Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / mai /

Tăierea mecanizată a viţei de vie în funcţie de sistemul de conducere a butucilor


Autor: Botnarenco Andrei
Gradul:doctor în agricultură
Specialitatea: 06.01.08 - Viticultură
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Mihail Rapcea
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Instituţia: Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 mai 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 iulie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.29 Mb / în română

Teza

CZU 634.86: 631.5 (478)

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
192 pagini


Cuvinte Cheie

viţă de vie, sistem de conducere a lăstarilor, modernizarea spalierului, tăierea mecanizată a coardelor, eficienţa, calitatea strugurilor

Adnotare

Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 184 titluri, 7 anexe, 116 pagini de text de bază, 21 tabele, 32 figuri. Rezultatele au fost expuse în 24 publicaţii şi 4 brevete, care au fost prezentate la foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

Domeniul de studiu: ştiinţe agricole.

Scopul lucrării: studierea tăierii mecanizate, aplicate la viţa de vie în funcţie de sistemul de conducere a butucilor la soiurile pentru vin. Obiectivele cercetării: - perfecţionarea formelor existente de conducere a viţei de vie cu amplasarea liberă a lăstarilor prin acomodarea formaţiunilor de rod la tăierea mecanizată a coardelor;
- elaborarea unor procedee agrotehnice de formare a butucilor, luând în consideraţie particularităţile agrobiologice ale soiurilor, modernizarea spalierului, care ar asigura un nivel mai avantajos al acestui proces tehnologic.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării: pentru prima dată în Republica Moldova a fost elaborată tehnologia tăierii mecanizate a viţei de vie prin modernizarea spalierului, perfecţionarea formei butucului după sistemul de conducere cu amplasarea liberă a lăstarilor.

Problema ştiinţifică soluţionată: argumentarea aplicării dispozitivelor la tăierea mecanizată a coardelor viţei de vie, prin care se exclude acţiunea defavorabilă a acestui procedeu important asupra cantităţii şi calităţii recoltei, la fel şi asupra longevităţii plantaţiilor viticole.

Semnificaţia teoretică: datele experimentale obţinute au servit drept bază a modernizării spalierului, perfecţionării sistemului de formare a butucilor şi acomodării lor la cerinţele tehnologice ale mecanizării complexe.

Valoarea aplicativă a lucrării: s-a demonstrat posibilitatea de aplicare a dispozitivelor elaborate pentru tăierea mecanizată cu reglarea manuală a încărcăturii butucului cu ochi după metoda biologică, ceea ce sporeşte calitatea recoltei, efectul economic şi reduce cheltuielile de muncă manuală.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: SRL “AGRO-IALOVENENI”, r-nul Ialoveni; Actul nr. 1 din 18.05.2018.; G.Ţ. ”Cheltuitor Ludmila", r-nul Criuleni, Actul nr. 1 din 31.05.2018. Procedeu de cultivare a viţei de vie.

Cuprins


1. SITUAŢIA ÎN DOMENIUL TĂIERII MECANIZATE A VIŢEI DE VIE
 • 1.1. Tăierea viţei de vie, importanţa şi tipurile de tăiere
 • 1.2. Situaţia actuală a cercetărilor privind aplicarea tăierii mecanizate la viţa de vie
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. OBIECTE, METODE ŞI CONDIŢII DE CERCETARE
 • 2.1. Metode de cercetare
 • 2.2. Organizarea şi amplasarea experienţelor
 • 2.3. Condiţii de efectuare a cercetărilor
 • 2.4. Prelucrarea matematică a datelor obţinute
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. PARTICULARITĂŢILE AGROBIOLOGICE ALE CREŞTERII ŞI PRODUCTIVITĂŢII BUTUCILOR ÎN FUNCŢIE DE SISTEMUL DE CONDUCERE A LĂSTARILOR ŞI METODELE DE TĂIERE A COARDELOR
 • 3.1. Indicii agrobiologici de bază ai creşterii si productivităţii butucilor
 • 3.2. Influenţa tăierii mecanizate şi manuale a butucilor asupra unor procese fiziologice
 • 3.3. Influenţa tăierii mecanizate a butucilor asupra calităţii şi componenţei chimice a mustului şi vinului la soiurile studiate
 • 3.4. Fertilitatea lăstarilor în funcţie de sistemul de conducere şi metoda de tăiere
 • 3.5. Necesitatea modificării spalierului
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

4. MIJLOACE DE MECANIZARE, APLICATE LA TĂIEREA VIŢEI DE VIE
 • 4.1. Caracteristica construcţiei dispozitivului şi procesului de lucru
 • 4.2. Cerinţele agrobiologice, tehnice şi tehnologice de bază faţă de construcţia dispozitivului de tăiere
 • 4.3. Eficienţa economică a tăierii mecanizate
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI