Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / august /

Particularitățile structural-semantice ale terminologiei juridice a CEDO în limba engleză


Autor: Fiodorov Victoria
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.02.04 - Limbi germanice (cu indicarea limbii concrete)
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Ion Dumbraveanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 august 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 septembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.46 Mb / în română

Teza

CZU 811.111'276.6:34 (043.3)

Adobe PDF document 1.49 Mb / în română
186 pagini


Cuvinte Cheie

termen, termen juridic, terminologie, metalimbaj, terminologizare, determinologizare, compunere sintagmatică, sinapsie, context, polisemie, sinonimie, antonimie.

Adnotare

Structura tezei: adnotare, introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 174 de titluri, 139 de pagini text de bază, 11 tabele, 2 figuri și 6 anexe. Rezultatele obţinute la tema tezei sunt reflectate în 8 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu al tezei îl constituie terminologia juridică engleză normativă, extrasă din hotărârile și deciziile adoptate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Scopul și obiectivele lucrării constau în analiza inventarului terminologic din domeniul jurisprudenței CEDO, în cercetarea și prezentarea sub aspect structural-semantic a trăsăturilor terminologiei juridice a CEDO în limba engleză, precum și în determinarea particularităților și a modului de funcționare a termenilor juridici în corpusul studiat.

Noutatea și originalitatea științifică. Cercetarea propune o viziune integratoare și interdisciplinară a terminologiei juridice a CEDO în limba engleză în baza corpusului disponibil de termeni selectați, scoate în evidență trăsăturile semantice și structurale proprii acestui domeniu, precum și unele interferențe lingvistice din terminologia juridică a limbii engleze. Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul de investigaţie rezidă în stabilirea impactului relaţiilor semantice existente între termeni asupra sensului, precum şi identificarea diferenţelor de conceptualizare între termenii juridici englezi şi românești din domeniu supuşi cercetării.

Valoarea teoretică a cercetării constă în identificarea şi descrierea particularităţilor structural-semantice ale termenilor juridici englezi ai CEDO în limba engleză, precum şi tipologizarea şi clasificarea acestora. Considerăm că este semnificativă tentativa noastră de a lărgi domeniul cercetărilor lingvistice prin investigarea şi abordarea interdisciplinară a termenilor juridici a CEDO în limba engleză.

Valoarea aplicativă a prezentei lucrări se certifică prin posibilitatea implementării recomandărilor propuse pentru eficientizarea studiul terminologiei juridice, utilizarea corectă a termenilor juridici englezi în contextul actelor normative, iar concluziile studiului pot fi aplicate în cadrul cursurilor universitare de terminologie, traducere specializată, limba engleză de specialitate ş.a.

Cuprins


1. CONSIDERAŢII PRIVIND TERMENUL ŞI TERMINOLOGIA
 • 1.1. Sincronizarea cercetărilor din domeniul terminologiei
 • 1.2. Elementele definitorii ale corelației limbaj comun – limbaj specializat
 • 1.3. Statutul şi tipologia limbajului juridic
 • 1.4. Originea terminologiei juridice engleze
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. PARTICULARITĂȚILE STRUCTURALE ALE TERMINOLOGIEI JURIDICE A CEDO ÎN LIMBA ENGLEZĂ
 • 2.1. Strategii și precepte de elaborare a corpusului
 • 2.2. Studiu comparat al hotărârilor CEDO în limba engleză şi română
 • 2.3. Analiza structurală a terminologiei juridice a CEDO în limba engleză. Compunerea sintagmatică
 • 2.4. Frecvența utilizării sinapsiilor și combinabilitatea semantică
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. TRĂSĂTURI SEMANTICE ALE TERMINOLOGIEI JURIDICE A CEDO ÎN LIMBA ENGLEZĂ
 • 3.1. Dezambiguizarea semantică a termenilor juridici englezi prin expansiune contextuală
 • 3.2. Polisemia în terminologia juridică în limba engleză
 • 3.2.1. Tipologia sensurilor în sfera termenilor juridici englezi
 • 3.2.2. Polisemia la nivelul categoriilor lexicale ale limbi
 • 3.3. Considerații privind raporturile de sinonimie în terminologia juridică engleză
 • 3.4. Antonimia în terminologia juridică a CEDO în limba engleză
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE.
DECLARAŢIE PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV AL AUTORULUI