Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / iunie /

Impactul nivelului activităţii fizice şi alimentaţiei asupra dezvoltării obezităţii la adulţi


Autor: Cernelev Olga
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.07 - Igienă
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Ovidiu Tafuni
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 iunie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 septembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.94 Mb / în română

Teza

CZU 616-056.52-084:613.25(043.2)

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
183 pagini


Cuvinte Cheie

obezitate, activitate fizică, alimentație, marketing, adulți

Adnotare

Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii și recomandări, bibliografie din 209 de titluri, 7 anexe, 117 de pagini de text de bază, 26 figuri, 17 de tabele. Rezultatele obținute sunt incluse în 21 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: Igiena Scopul lucrării: Evaluarea impactului nivelului activităţii fizice şi alimentaţiei asupra dezvoltării obezităţii la adulţi pentru elaborarea măsurilor complexe de remediere. Obiectivele lucrării: 1. Abordarea situaţiei actuale şi a reperelor politice în prevenirea şi combaterea obezităţii. 2. Analiza influenţei politicilor de marketing şi a progresului tehnologic asupra dezvoltării obiceiurilor alimentare nesănătoase şi de inactivitate fizică în rândul populaţiei adulte. 3. Aprecierea stării de sănătate a populaţiei adulte în relaţie cu statutul alimentar şi activitatea fizică. 4. Elaborarea măsurilor complexe de prevenţie a obezităţii în rândul populaţiei adulte.

Noutatea și originalitatea științifică: Rezultatele studiului reprezintă o abordare complexă, în premieră, care completează cadrul științific dedicat domeniului de prevenire și combatere a bolilor netransmisibile. Cercetarea realizată aprofundează aspectele fragmentare privind factorii de risc ai obezității, conturând trăsăturile moderne de influență a strategiilor de marketing precum și ale progresului tehnologic asupra dezvoltării obezității în rândul populației.

Problema științifică soluționată în teză constă în fundamentarea științifică a impactului strategiilor de marketing și a progresului tehnologic asupra dezvoltării obezității, fapt care a condus la clarificarea pentru teoreticienii și practicienii din domeniul sănătății publice a factorilor respectivi în vederea elaborării măsurilor complexe de prevenire și combatere a obezității la nivel național.

Semnificația teoretică a lucrării: Rezultatele studiului vor servi în calitate de dovezi științifice în argumentarea politicilor și a programelor de dezvoltare a serviciilor de prevenire și combatere a obezității în Republica Moldova.

Valoarea aplicativă a lucrării: Studiul realizat ne-a permis a elabora metode și tehnici de abordare intersectorială a domeniului de prevenire și combatere a obezității. Rezultatele și materialele elaborate în cadrul cercetării pot fi pe larg aplicate în instruirea continuă a specialiștilor în sănătate publică, a medicilor de familie, a nutriționiștilor și asistenților medicali precum și vor servi drept suport științific la fortificarea calității serviciilor de promovare a modului sănătos de viață.

Implementarea rezultatelor științifice: Rezultatele cercetării sunt utile pentru a acoperi necesitățile persoanelor cu suprapondere și obezitate, iar metodele și tehnicile de reducere a riscurilor pot contribui la monitorizarea eficientă a stării de sănătate a grupului de populație afectat și a îmbunătăți calitatea vieții prin referirea la timp a acestora la specialiștii în domeniu.

Cuprins


1. ASPECTE CONTEMPORANE ÎN PREVENIREA ȘI COMBATEREA OBEZITĂȚII
 • 1.1 Unele considerații privind problema obezității la adulți 17
 • 1.2 Particularitățile documentelor de politici în prevenirea și combaterea obezități
 • 1.3 Aspecte privind riscurile societății moderne în apariția și dezvoltarea obezității
 • 1.4 Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ȘI METODE DE CERCETARE
 • 2.1 Caracteristica generală a studiului
 • 2.2 Metodele de cercetare aplicate în studiu
 • 2.3 Metodele de evaluare statistică a rezultatelor
 • 2.4 Concluzii la capitolul 2 51

3. EVALUAREA STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAȚIEI ADULTE ÎN RELAȚIE CU STATUTUL NUTRIȚIONAL ȘI ACTIVITATEA FIZICĂ
 • 3.1 Evaluarea aportului nutrițional în conformitate cu obiceiurile alimentare
 • 3.2 Aprecierea nivelului de activitate fizică practicată
 • 3.3 Aprecierea statutului fizic și psihologic în rândul populației adulte
 • 3.4 Estimarea unor costuri pentru tratamentul obezității la adulți
 • 3.5 Concluzii la capitolul 3

4. EVALUAREA INFLUENȚEI MARKETINGULUI ȘI A PROGRESULUI TEHNOLOGIC ÎN RÂNDUL POPULAȚIEI ADULTE
 • 4.1 Analiza domeniului de prevenire și combatere a obezității prin prisma politicilor aprobate și implementate la nivel național
 • 4.2 Particularitățile de influență a componentelor mixului de marketing pentru produsele alimentare asupra comportamentului de achiziționare și consum în rândul populației adulte
 • 4.3 Particularitățile de influență a progresului tehnologic asupra practicării activității fizice în rândul populației adulte
 • 4.4 Conceptul NOBEZITATE – promovarea obiceiurilor alimentare sănătoase în rândul populației adulte
 • 4.5 Concluzii la capitolul 4 113 CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE