Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Casa tradițională a bulgarilor din Republicii Moldova ca parte a patrimoniului cultural


Autor: Miron Marina
Gradul:doctor în istorie
Specialitatea: 07.00.07 - Etnologie, antropologie culturală şi istorică
Anul:2020
Conducători ştiinţifici: Diana Nicoglo
doctor, conferenţiar cercetător
Nicolae Demcenco (decedat)
doctor habilitat, Institutul Patrimoniului Cultural
Instituţia: Institutul Patrimoniului Cultural

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 septembrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 februarie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document0.69 Mb / în română

Teza

CZU 398.34((=163.2)(478)(043.2)

Adobe PDF document 6.40 Mb / în română
240 pagini


Cuvinte Cheie

etnologie, bulgaristică, patrimoniul cultural, patrimonializare, arhitectură vernaculară, materiale şi tehnici de construcţii, casa sud-basarabeană, bulgarii din Republica Moldova, valorificare turistică

Adnotare

Structura tezei: constă din introducere, cinci capitole, concluzii şi recomandări, adnotări în limbile română, rusă şi engleză, bibliografie din 322 de surse, 151 pagini text de bază şi 5 anexe. Rezultatele cercetării au fost publicate în 25 de materiale ştiinţifice.

Domeniul de studiu: etnologie.

Scopul lucrării: reflectarea evoluției multilaterale a casei tradiţionale a bulgarilor din spațiul actual al Republicii Moldova ca parte a patrimoniului cultural prin efectuarea unor cercetări complexe din perspectiva valorificării științifice, socio-culturale, muzeistice, economice și turistice.

Obiectivele lucrării: analiza istoriografiei și determinarea gradului de cercetare a problemei evoluției diacronice a casei tradiţionale a bulgarilor din Republica Moldova; identificarea și repertorierea caselor autentice ale bulgarilor în vederea introducerii în circuitul științific, cultural și turistic; determinarea transformărilor tipologice, practicilor tradiţionale de construcţie a locuinţelor, pentru prezentarea nivelului de conservare a acestora la etapa actuală; examinarea modalităților și a nivelului de interferenţă etnoculturală între grupurile etnice de pe teritoriul Republicii Moldova cu referire la casa tradiţională; identificarea și studierea practicilor legate de construcţia şi utilizarea cotidiană a casei tradiţionale a bulgarilor cu specificarea modificărilor ulterioare; elucidarea importanţei perceperii casei bulgarilor din Republica Moldova ca parte a patrimoniului cultural imaterial; Studierea experienţei internaţionale şi naţionale de patrimonializare a casei tradiţionale prin stabilirea și încadrarea a principalelor modalităţi de valorificare a acesteia de către bulgari în scop muzeistic şi turistic.

Noutatea ştiinţifică: se prezintă evoluția multilaterală a casei tradiţionale a bulgarilor din Republica Moldova ca parte componentă a patrimoniului cultural cu introducerea în circulaţie ştiinţifică materialul original de teren, aplicarea abordării interdisciplinare la studierea casei tradiţionale. Lucrarea vine să argumenteze necesitatea patrimonializării casei bulgare şi conturează diverse modalităţi practice de valorificare a acesteea.

Rezultatul obţinut: contribuie la soluţionarea unei probleme ştiinţifice importante şi rezidă în elucidarea complexă a transformărilor casei tradiţionale şi a perceperilor legate de aceasta la bulgari din Republica Moldova, a practicii europene şi naţionale de patrimonializare a moştenirii culturale, având ca rezultat completarea lacunelor în studiul acestei componente a culturii şi fundamentarea unui şir de recomandări practice de valorificare a casei tradiţionale a bulgarilor ca parte a patrimoniului cultural, cu utilizare ulterioară în scop muzeistic şi turistic.

Valoarea teoretică: materialele introduse în circuitul ştiinţific în premieră vor contribui la extinderea studierii etnografice a comunităţii bulgare din Republica Moldova; lucrarea oferă o metodologie complexă de cercetare a casei și componentelor acesteia; modul de tratare a problemei ştiinţifice deschide noi perspective pentru studierea interdisciplinară a domeniului.

Valoarea aplicativă a lucrării: utilizarea rezultatelor cercetării la elaborarea unor cursuri speciale universitare de etnologie şi antropologie culturală, precum și de istorie, cultură şi tradiţii ale bulgarilor din Republica Moldova pentru elevii ciclului liceal. Recomandările practice sunt utile pentru mai mulţi proprietari ai caselor tradiţionale, muzee regionale și locale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: elaborarea unui curs universitar specializat Locuinţele tradiţionale ale popoarelor lumii pentru studenţii specialităţilor de Design arhitectural şi Design interior. O sinteză a materialelor cercetării științifice sunt introduse în proiectul în curs de implementare „Platforma științifică pentru valorificarea patrimoniului cultural” (Institutul Patrimoniului Cultural).