Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Sinteza terpenoidelor drimanice și homodrimanice cu unităţi structurale heterociclice și studiul activității antimicrobiene


Autor: Lungu Lidia
Gradul:doctor în chimie
Specialitatea: 02.00.10 - Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Aculina Aricu
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Institutul de Chimie
Instituţia: Institutul de Chimie

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 aprilie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 iulie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.39 Mb / în română

Teza

CZU 577./:547.596/.597(043.2)

Adobe PDF document 5.39 Mb / în română
124 pagini


Cuvinte Cheie

sinteză, ciclizare, (+)-sclareolidă, sesquiterpenoide drimanice, compuși homodrimanici, fragment azaheterociclic, iradiere cu microunde, activitate antimicrobiană, testare in vitro

Adnotare

Domeniul de cercetare: Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi. Teza constă din introducere, lista abrevierilor, investigații în literatura de specialitate (capitolul 1), 2 capitole de bază, concluzii generale, bibliografie din 149 referinţe, volumul total de 124 pagini, precum și 57 figuri și 9 tabele. Rezultatele obținute au fost publicate în 20 de lucrări științifice.

Scopul și obiectivele lucrăriiconstau în elaborarea metodelor de sinteză a compuşilor noi biologic activi cu unităţi structurale drimanice sau homodrimanice şi heterociclice, stabilirea structurii şi cercetarea activităţii lor biologice, precum şi studiul posibilităţii de utilizare a acestora în calitate de sintoni chirali la obţinerea compuşilor cu valoare practică, inclusiv a substanţelor biologic active.

Noutatea și originalitatea științifică. Elaborarea unor metode noi, eficiente, originale și ecologice de sinteză a compușilor cu schelet combinat drimanic sau homodrimanic și azaheterociclic pornind de la sclareol – diterpenoidă labdanică accesibilă extrasă din deșeurile de la extragerea uleiului eteric din Salvie tămâioasă (Salvia sclarea L.). Originea naturală a componentelor terpenice presupune biocompatibilitate, o activitate biologică selectivă şi o toxicitate joasă.

Problema științifică importantă soluționată constă în sinteza dirijată a unei serii de compuşi optic activi noi cu unităţi structurale drimanice sau homodrimanice şi heterociclice, în baza diterpenoidei labdanice accesibile - sclareol. Acești compuși reprezintă sintoni chirali importanți pentru obținerea preparatelor cu valoare practică, inclusiv a substanțelor biologic active, ce prezintă interes sporit pentru aplicații în industria farmaceutică.

Valoarea aplicativă a lucrării. Au fost elaborate metode de cuplare și/sau heterociclizare a sesquiterpenoidelor drimanice și homodrimanice cu compuşi azaheterociclici. Toți compușii sintetizați au fost testaţi pe cinci tulpini de fungi şi două specii de bacterii, 15 dintre compușii testați au manifestat activitate antifungică și antibacteriană pronunţată, iar doi dintre aceștea -activitate antibacteriană și antifungică înaltă. Un alt aspect important pentru economia țării noastre îl reprezintă folosirea deșeurilor de origine vegetală în scopul obținerii substanțelor utile.

Implementarea rezultatelor științifice. Compușii noi obținuți cu fragmente drimanic sau homodrimanic și azaheterociclic au fost testați la activitate antimicrobiană. Au fost brevetate metodele de sinteză și activitatea antifungică și antibacteriană a doi compuși. Rezultatele obținute confirmă faptul că acești compuși pot fi utilizați la tratarea bolilor provocate de fungi și bacterii.

Cuprins


1. METODE DE SINTEZĂ A UNOR COMPUȘI CU FRAGMENTE HETEROCICLICE
 • 1.1. Metode de sinteză a compușilor cu fragmente diazinice
 • 1.2. Sinteza compușilor cu fragmente 1,2,4-triazolice
 • 1.3. Obținerea compușilor cu fragmente 1,3,4-oxadiazolice
 • 1.4. Metode de sinteză a compușilor cu unități structurale 1,3,4-tiadiazolice
 • 1.5. Sintza compușilor cu fragmente 1,3-tiazolice
 • 1.6. Concluzii la capitolul I

2. ELABORAREA METODELOR DE SINTEZĂ A COMPUȘILOR DRIMANICI ȘI HOMODRIMANICI CU FRAGMENTE DIAZINICE BIOLOGIC ACTIVI
 • 2.1. Sinteza compușilor drimanici și homodrimanici cu unități structurale piridazinonice.
 • 2.2. Sinteza compușilor drimanici și homodrimanici cu conținut de azot în poziția C-7 a ciclului B
 • 2.3. Sinteza compușilor homodrimanici cu fragment aminopirimidinic și aminopirazinic
 • 2.4. Metode de sinteză a compușilor drimanici și homodrimanici cu fragmente diazinice
 • 2.5. Concluzii la capitolul II

3. SINTEZA COMPUȘILOR DRIMANICI ȘI HOMODRIMANICI CU FRAGMENT TRIAZOLIC, OXADIAZOLIC, TIADIAZOLIC ȘI TIAZOLIC BIOLOGIC ACTIVI
 • 3.1. Sinteza compușilor homodrimanici cu fragment 1,2,4-triazolic
 • 3.2. Sinteza compușilor homodrimanici cu fragment 1,3,4-oxadiazolic și 1,3,4-tiadiazolic
 • 3.3. Sinteza compușilor drimanici și homodrimanici cu fragment 1,3-tiazolic
 • 3.4. Metode de sinteză a compușilor drimanici și homodrimanici cu fragment triazolic, oxadiazolic, tiazolic și tiazolic
 • 3.5. Procedeu de testare a activității antimicrobiene
 • 3.6. Concluzii la capitolul III

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI