Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Studiul dinamicii de consolidare a pământurilor sensibile la umezire prin executarea coloanelor verticale de pământ vibropresate


Autor: Râșcovoi Alexandru
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.23.05 - Materiale şi articole de construcţii
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Vladimir Polcanov
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 martie 2019 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document2.67 Mb / în română

Teza

CZU 624.131

Adobe PDF document 12.99 Mb / în rusă
185 pagini


Cuvinte Cheie

tasare, pământurilor sensibile la umezire, eliminarea tasabilit ății, proprietățile fizico-mecanice, microstructura, coloane verticale de pământ, vibropresare

Adnotare

Specialitatea: 211.02 – Materiale de construcții, elemente și edificii

Structura tezei: adnotarea, introducerea, trei capitole, concluzii și recomandări, bibliografia (180 de tit luri), 118 pagini text de bază, 12 tabele, 49 figuri și 10 anexe. Rezultatele cercetării sunt publicate în 7 lucrări șt iințifice.

Domeniul de studiu: edificarea construcțiilor pe terenuri sensibile la umezire.

Scopul cercetării: elaborarea unei no i so luții tehnice pentru eliminarea tasabilității a pământurilor sensibile la umezire la edificarea construcțiilor pe teritoriul R. Moldova.

Obiectivele cercetării: analiza gradului de explorare ingineresc-geologic a proprietăților de tasare a pământurilor din Moldova; studierea metodelor de bază de eliminare a tasabilității; generalizarea experienței de edificare a construcțiilor pe pământuri sensibile la umezire în Moldova; obținerea de date noi privind caracterist icile fizico -mecanice, de tasare și reologice ale loessurilor; evaluarea influenței co mpactării realizat e prin vibropresare fo losind instalația RG pe caracterist icile pământului; studierea microstructurii pământurilor sensibile la umezire și modificarea acesteia ca urmare executării coloanelor vert icale de pământ ; analiza stării de tensiune-deformare a tarenului de fundare; just ificarea posibilității eliminării tasării suplimentare a terenului de fundație prin executarea coloanelor verticale de pământ vibropresate.

Noutatea și originalitatea științifică a rezultatelor obținute sunt determinate de elaborarea unei soluții eficiente de compactare a pământurilor sensibile la umezire cu ajutorul instalației de vibropresare. Sunt obținute date noi privind proprietățile pământurilor sensibile la umezire din R. Moldova; în premieră sunt determinate valorile pragului de fluaj pentru argile nisipoase tasabile; sunt studiate cauzele posibilei scăderi a rezistenței pământurilor; pentru eliminarea proprietăților de tasare este utilizată și argumentată științific metoda executării coloanelor verticale de pământ vibropresate; este estimat efectul compactării de adâncime asupra microstructurii prin metoda decodificării imaginilor SEM; sunt elaborate tabele regionale ale caracterist icilor pământurilor sensibile la umezire pentru teritoriul R. Moldova.

Problema științifică importantă rezolvată în cadrul studiului, este obținerea de noi date, care caracterizează proprietățile pământurilor sensibile la umezire în condiții de depunere naturală și după compactare prin executarea coloanelor vert icale de pământ vibropresate.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a tezei constă în posibilitatea utilizării rezultatelor obținute în dezvo ltarea teritoriilor, care sunt compuse din pământurile de tip II de tasabilitate. Este ident ificat rolul legăturilor rigide, ireversibile de coeziune structurală și coeziunea de natură hidrocoloidală, care determină procesele de reducere a rezistenței. Este cercetat efectul compactării pământului cu ajutorul instalației de vibropresare pe microstructura sa.

Implementarea rezultatelor științifice Soluția tehnică propusă pentru eliminarea proprietăților de tasare prin executarea coloanelor verticale de pământ vibropresate cu ajutorul instalației RG a fost utilizată pentru pregătirea terenului de fundare a clădirilor rezidențiale din mun. Chișinău. Tabelele caracterist icilor fizico -mecanice ale pământurilor sensibile la umezire, elaborate și propuse de autor, au fost acceptate pentru utilizare de proiectanții ICȘC Incercom.

Cuprins


1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОСАДОЧНОСТИ ГРУНТОВ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА НИХ
 • 1.1. Анализ инженерно-геологической изученности просадочных свойств грунтов Молдовы
 • 1.2. Методологические основы, определяющие необходимость и способы устранения просадочных свойств грунтов при строительстве в Молдове
 • 1.3. Основные проблемы проектирования и устройства оснований и фундаментов на лессовых грунтах в Молдове
 • 1.4. Выводы по главе 1

2. ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ, РЕОЛОГИЧЕСКИХ И ПРОСАДОЧНЫХ СВОЙСТВ ЛЕССОВЫХ ГРУНТОВ МОЛДОВЫ И ИХ ВЛИЯНИЯ НА РАБОТУ ОСНОВАНИЙ
 • 2.1. Результаты исследования причин деформаций оснований и фундаментов жилых домов в мун. Кишинэу, размещенных на просадочных грунтах
 • 2.2. Результаты изучения закономерностей изменения показателей состава и свойств просадочных грунтов в условиях природного залегания
 • 2.3. Результаты исследования причин возможного снижения прочности просадочных грунтов
 • 2.4. Выводы по главе 2

3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСТРАНЕНИЯ ПРОСАДОЧНЫХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ ПУТЕМ УСТРОЙСТВА ГРУНТОВЫХ СВАЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЯ
 • 3.1. Анализ влияния уплотнения на прочностные, деформационные, просадочные и реологические характеристики исследуемых грунтов
 • 3.2. Оценка воздействия глубинного уплотнения на микроструктуру просадочных грунтов методом дешифрирования РЭМ-изображения
 • 3.3. Разработка региональных таблиц прочностных и деформационных характеристик просадочных грунтов Молдовы на основе выявленных корреляционных зависимостей
 • 3.4. Выводы по главе 3

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
РЕКОМЕНДАЦИИ
БИБЛИОГРАФИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
АВТОБИОГРАФИЯ АВТОРА (СV)