Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Sinteza unor di- și sesquiterpenoide biciclice funcționalizate ce conțin azot și studiul activității biologice


Autor: Secară Elena
Gradul:doctor în chimie
Specialitatea: 02.00.10 - Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Aculina Aricu
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Institutul de Chimie
Instituţia: Institutul de Chimie

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 aprilie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 iulie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.94 Mb / în română

Teza

CZU 577.1:[547.597:546.17] (043.2)

Adobe PDF document 4.11 Mb / în română
156 pagini


Cuvinte Cheie

sinteză, diterpenoide biciclice, sesquiterpenoide biciclice, stereoselectivitate, activitate biologică, amide, amine, guanidine, hidrazide, dihidrazide, azine, lactame

Adnotare

Gradul științific solicitat: doctor în științe chimice. Localitatea: Chișinău, Moldova. Anul perfectării tezei: 2019. Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie ce include 172 titluri, 8 anexe, 129 pagini text de bază, 24 tabele și 60 figuri. Numărul de publicații la temă: rezultatele cercetărilor efectuate sunt expuse în: 9 articole, 15 rezumate, 4 brevete de invenție naționale.

Domeniul de studiu: 143.04. – Chimie bioorganică, chimia compușilor naturali și fiziologic activi Scopul. Teza este dedicată realizării sintezei dirijate a unor diterpenoide și sesquiterpenoide biciclice funcționalizate ce conțin azot, în baza diterpenoidei naturale accesibile sclareol; elucidării mecanismelor posibile ale reacțiilor și selectării condițiilor optime de obținere a compușilor menționați și sintezei noilor compuși ce prezintă potențial sporit de activitate biologică.

Obiective: sinteza sesquiterpenoidelor drimanice și homodrimanice ce conțin ciclurile diazinice, 1,2,4-triazolului și carbazolului; cercetarea reacțiilor de sinteză a terpenoidelor homodrimanice și 14,15-dinorlabdanice cu grupa amină și fragmente guanidinice, azinice, hidrazidice și dihidrazidice; studiul produselor regrupării Beckmann a unor cetoxime; determinarea structurii și stereochimiei compușilor noi sintetizați precum și testarea activității biologice.

Noutatea și originalitatea științifică. Cercetările efectuate au contribuit la elaborarea unor metode originale de preparare a unor diterpenoide și sesquiterpenoide biciclice noi funcționalizate ce conțin azot și servesc pentru construirea moleculelor chirale naturale, ce prezintă interes farmaceutic. A fost realizată funcționalizarea di- și sesquiterpenoidelor biciclice, atât în catena laterală, cât și în ciclul B, cu obținerea derivaților cu grupe aminice, lactamice; fragmente azinice, hidrazidice, dihidrazidice, guanidinice, precum și heterociclice.

Problema științifică soluționată. Au fost elaborate metode stereoselective de sinteză a produselor funcționalizate ce conțin azot, în baza diterpenoidei naturale accesibile sclareol. Diterpenoidele și sesquiterpenoidele biciclice noi funcționalizate ce conțin azot reprezintă sintoni chirali importanți în reacțiile de sinteză dirijată și manifestă potențial înalt de activitate biologică.

Semnificația teoretică. Au fost studiate legitățile structurale și sterice în reacțiile de obținere a unor compuși drimanici și homodrimanici, diterpenici noi ce conțin azot și manifestă potențial sporit de activitate biologică, cu importanță atât științifică cât și practică.

Valoarea aplicativă a lucrării. A fost realizată sinteza unei serii de derivați ai di- și sesquiterpenoidelor biciclice ce conțin azot. Pentru 16 dintre compușii obținuți a fost studiată activitatea biologică, cinci dintre care au manifestat activitate antifungică și antibacteriană pronunțată, două amide noi au demonstrat activitate antioxidantă excelentă, iar doi derivați cu fragmente guanidinice - activitate anticanceroasă înaltă.

Implementarea rezultatelor științifice. Evaluarea activității biologice a compușilor noi sintetizați a dat posibilitatea de a scoate în evidență substanțe ce manifestă un efect foarte înalt de activitate, care au fost brevetate și care pot deveni în continuare obiectul cercetărilor mai profunde cu scopul de a le implementa în practică.

Cuprins


1. SINTEZA ȘI ACTIVITATEA BIOLOGIC¸ A TERPENOIDELOR CE CONȚIN AZOT
 • 1.1. Compuși terpenici cu grupa amidică și imidică
 • 1.2. Compuși terpenici cu grupa aminică și derivați guanidinici
 • 1.3. Compuși terpenici cu fragmente azinice, hidrazidice și dihidrazidice
 • 1.4. Lactame drimanice și homodrimanice, obținute prin regrupare Beckmann ale oximelor
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. SINTEZA SESQUITERPENOIDELOR DRIMANICE ȘI HOMODRIMANICE CE CONȚIN AZOT AVÂND CA INTERMEDIARI ACIZII DRIMENOIC ȘI HOMODRIMENOICI
 • 2.1. Sinteza acidului drimenoic și a amidelor ce conțin ciclurile pirimidinice, pirazinice, 1,2,4-triazolului şi carbazolului
 • 2.1.1. Sinteza acidului drimenoic reieșind din norambreinolidă
 • 2.1.2. Sinteza amidelor acidului izodrimenoic și albicanoic pornind de la acidul drimenoic
 • 2.2. Sinteza acidului D8,13-biciclohomofarnesenoic, a amidelor ce conin ciclurile pirimidinice i pirazinice, 1,2,4-triazolului, carbazolului i compuilor cu fragment hidrazinic 50
 • 2.2.1. Sinteza acidului D8,13-biciclohomofarnesenoic reieind din norambreinolid
 • 2.2.2. Sinteza amidelor acidului 8,13biciclohomofarnesenoic
 • 2.2.3. Sinteza hidrazidelor acidului 8,13biciclohomofarnesenoic
 • 2.3. Sinteza acidului 8,9biciclohomofarnesenoic i a derivailor acestuia cu fragmente hidrazidice i guanidinice
 • 2.3.1. Sinteza acidului 8,9biciclohomofarnesenoic reieind din norambreinolid
 • 2.3.2. Sinteza hidrazidei acidului 8,9biciclohomofarnesenoic
 • 2.3.3. Sinteza guanidinelor acidului 8,9biciclohomofarnesenoic
 • 2.4. Metode de sintez i cercetare a sesquiterpenoidelor drimanice i homodrimanice ce conin azot având ca intermediari acizii drimenoic i homodrimenoici.
 • 2.5. Analiza activității biologice a sesquiterpenoidelor drimanice și homodrimanice ce conțin azot
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2
3. SINTEZA TERPENOIDELOR DRIMANICE ȘI NORLABDANICE CU GRUPA AMINIC¸, LACTAMIC¸ ȘI FRAGMENTE GUANIDINICE, AZINICE, HIDRAZIDICE, DIHIDRAZIDICE, AVÂND CA INTERMEDIARI CETONELE
 • 3.1. Sinteza sesquiterpenoidelor dihomodrimanice cu grupa amină și obținerea produsului guanidinic al 8α-hidroxi-11-dihomodriman-12-aminei din norambreinolidă
 • 3.1.1. Sinteza sesquiterpenoidelor 11-dihomodriman-12-aminice din norambreinolidă
 • 3.1.2. Obținerea derivatului guanidinic al 8α-hidroxi-11-dihomodriman-12-aminei99
 • 3.2. Sinteza 14,15-dinorlabd-8(9)-en-13-aminei din sclareol și obținerea produselor acesteia cu grupare guanidinică
 • 3.2.1. Sinteza aminei dinorlabdanice din sclareol
 • 3.2.2. Sinteza derivaților guanidinici ai aminei 14,15-dinorlabdanice
 • 3.3. Sinteza compușilor dihomodrimanici cu fragmente azinice și dihidrazidice
 • 3.4. Sinteza lactamelor prin regruparea Beckmann a cetoximelor
 • 3.4.1. Produsele reacției cu regrupare Beckmann ale oximei drim-8(9)-en-7-onei
 • 3.4.2. Produsele reacției cu regrupare Beckmann ale oximei 7-oxo-homodrim-8(9)-en-12-carboxilatului de metil
 • 3.5. Metode de sinteză și cercetare a terpenoidelor dihomodrimanice și 14,15-dinorlabdanice cu grupa aminică și fragmente guanidinice, azinice, hidrazidice și dihidrazidice
 • 3.6. Analiza activității biologice a terpenoidelor drimanice și norlabdanice funcționalizate ce conțin azot
 • 3.7. Concluzii la capitolul 3

BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE AL AUTORULUI