Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Muzica vocală a lui Richard Strauss în arta interpretativă a Mariei Cebotari


Autor: Pilipețchi Serghei
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Svetlana Ţîrcunova
doctor, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)
Instituţia: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 mai 2019 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.48 Mb / în română
Adobe PDF document0.49 Mb / în română

Teza

CZU 782.1.071.2(478+436)782.1:781.68(430)

Adobe PDF document 12.62 Mb / în română
196 pagini


Cuvinte Cheie

Maria Cebotari, Richard Strauss, cronică, operă, Lied, repertoriu, soprană, artă interpretativă, înregistrări audio

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie cuprinzând 275 de referințe, 134 pagini a textului de bază și 5 anexe care cuprind 44 pagini.

Domeniul de studiu: arta interpretativă a M. Cebotari în creația pentru teatru muzical a lui R. Strauss.

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul — evidențierea rolului personalității și muzicii vocale a lui R. Strauss în arta interpretativă a Mariei Cebotari. Obiectivul lucrării — colectarea și sistematizarea materialului factologic, care cuprinde viața și arta M. Cebotari; caracterizarea etapelor principale ale vieții private și artistice; documentarea confluențelor artistice și umane ale M. Cebotari cu R. Strauss; evidențierea specificului stilului interpretativ; determinarea manierei interpretative a partițiilor vocale, semnate de compozitori germani, în comparație cu maniera interpretativă a altor cântărețе. Noutatea științifică şi originalitatea tezei constă în analiza muzicologică a fenomenului Mariei Cebotari, pentru prima dată, prezentată și sistematizată în baza unor materiale noi, care marchează importanța muzicii vocale a lui R. Strauss în arta interpretativă a M. Cebotari: este propusă cronica relațiilor amicale și profesionale ale primadonei cu compozitorul, dar și cea a evoluărilor ei în scenă, interpretând creații vocale ale lui R. Strauss; sunt efectueate un șir de analize comparative cu scopul evidențierii stilului ei interpretativ; este prezentată o informație completă despre spectacolele M. Cebotari, unde ea interpretează partițiile pentru soprană în operele lui R. Strauss. Originalitatea tezei este determinată de îmbinarea aspectelor istoriografice și culturologice în abordarea temei.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în crearea unei imagini integre asupra artei vocale a Mariei Cebotari, prin prisma interpretării creațiilor vocale ale lui R. Strauss, care contribuie la facilitarea înțelegerii teoretice a rolului uneia dintre cele mai mari cântărețe ai secolului XX în popularizarea muzicii clasice și marchează valoarea artistică a activității sale interpretative pentru cultura mondială.

Semnificația teoretică a lucrării este determinată de importanța ei primordială pentru cercetările științifice ulterioare în direcția studiului artei interpretative a M. Cebotari, deoarece studiul curent generalizează si sistematizează majoritatea surselor cunoscute în prezent. Prezenta lucrare are menirea să încurajeze cercetarea științifică în domeniul relațiilor dintre interpretarea vocală, pedagogia muzicală și arta componistică.

Valoarea aplicativă a tezei este determinată de posibilitatea integrării materialelor ei în cadrul cursurilor de istorie a muzicii vest-europene și istoria interpretării vocale. Recomandările practice pot fi utile vocaliștilor și pedagogilor instituțiilor de învățământ muzical, în clasele de canto academic, operă sau a măiestriei de concert.

Implementarea rezultatelor științifice. Materialele lucrării au fost prezentate în cadrul conferințelor ştiinţifico-practice naționale și internaționale. Rezultatele cercetării sunt publicate în cadrul a 15 lucrări ştiinţifice.

Cuprins


1. ИСТОРИОГРАФИЯ ИЗУЧЕНИЯ ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ РИХАРДА ШТРАУСА В ИСПОЛНИТЕЛЬСКОМ ИСКУССТВЕ МАРИИ ЧЕБОТАРИ
  • 1.1 Научное осмысление жизненного пути и исполнительского искусства М. Чеботари в современном музыковедении………………………………………………………………….16
  • 1.2. Источниковедческая база для изучения творчества Рихарда Штрауса сквозь призму исполнительской деятельности Марии Чеботари ….………………………………………..29
  • 1.3. Выводы по главе 1

2. ЛИЧНОСТЬ РИХАРДА ШТРАУСА В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ МАРИИ ЧЕБОТАРИ
  • 2.1 Основные этапы жизненного и творческого пути певицы в европейском культурноисторическом контексте первой половины ХХ в
  • 2.2. М. Чеботари и Р. Штраус: хроника профессиональных контактов
  • 2.3. Выводы по главе 2

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОКАЛЬНОГО РЕПЕРТУАРА МАРИИ ЧЕБОТАРИ И МЕСТО В НЕМ МУЗЫКИ РИХАРДА ШТРАУСА
  • 3.1. Общая оценка репертуара и исполнительского стиля М. Чеботари
  • 3.2. Сочинения Р. Штрауса для голоса в исполнении М. Чеботари (на материале анализа сохранившихся аудиозаписей)
  • 3.3. Выводы по главе 3
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
БИБЛИОГРАФИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
CV АВТОРА