Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / mai /

Sporirea durabilităţii formelor de turnare prin procedee tehnologice şi metode constructive


Autor: Cosovschi Pavel
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.03.05 - Tehnologii şi utilaje de prelucrare prin presiune
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Sergiu Mazuru
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 mai 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 septembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document2.52 Mb / în română

Teza

CZU 621.621.9

Adobe PDF document 14.13 Mb / în română
217 pagini


Cuvinte Cheie

durabilitatea formelor, netezire cu diamante, ecruisare stratului superficial, acoperire cu pelicolile nanometrice

Adnotare

Lucrarea este compusa din introducere, cinci capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 117 titluri, 2 anexe, 169 pagini (pînă la bibliografie), 103 figuri, 15 tabele. Rezultatele obţinute sînt publicate în 7 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu se referă la metode de durificare prin DPS, acoperire suprafețelor active cu straturi de protecție și de proiectare a elementelor de răcire. Scopul tezei este aprofundarea teoretică şi experimentală a proceselor care apar în timpul aplicării tehnologiei de netezire şi durificare superficială prin deformare plastică, de concepere a unei metodologii de simulare numerică cu validarea experimentală.

Obiectivele lucrării: Studiul proceselor de durificare şi de netezire a suprafeţelor organelor de maşini, cunoscute şi aplicate în procesele industriale; stabilirea unei metodologii pentru realizarea simulărilor numerice ale proceselor tehnologice de prelucrare prin deformare plastică; Formularea modelelor de material; Validarea modelului de material folosit în operaţiunile de simulare a procesului tehnologic de deformare plastică la rece şi de netezire cu ecruisare; Experimentarea proceselor de durificare şi de netezire prin presare cu scule dure; Validarea experimentală a metodologiei de simulare numerică propusă şi aplicată în teza

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării constă în: elaborarea unui proces DPS pentru fonta cu grafit lamelar şi stabilirea procedurii generale de aplicare PC-urilor în procesul de prognozare a DPS cu aprecierea ecruisării materialului în stratul exterior totodată cu îmbunătăţirea calităţii suprafeţei.

Semnificația teoretică constă în lărgirea domeniului de aplicare a procedeului de DPS și elaborarea metodologiei de cercetarea și elaborarea asistate de calculator a procedeului de DPS, proiectarea elementelor de răcire și acoperirea suprafețelor de contact cu straturile de protecție.

Problema științifică importantă soluționată constă în stabilirea procedurei generale pentru realizarea simulărilor numerice ale proceselor tehnologice de prelucrare prin deformare plastic, metodei de realizarea acoperirei suprafeţelor de lucru şi condiţiilor termice de lucru a formelor de fasonare a sticlei.

Valoare aplicativă constă în mărirea rezistenței materialului formelor de fasonare a sticlei prin toate trei metode elaborate în acesta teza.

Implementarea rezultatelor științifice constă în aplicarea la formele de fasonare a sticlei ce este confirmat prin actele de implementare anexate la teza.

Cuprins


1. ANALIZA PROCEDEELOR DE DURIFICARE ŞI DE NETEZIRE A SUPRAFEŢELOR ORGANELOR DE MAŞINI ŞI A SCULELOR, ANALIZA METODELOR CONSTRUCTIVE ŞI DE ACOPERIRE CU PELICULE DE PROTECŢIE
 • 1.1.Generalităţi şi metode cunoscute aplicate
 • 1.2.Durificarea prin deformare plastică superficială
 • 1.2.1. Fizica procesului de durificare prin DPS
 • 1.2.2. Metode statice DPS
 • 1.3. Analiza metodelor constructive privind sporirea durabilităţii formelor de turnare
 • 1.4. Analiza metodelor tehnologice de acoperire sau de protecţie privind sporirea durabilităţii formelor de turnare
 • 1.4.1 Acoperirea suprafeţelor de lucru ale formelor de fasonare a sticlelor cu strat de protecţie
 • 1.4.2. Acoperirea suprafeţelor de lucru ale formelor de fasonare a sticlelor cu strat de metal
 • 1.5. Scopul şi obiectivele lucrării
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. STABILIREA METODOLOGIEI PRIVIND REALIZAREA SIMULĂRILOR NUMERICE ALE PROCESELOR TEHNOLOGICE DE PRELUCRARE PRIN DEFORMARE PLASTICĂ ŞI A CONDIŢIILOR TERMICE DE LUCRU AL FORMELOR DE FASONARE A STICLEI
 • 2.1. Introducere. Obiectivele simulării numerice
 • 2.2. Procedura generală aplicată simulărilor numerice
 • 2.3. Modelul fizic
 • 2.3.1. Proprietațile fizice de bază ale metalelor în procesul de deformare plastică la rece
 • 2.3.2. Plasticitatea. Ecuațiile constitutive incrementale
 • 2.3.3. Analiza ipotezei de distrugere a materialelor la deformarea plastică
 • 2.3.4. Structura modelului fizic
 • 2.3.5. Modelele de material
 • 2.3.5.1. Identificarea și caracterizarea materialelor supuse procedeului tehnologic de prelucrare prin deformare plastică la rece folosite pe liniile de fabricație a recipienților din sticlă
 • 2.3.5.2. Prelucrarea datelor primare și încercarea de încadrare a materilului analizat într-o categorie standardizată
 • 2.3.5.3. Determinarea durității și unele concluzii privind analiza metalografică
 • 2.3.5.4. Concluzii privind diagramele caracteristice la compresiune ale materialelor folosite la realizarea pieselor din structura formelor pentru turnarea sticlei
 • 2.3.5.5. Elaborarea modelelor de material
 • 2.3.6. Alegerea, verificarea și validarea modelului de material folosit în operațiunile de simulare a procesului tehnologic de deformare plastică la rece de netezire cuecruisare a pieselor de fonta, din structura agregatelor de turnare a sticlei
 • 2.4 . Obiectivele de formare a peliculelor de grafit pe suprafeţele lor active cu aplicarea descărcărilor electrice în impuls
 • 2.4.1. Conceptul de eroziunie a grafitului
 • 2.4.2. Aplicarea practică a ipotezei
 • 2.5 . Condițiile termice de lucru al formelor
 • 2.6 Concluzii la capitolul

3. SIMULAREA NUMERICĂ A PROCEDEELOR DE NETEZIRE ŞI DE DURIFICARE A SUPRAFEŢELOR ACTIVE ALE SCULELOR DIN COMPONENȚA UTILAJELOR DE TURNARE A STICLEI ÎN FORME ŞI TRANSFERUL DE CĂLDURĂ ÎN FORMĂ
 • 3.1. Pregătirea completă a modelului supus simulării numerice
 • 3.2. Simularea testului Brinell
 • 3.3. Rezultatele simulărilor numerice pentru variantele tehnologice ale procesului de netezire şi durificare prin deformare plastică cu sculă cu cap sferic
 • 3.3.1. Analiza efectului intensităţii forţei de apăsare asupra calităţii suprafeţei prelucrate
 • 3.3.2. Analiza influenţei adâncimii de pătrundere asupra calităţii suprafeţelor prelucrate prin metoda cu sculă rigidă
 • 3.4. Analiza stratului deformat plastic prin operația de netezire 110
 • 3.4.1. Completarea modelului simulat
 • 3.4.2. Producerea și dezvoltarea în profunzime, în stratul de control, a stării plastice
 • 3.4.3. Tensiunile remanente în semifabricatele cilindrice după operația de netezire
 • 3.4.4. Analiza locală a tensiunilor
 • 3.4.5. Îmbunătățirea calității suprafeței prelucrate prin operația de netezire
 • 3.5. Analiza transferului de căldură în interiorul formei
 • 3.5.1. Transferul de căldură de la forma în mediul ambiant
 • 3.5.2. Lărgirea capacităților tehnologice ale procesului de fabricație prin metode constructive
 • 3.5.3. Pregătirea completă a modelului supus simulării numerice
 • 3.5.4. Simularea regimului de răcire-încălzire a formei pentru două variante
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

4. EXPERIMENTAREA PROCESELOR DE DURIFICARE ŞI DE NETEZIRE PRIN PRESARE CU SCULE CU CAP SFERIC
 • 4.1. Prezentarea maşinilor unelte, dispozitivelor şi aparaturii de măsurare
 • 4.1.1. Strung universal KART E-2H141
 • 4.1.2. Sculă pentru deformarea plastică la rece cu bilă de rulment
 • 4.1.3. Dinamometru KISTLER tip 9257B
 • 4.1.4. Amplificator electronic de semnal ”Charge Amplifier type 5070”
 • 4.1.5. Termocameră în infraroşu FLIR P660
 • 4.2. Descrierea procesului de deformare plastică la rece prin netezire cu bila de rulment
 • 4.3. Reprezentarea în formă grafică a forţelor care se dezvoltă pe parcursul derulării procesului de netezire prin deformare plastică la rece
 • 4.4. Prezentarea rezultatelor rugozității obținute la aplicarea procesului de netezire și durificare prin DPS
 • 4.5. Descrierea procesului de aplicare a peliculelor de grafit 151 4.6. Prezentarea rezultatelor şi analiza lor
 • 4.7. Concluzii la capitolul 4

5. VALIDAREA EXPERIMENTALĂ A METODOLOGIEI DE SIMULARE NUMERICĂ PROPUSĂ ŞI APLICATĂ ÎN CADRUL TEZEI DE DOCTORAT
 • 5.1. Necesitatea şi scopul validării experimentale a metodologiei de simulare numerică
 • 5.2. Validarea experimentală bazată pe încercarea de duritate Brinell
 • 5.3. Validarea experimentală bazată pe datele obţinute în timpul aplicării procedeului tehnologic de netezire şi durificare pe modele simple
 • 5.4. Concluzii la capitolul 5 165 Contribuţii originale şi concluzii generale 166 Contribuţii originale
 • Concluzii generale 169 BIBLIOGRAFIE