă. Tezele de bază ale lucrării au fost publicate în 12 lucrări ştiinţifice cu un volum de 5,5 coli de autor.

Domeniul de studiu îl constituie studiul teoretic și abordarea practică a procesului de elaborare a politicii de marketing în domeniul serviciilor de cleaning fundamentat pe comportamentul consumatorului.

Scopul tezei constă în cercetarea comportamentului consumatorilor prin metoda sondajului în vederea fundamentării politicii de marketing în domeniul serviciilor de cleaning.

Obiectivele lucrării: aprofundarea cercetărilor științifice și redarea conținutului componentelor mix-ului de marketing în servicii; definirea conceptuală și conturarea diferențelor de abordare a comportamentului consumatorului; evidențierea aspectelor specifice ale comportamentului consumatorului de servicii; studierea, analiza și identificarea segmentelor de consumatori și a nivelului ofertei de servicii de cleaning pe piața locală; elaborarea demersului metodologic privind politica de marketing al companiilor de cleaning; formularea politicii de marketing al companiilor de cleaning fundamentat pe specificul comportamentul consumatorului. >Noutatea și originalitatea științifică o constituie relevarea conținutului mix-ului de marketing ca componentă a politicii de marketing pentru întreprinderile de cleaning în funcție de specificul comportamentului consumatorului; studiul pieței și a consumatorilor de servicii de cleaning pe piața locală; definirea cadrului strategic pe baza modelului "Play to Win"; elaborarea hărții de prestare și a cadrului de clasificare a serviciilor de cleaning; reliefarea metodei PSM ca tehnică de stabilire a prețului optim pentru categoriile de consumatori identificați; conturarea macrosegmentării ca instrument de identificare a segmentelor de consumatori și întocmirea psihoprofesiogramei angajaților din cleaning.

Problema științifică soluționată constă în elaborarea unui demers conceptual și strategic pentru orientarea întreprinderilor de cleaning din Republica Moldova, ceea ce a contribuit la determinarea specificului comportamentului consumatorilor de servicii de cleaning în vederea fundamentării politicii de marketing. Semnificația teoretică a lucrării se referă la delimitarea reperelor de definire și abordare a comportamentului consumatorului, determinarea elementelor și aspectelor specifice acestuia în servicii, identificarea cadrului de formulare a politicii de marketing și prezentarea conținutului mix-ului de marketing specific serviciilor.

Valoarea aplicativă a lucrării consistă în posibilitatea de a servi drept bază practică în înţelegerea conceptului de comportament de consum şi cumpărare în servicii pentru studenţi, angajaţi şi manageri din sectorul terţiar. De asemenea, rezultatele obținute pot fi utilizate în perfecționarea activității de marketing, formularea deciziilor și adoptarea strategiilor de marketing a companiilor de cleaning.

Cuprins


I. CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND SPECIFICUL COMPORTAMENTULUI CONSUMATORULUI ŞI POLITICII DE MARKETING ÎN SERVICII
 • 1.1. Aspecte teoretice privind conceptul de comportament al consumatorului și importanța lui în activitatea întreprinderii
 • 1.2. Mix-ul de marketing – componentă esențială a politicii de marketing a întreprinderii de servicii
 • 1.3. Particularitățile dimensiunilor comportamentale și a sistemului decizional manifestat de consumatorii de servicii
 • Concluzii la capitolul 1

2. INVESTIGAREA PIEȚEI SERVICIILOR DE CLEANING ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 2.1. Caracteristica pieței serviciilor de cleaning
 • 2.2. Identificarea segmentelor de piață țintă în baza sondajului de opinie
 • 2.3. Analiza şi operaţionalizarea cercetării comportamentului consumatorului de servicii de cleaning
 • Concluzii la capitolul 2

3. FUNDAMENTAREA POLITICII DE MARKETING A ÎNTREPRINDERILOR DIN DOMENIUL SERVICIILOR DE CLEANING
 • 3.1. Politica de produs și evidențe materiale în domeniul serviciilor de cleaning formulate în funcție de comportamentul consumatorilor
 • 3.2. Formularea politicii de distribuție, proces și personal în domeniul serviciilor de cleaning în funcție de comportamentul consumatorilor
 • 3.3. Fundamentarea politicii de preț și promovare în domeniul serviciilor de cleaning în funcție de comportamentul consumatorilor
 • Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI