Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Bronhopneumopatia obstructivă cronică în abordare multidimensională


Autor: Corlăteanu Alexandru
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
Anul:2019
Consultanţi ştiinţifici: Victor Botnaru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Nikos SIAFAKAS
doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Grecia
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 octombrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 decembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.92 Mb / în română

Teza

CZU 616.233-002.2+616.24-007.63 (043.2)

Adobe PDF document 4.65 Mb / în română
203 pagini


Cuvinte Cheie

bronhopneumopatia cronică obstructivă, indicele BODE, calitatea vieţii, poligrafia, fenotipul BPOC

Adnotare

Structura tezei: introducere, șase capitole, concluzii, bibliografia din 319 numiri, 188 de pagini de text de bază, 31 desene, 77 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 79 de lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: medicina internă, pulmonologie, somnologie.

Scopul tezei: Evidenţierea impactului parametrilor clinic relevanți independenți și trăsăturilor fenotipice asupra aspectelor clinice, funcționale și de management BPOC și elaborarea abordării bazate pe obiective centrate pe pacient în BPOC.

Obiectivele tezei: Evidenţierea parametrilor clinic relevanți independenți pentru stratificarea pacienților în vederea evaluării mai obiective a severității BPOC; evaluarea prevalenței comorbidităților și a asocierii lor cu parametrii clinici şi funcţionali; evaluarea sensibilității și specificității diferitelor chestionare pentru stratificarea BPOC; impactul sindromului de apnee obstructivă în somn asupra bronhopneumopatiei cronice obstructive; estimarea generală a eficacității clinice a protocoalelor bazate pe procalcitonină în ghidarea administrării de antibiotice la pacienții cu EBPOC; compararea strategiilor diagnostice, terapeutice și prognostice pentru BPOC și elaborarea modelului validat pentru estimarea risculului de exacerbări ale BPOC.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: În baza unui studiu complex a fost apreciată valoarea aplicativă a mai multor abordări în BPOC: clasificării GOLD ABCD, a indicilor multidimensionali și a fenotipurilor.

Rezultatele principale noi pentru știință și practică: S-a realizat o fundamentare ştiinţifică a evaluării multidimensionale a BPOC, ceea ce a condus la elaborarea algoritmului de evaluare multilaterală a BPOC prin apreciere mai multor variabile clinice, funcționale, calității de viață, comorbidități, fapt ce a permis determinarea mai exactă a riscului de exacerbări BPOC cu stratificare mai exactă a categoriilor de pacienți.

Semnificaţia teoretică: Rezultatele studiului au argumentat utilitatea şi informativitatea folosirii indicilor multidimensionali la pacienţii cu BPOC.

Valoarea aplicativă a lucrării: Rezultatele studiului au fost utilizate pentru elaborarea unui algoritm de management şi tratament al BPOC.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Recomandările metodice sunt utilizate în secţia ftiziopneumologie a IFP şi secţia de terapie generală cu alergologie a Instituţiei Medico-Sanitare Publice SCR, în procesul didactic de pregătire a cadrelor medicale la Disciplina de Pneumologie şi Alergologie, USMF “Nicolae Testemiţanu”.

Cuprins


1 EVALUARE MULTILATERALĂ A BRONHOPNEUMOPATIEI OBSTRUCTIVE CRONICE (REVISTA LITERATURII)
 • 1.1. ASPECTE ISTORICE ÎN BPOC
 • 1.1.1. Definiții
 • 1.1.2. Clasificarea clasică a BPOC
 • 1.2. PARAMETRII PENTRU EVALUAREA BPOC
 • 1.2.1. Anemia
 • 1.2.2. Biomarkerii
 • 1.2.3. Markerii moleculari
 • 1.2.4. Markeri radiologici
 • 1.2.5. Somnul
 • 1.2.6. Efectele sistemice și comorbiditățile BPOC
 • 1.3 NOI CĂI DE EVALUARE A BPOC
 • 1.3.1. Sistemul ABCD în clasificarea GOLD
 • 1.3.2. Indicii multidimensionali
 • 1.3.3. Fenotiparea BPOC
 • 1.3.4. Fenotipuri clasice ale BPOC
 • 1.3.5. Fenotipuri noi de BPOC
 • 1.3.6. Diseasome-ul
 • 1.3.7. Panelul de control al BPOC
 • 1.4. IMPACTUL CLASIFICĂRILOR BPOC ASUPRA TRATAMENTULUI
 • 1.5. Concluzii la Capitolul 1

2 MATERIAL ŞI METODE DE INVESTIGARE
 • 2.1. Designul studiului
 • 2.2. Metodele de investigare
 • 2.3. Metodele statistice de prelucrare
 • 2.3.1. Metaanaliza
 • 2.4. Respectarea principiilor de etică a cercetării clinice
 • 2.5. Concluzii la Capitolul 2

3 PARAMETRII CLINIC RELEVANȚI INDEPENDENȚI PENTRU STRATIFICAREA BRONHOPNEUMOPATIEI OBSTRUCTIVE CRONICE
 • 3.1. Caracteristica generală a pacienţilor incluşi în studiu
 • 3.2. Caracteristica pacienților cu BPOC în funcție de gen
 • 3.3. Caracteristica pacienților cu BPOC în funcție de mediu
 • 3.4. Evaluarea sensibilității și specificității diferitelor chestionare (CAT, CCQ, SGRQ) pentru stratificarea BPOC
 • 3.5. Evaluarea prevalenței comorbidităților și asocierii lor cu parametrii clinici şi funcţionali
 • 3.6. Concluzii la Capitolul 3

4 HETEROGENITATEA CLINICĂ ȘI PARACLINICĂ ȘI POSIBILITĂȚI DE EVALUARE MULTILATERALĂ A EXACERBĂRILOR BPOC
 • 4.1. Impactul sindromului de apnee obstructivă în somn asupra bronhopneumopatiei obstructive cronice
 • 4.2. Evidenţierea heterogenității clinice și paraclinice și posibilități de evaluare multilaterală a exacerbărilor BPOC
 • 4.3. Eficacitatea clinică a protocoalelor bazate pe procalcitonină la inițierea sau întreruperea administrării de antibiotice în exacerbările BPOC: meta-analiză
 • 4.4. Concluzii la Capitolul 4

5 EVALUAREA VALORII APLICATIVE A ABORDĂRILOR DIFERITE ÎN BPOC: CLASIFICĂRII GOLD ABCD, A INDICILOR MULTIDIMENSIONALI ȘI FENOTIPURILOR
 • 5.1. Indicii multidimensionali pentru evaluare a BPOC (BODE, e-BODE, BODEx, ADO, DOSE, CODEX)
 • 5.2. Estimarea importanţei trasăturilor fenotipice BPOC pentru evaluarea mai personalizată a pacienților (analiza cluster)
 • 5.3. Compararea valorii aplicative a abordărilor diferite în BPOC: clasificării GOLD 2001, GOLD ABCD, GOLD 2017, a indicelor multidimensionale și fenotipurilor
 • 5.4. Algoritmul de management în BPOC
 • 5.5. Concluzii la Capitolul 5

6 SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE