Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / iunie /

Studiu asupra prenumelor actuale (pe material din raionul Orhei)


Autor: Trebeș Tatiana
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.02.01 - Limba română
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Iraida Condrea
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 iunie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 septembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.64 Mb / în română

Teza

CZU 811.135.1’27(043.3)

Adobe PDF document 2.38 Mb / în română
192 pagini


Cuvinte Cheie

onomastică, antroponimie, sistem antroponimic, onomasticon, numire, nume proprii, onime, nume, prenume, nume de botez, formulă denominativă

Adnotare

Prezenta cercetare cuprinde adnotări în limbile română, engleză, rusă; introducere; trei capitole; concluzii generale și recomandări; bibliografie din 246 de titluri, surse; figuri (4), tabele (5), anexă (1). Textul de bază cuprinde 150 de pagini. Rezultatele obținute sunt publicate în 12 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: Onomastică Scopul și obiectivele cercetării: Studierea și analiza diacronică a sistemului antroponimic românesc, pentru a observa tendințele de modificare a acestuia sub influența tradiției și culturii naționale, a factorilor social-politici, sociopsihologici și a celor estetici. Pentru realizarea acestui scop, ne-am propus următoarele obiective: definirea conceptelor de onomastică și nume propriu sub aspect gramatical și pragmatic; identificarea factorilor care contribuie la modificarea inventarului de nume tradițional; determinarea căilor de pătrundere a prenumelor noi în limba română și procesul de adaptare a acestora la specificul limbii române; investigarea onomasticonului raionului (în prezent municipiu) Orhei din perspectivă istorică, culturală și lingvistică.

Metodologia cercetării este determinată atât de orientarea teoretică a investigațiilor, cât și de analiza materialui faptic, excerptat din Registrele alfabetice ale actelor de naștere de la OSC Orhei. Astfel, s-au precizat diversele aspecte teoretice, expuse în lucrările de specialitate, s-a efectuat o clasificare a teoriilor și a lexicului onimic din punct de vedere semantic, sociolingvistic și cultural. S-a utilizat metoda analogiei și cea a comparației, în cazul analizei reglementărilor onomastice la nivel național și internațional. Metodologia investigațiilor cu un caracter aplicativ a cumulat mai multe aspecte legate de realizarea studiului de caz: analiza documentelor de arhivă, excerptarea exemplelor de prenume, observația, sinteza materialului faptic, deducerea. Metoda statistică ne-a ajutat să stabilim frecvenţa numelor şi a variantelor care s-au impus în uz.

Noutatea și originalitatea științifică constă în faptul că lucrarea prezintă abordarea teoretică a conceptelor cu privire la definirea numelui propriu, examinate prin prisma celor mai importante lucrări în domeniu, și totodată, prin analiza documentelor de stare civilă, care permit stabilirea originii, a vechimii, a frecvenței diferitor prenume, precum și posibilitatea de a observa evoluția inventarului de nume în diverse perioade istorice.

Problema științifică importantă soluționată rezidă în identificarea factorilor ce contribuie la modificarea inventarului de nume tradițional, precum și în determinarea căilor de pătrundere a prenumelor noi în onomasticonul autohton, fapt care ne-a permis să precizăm tendințele de modificare a sistemului antroponimic actual, să observăm procesul de adaptare și de integrare a prenumelor noi în fondul principal de nume personale. Semnificația teoretică constă în orientarea cercetărilor filologice spre domeniul onomastic, în general, și al antroponimelor, în special.

Valoarea aplicativă a cercetării. Rezultatele cercetării vor contribui la aprofundarea cunoștințelor despre statutul și particularitățile numelor proprii în gramaticile limbii române și ale altor limbi (engleza, franceza, rusa, germana), la cunoașterea motivației onimice a numelor proprii și a manifestării specificului etnocultural în operele literare, la elaborarea unor reglementări în onomastică, la nivel național, care ar avea scopul de a restabili și a proteja fondul antroponimic tradițional.

Implementarea rezultatelor științifice s-a realizat prin prezentarea cercetărilor efectuate la diverse forumuri științifice. Acestea vor putea fi abordate în procesul de predare a cursurilor universitare pentru studenții de la facultățile cu profil filologiс, vor constitui un fundament pentru investigațiile ulterioare în domeniul onomasticii / al antroponimiei.

Cuprins


1. NUMELE PROPRIU – PERSPECTIVE DE ABORDARE
 • 1.1.Conceptul de nume propriu ca obiect de studiu al onomasticii
 • 1.2. Abordarea numelor proprii în teoria folosofică a denumirii și denominației. Teorii ale referinței
 • 1.3. Abordări ale antroponimelor în lingvistica actuală
 • 1.4. Componenta etnoculturală a numelor de persoană
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. DEZVOLTAREA SISTEMULUI OFICIAL DE DENOMINAȚIE PERSOANALĂ. REGLEMENTĂRI ÎN ONOMASTICĂ
 • 2.1.Evoluția sistemului antroponimic european și a celui românesc. Perspectivă istorică și interculturală
 • 2.2.Nomenclatorul onomastic actual al Republicii Moldova
 • 2.3.Probleme de reglementare în onomastică. Caracterul juridic al prenumelui
 • 2.4.Legislația onomastică în Republica Moldova și alte țări
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. NOMENCLATORUL ONOMASTIC DIN RAIONUL ORHEI (studiu de caz)
 • 3.1. Repere istorice în dezvoltarea orașului Orhei
 • 3.2. Numele calendaristice în onomasticonul orașului Orhei
 • 3.3.Influența sovietică asupra inventarului de nume tradițional (1944-1989)
 • 3.4.Tendințe de modernizare a inventarului de nume tradițional (după 1989)
 • 3.5.Influența globalizării și a procesului de migrare asupra onomasticonului tradițional
 • 3.6.Prenume netradiționale atestate în registrele actuale de stare civilă. Numele de origine musulmană
 • 3.7.Interferențe iudaide în antroponimia orașului Orhei. O perspectivă istorică asupra evoluției comunității de evrei din Orhei
 • 3.8.Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
Declarație privind asumarea răspunderii
CV-ul autorului.