Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Perfecționarea elementelor tehnologice de producere a cartofului în cultura a doua


Autor: Ilieva Irina
Gradul:doctor în agricultură
Specialitatea: 06.01.09 - Fitotehnie
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Alexei Gumaniuc
doctor habilitat, conferenţiar cercetător
Consultant ştiinţific: Constantin Dadu
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Instituţia: Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 septembrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 decembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.78 Mb / în română

Teza

CZU 635.2:631.17:631.559

Adobe PDF document 3.93 Mb / în română
149 pagini


Cuvinte Cheie

cartof, cultura a doua, soiuri, degenerarea, repaus vegetativ, tratarea tuberculilor, termene şi densitate de plantare, fertilizare, irigare, afide, calitate а seminței

Adnotare

Structura tezei: Teza este expusă pe 149 pagini, include introducerea, 5 capitole, concluzii și recomandări practice, 26 tabele, 15 figuri, 3 formule, 245 surse bibliografice, 9 anexe. Rezultatele cercetărilor sunt publicate în 27 de lucrări științifice.

Domeniul de studii: Fitotehnie.

Scopul lucrăriiconstă în evaluarea, perfecționarea și argumentarea științifică a tehnologiei de producere a cartofului pentru sămânță și consum în cultura a doua, cu eficiență economică, productivitate și calitate sporită, adaptată la condițiile de climă ale Republicii Moldova.

Obiectivele cercetărilor: 1) studierea factorilor biologici cu impact asupra producției și calității tuberculilor în cultura a doua, evaluarea soiurilor noi la factorii biotici și abiotici, vizavi la pretabilitatea acestora pentru cultivarea în cultura a doua; 2) determinarea calității materialului de plantat utilizat pentru înființarea culturii a doua, selectarea regulatorilor de creștere, a combinațiilor și concentrațiilor acestora pentru întreruperea repausului vegetativ a tuberculilor proaspăt recoltați; 3) determinarea epocii de plantare a cartofului în cultura a doua, în dependență de particularitățile biologice ale soiului și zona de cultivare, densității plantelor în funcție de metoda de cultivare, normelor de fertilizare, metodelor de irigare; 4) monitorizarea vectorilor de răspândire a bolilor virotice în câmpurile de cartof pentru sămânță și stabilirea ratei de degenerare virotică a materialului de plantat, produs în prima și a doua cultură; 5) argumentarea științifică a tehnologiei de producere a cartofului pentru sămânță și consum în cultura a doua, cu tuberculi proaspăt recoltați și din anul precedent, elaborarea schemelor de producere a cartofului de sămânță.

Noutatea şi originalitatea științifică a cercetărilor. Pentru prima dată în Republica Moldova au fost organizate experiențe de producere a cartofului în cultura a doua, evaluate și selectate soiurile adaptate la cadrul natural al perioadei de creștere și dezvoltare. S-a argumentat rolul calității materialului de plantat, termenele de recoltare și plantare în cultura de vară. Au fost selectați regulatori de creștere, concentrațiile și combinațiile lor pentru întreruperea repausului vegetativ al tuberculilor și stimularea încolțirii lor. Problema științifică soluționată constă în perfecționarea elementelor tehnologice pentru cultura a doua de cartof: densitățile de plantare, dozele de îngrășăminte și modul de aplicare, metodele de irigare. Datele științifice obținute au servit drept bază la elaborarea schemelor de producere a cartofului de sămânță și consum. Semnificația teoretică a lucrării constă în argumentarea reacției specifice a soiurilor de cartof, în dependență de genotip și grupa de maturitate, în condiții de plantare în primăvară și vară, asupra producției și calității materialului de sămânță. S-au identificat cele mai eficiente elemente în producerea materialului de plantat calitativ în cultura a doua prin diminuarea efectelor negative a presiunii virotice. Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea și perfecționarea principalelor elemente de natură biologică și tehnologică, pentru cultivarea cartofului de sămânță și consum în cultura a doua, formularea schemei integrale de producere a cartofului certificat din categoria elită.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele științifice au fost implementate în gospodăriile agricole SRL ”Sermal Com”, GȚ ”Colina Tabunschic” (Ștefan-Vodă), GȚ ”Trandafir Boris”, AUA ”Puhăceni”, GȚ ”Petrov Dumitru Ilie” (Anenii Noi), SRL ”Gorobica Agro” (Criuleni), OOO ”Полюс”, ООО ”Фермер Плюс” (Slobozia), SRL ”Vatra Răzășească” (Ialoveni). Implementarea treptată a rezultatelor științifice a condus la reducerea importului cartofului de sămânță de la aproximativ 2,5 mii tone - la 400-600 tone anual, și ca urmare, a redus substanțial problema aprovizionării republicii cu cartof de sămânță autohton.

Cuprins


1. STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR PRIVIND PRODUCEREA CARTOFULUI DE SĂMÂNȚĂ ȘI CONSUM ÎN CULTURA A DOUA
 • 1.1. Importanța și rolul cartofului în alimentația umană
 • 1.2. Exigențele culturii de cartof față de climă și sol
 • 1.3. Condițiile pedoclimatice, gradul de corespundere cerințelor biologice și factorii de constrângere a producerii cartofului
 • 1.4. Conceptul de degenerare a cartofului și factorii principali de influență
 • 1.5. Cultura a doua ca metodă de alternativă de producere a cartofului de sămânță și consum
 • 1.6. Repausul vegetativ, importanța și metode de activizare
 • 1.7. Concluzii la capitolul 1

2. CONDIȚIILE NATURALE, MATERIALUL BIOLOGIC ȘI METODELE DE CERCETARE
 • 2.1. Cadrul pedoclimatic
 • 2.2. Materialul biologic și metodele de cercetare
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. STUDIEREA FACTORILOR BIOLOGICI CU IMPACT ASUPRA PRODUCȚIEI ȘI CALITĂȚII TUBERCULILOR DE CARTOF ÎN CULTURA A DOUA
 • 3.1. Evaluarea soiurilor de cartof pentru cultura a doua cu tuberculi proaspăt recoltați și din anul precedent
 • 3.2. Calitatea și importanța materialului de plantat pentru realizarea culturii a doua
 • 3.3. Selectarea regulatorilor de creștere pentru întreruperea repausului vegetativ și tratarea tuberculilor
 • 3.3.1. Pregătirea soluției și tratarea tuberculilor
 • 3.3.2. Pregătirea tuberculilor proaspăt recoltați pentru plantare
 • 2 3.4. Monitorizarea vectorilor de răspândire a virușilor și dinamicii de zbor a afidelor
 • 3.5. Calitatea biologică a cartofului de sămânță multiplicat în cultura a doua
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

4. ELABORAREA PRINCIPALELOR ELEMENTE TEHNOLOGICE DE CULTIVARE A CARTOFULUI ÎN CULTURA DE VARĂ
 • 4.1. Stabilirea epocii de plantare în cultura a doua
 • 4.2. Studierea densității de plantare
 • 4.3. Optimizarea dozelor de îngrășăminte.
 • 4.4. Evaluarea metodei de irigare a cartofului în cultura a doua
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

5. SCHEMA DE PRODUCERE A MATERIALULUI DE PLANTAT ȘI EFICIENȚA ECONOMICĂ DE PRODUCERE A CARTOFULUI ÎN CULTURA A DOUA
 • 5.1. Schema de producere a cartofului de sămânță
 • 5.2. Eficiența economică de producere a cartofului în cultura a doua
 • 5.3. Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
Acte de implementare
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE