Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / mai /

Umanismul filosofiei creştine în opera lui Alexandru Scarlat Sturza


Autor: Moşin Octavian
Gradul:doctor în filosofie
Specialitatea: 09.00.03 - Istoria filosofiei
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Vasile Ţapoc
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 mai 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 septembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.51 Mb / în română

Teza

CZU 1(498)(091) + 215(043.3)

Adobe PDF document 1.46 Mb / în română
146 pagini


Cuvinte Cheie

umanism creștin, filosofia religiei, filosofie creştină, sociologie creştină, educaţie religioasă, toleranţă, iubire

Adnotare

Structura tezei: Introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 169 de surse, adnotare (română, engleză, rusă), 126 de pagini text de bază.

Scopul lucrării constă în abordarea multiaspectuală a umanismului creştin ca manifestare în ideile filosofice şi experienţa acţiunilor practice a mentalităţii lui Al.S. Sturza. Obiectivele cercetării vizează analiza şi explicarea condiţiilor în care s-a format şi factorii care au determinat gândirea creştină din filosofia, sociologia şi orientările politice, pedagogice, diplomatice, estetice pătrunse de toleranţă şi dragoste de semeni la Al.S. Sturza în contextul naţional şi european în care a activat filosoful-diplomat.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică rezidă în abordarea interdisciplinară şi transdisciplinară complexă a operei şi activităţii multiaspectuale a filosofului în cauză, a rolului său în evoluţia vieţii spirituale, politice, diplomatice din Moldova istorică, Rusia şi Europa din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Sunt scoase în evidenţă roadele efortului lui Al.S. Stuza în realizarea viziunii sale umaniste, alimentate de surse religioase, filosofice, politice, ştiinţifice, didactice, caritabile, artistice ş.a. E demonstrat faptul că nu filosofia, deşi l-a marcat puternic, l-a orientat spre umanism, ci anume religia creştin-ortodoxă, printr-o acţiune sinergetică cu prima.

Problema ştiinţifică sоluţiоnаtă pe parcursul elaborării tezei rezidă în cercetarea integrală a operei şi vieţii lui Alexandru Scarlat Sturza. Utilizând metode noi cum ar fi, spre exemplu, cercul hermeneutic, în investigarea problemei tradiţionale a umanismului, s-a obţinut dublul avantaj: cunoaşterea realizărilor teoretico-sociale sturziene pe plan internaţional şi recunoaşterea, după scurgerea timpului, a meritului de pionier al încadrării conaţionalului nostru în cultura europeană cu rezonanţe admirative pentru efortul insistent şi consecvent de a convinge, că doar credinţa ortodoxă prezintă orientarea autentică a trăirii umanismului.

Semnificaţia teoretică а cercetării, confirmată epistemic, social-politic, istoric şi pragmatico-didactic, constă în utilizarea strategiei holiste ce implică investigarea subiectelor istorice prin abordarea nu doar intradisciplinară-istorică, ci şi a celor interdisciplinare şi transdisciplinare.

Valoarea aplicativă a rezultatelor obţinute include trei aspecte: metodologic – demonstrează eficienţa sporită a strategiei holiste a abordării inter şi transdisciplinare, didacticoeducativ şi pragmatic a promovării umanismului religios după modelul sturzian. Ea e una de îmbogăţire a informaţiei despre activitatea filosofului-diplomat prin prisma umanismului său religios şi lărgirea experienţei metodologice a cercetării, realizate prin mediatizarea acestora.

Rezultatele cercetării au fost reflectate în 18 publicaţii: 10 articole în reviste de specialitate şi 8 rezumate ale comunicărilor la conferinţe ştiinţifice.

Cuprins


1. NIVELUL DE CERCETARE ŞI REPERELE METODOLOGICE ALE INTERPRETĂRII OPEREI LUI ALEXANDRU SCARLAT STURZA
 • 1.1.Nivelul de cercetare a operei filosofico-religioase a lui Alexandru Scarlat Sturza
 • 1.2. Delimitări metodologice şi conceptuale în cadrul cercetării operei lui Alexandru Scarlat Sturza
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. MEDIUL SOCIAL-POLITIC NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL ÎN CARE S-A CONSOLIDAT ŞI AFIRMAT PERSONALITATEA LUI ALEXANDRU SCARLAT STURZA
 • 2.1. Premisele social-politice şi culturale care au favorizat formarea şi manifestarea concepţiilor lui Alexandru Scarlat Sturza
 • 2.2. Semnificaţia concepţiilor lui Alexandru Scarlat Sturza
 • 2.3. Alexandru Scarlat Sturza – reprezentant de frunte al filosofiei creştine
 • 2.4. Conotaţiile politico-religioase ale Actului Sfintei Alianţe
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. ARIA EXTINDERII REFLECŢIILOR TEORETICE ŞI ACŢIUNILOR PRAGMATICE ALE UMANISMULUI RELIGIOS STURZIAN.
 • 3.1. Concepţiile lui Alexandru Scarlat Sturza asupra toleranţei şi iubirii
 • 3.2. Sociologia creştină a lui Alexandru Scarlat Sturza
 • 3.3. Interpretarea educaţiei şi artei religioase de Alexandru Scarlat Sturza
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI PRACTICE
BIBLIOGRAFIE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-UL AUTORULUI