Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Biologia speciei Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai (Polygonace ae Juss.) în condițiile Republicii Moldova


Autor: Cîrlig Natalia
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.05 - Botanică
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Alexandru Teleuţa
doctor, conferenţiar cercetător, Grădina Botanică Naţională (Institut)
Consultant ştiinţific: Tatiana Calalb
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Grădina Botanică Naţională (Institut)
Instituţia: Grădina Botanică Naţională (Institut)

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 decembrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 februarie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document1.53 Mb / în română

Teza

CZU 582.657 (478) (043.3)

Adobe PDF document 11.70 Mb / în română
201 pagini


Cuvinte Cheie

Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai, ontogeneză, fenologie, capacitate germinativă, anatomie, biochimie, cultivare, masă verde

Adnotare

Structura tezei. Teza este redată în limba română și constă din introducere, 5 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 202 de titluri, 125 de pagini text de bază, 29 de tabele, 35 de figuri, 11 anexe cu 3 tabele și 92 de figuri. Rezultatele obținute sunt publicate în 19 lucrări științifice.

Scopul lucrării: evidențierea particularităților biomorfologice și biochimice ale plantelor de Hrișcă-de-Sahalin în vederea valorificării lor în condițiile Republicii Moldova.

Obiectivele lucrării: stabilirea ontogenezei plantelor de Hrișcă-de-Sahalin; elucidarea indicilor morfo-anatomici și biometrici specifici ai plantelor; analiza calitativă și cantitativă a unor compuși biochimici utili; determinarea capacității germinative a seminţelor și elaborarea tehnologiei de înmulțire prin răsad; stabilirea productivității plantelor; elaborarea elementelor primare de cultivare.

Noutatea și originalitatea științifică: pentru prima dată a fost studiată biologia dezvoltării individuale a plantelor de Hrișcă-de-Sahalin în condițiile climatice ale R. Moldova, determinate particularitățile morfoanatomice ale organelor plantelor; identificați și dozați unii compuși biochimici utili cu potențial furajer și medicinal; elaborate elemente primare de cultivare a speciei în condițiile climatice ale R. Moldova.

Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante în teză constau în elucidarea particularităților biologice de creștere și dezvoltare ale plantelor de Hrișcă-de-Sahalin în condițiile R. Moldova, prin evidențierea perioadelor și etapelor ontogenetice ale plantelor, elaborarea elementelor primare de cultivare în vederea introducerii plantelor cu calități biochimice valoroase în circuitul economic național.

Semnificația teoretică: au fost elucidate particularitățile biologice de creștere și dezvoltare ale plantelor, în baza aspectelor ontogenetice, fenologice, biometrice, anatomice, biochimice, elementelor primare de cultivare în condițiile climatice ale țării, care au contribuit la stabilirea corelației dintre fazele fenologice și factorii de mediu, dinamica creșterii și acumulării masei verzi a plantelor de Hrișcă-de-Sahalin, ca una din culturile noi furajere de perspectivă pentru R. Moldova.

Valoarea aplicativă: rezultatele cercetărilor sunt importante pentru implementarea plantelor de Hrișcă-de-Sahalin în circuitul economic al țării ca plantă furajeră de perspectivă, care se deosebește prin dinamică sporită de acumulare și valorificare eșalonată a masei verzi; masa verde de Hrișcă-de-Sahalin, cu conținut bogat în compuși chimici utili (aminoacizi, macro- și microelemente, flavonoide, taninuri) care va îmbogăți spectrul de produse furajere existente în R. Moldova.

Implementarea rezultatelor științifice: rezultatele științifice sunt implementate în procesul didactic la facultatea de Biologie și Chimie a Universității de Stat din Tiraspol (disciplinele Fiziologia plantelor, Fitopatologie, Fiziologia rezistenței plantelor la factorii nefavorabili); la facultatea de Farmacie, a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (disciplinele de Botanica farmaceutică, Ecologie și plante medicinale); incluse în programul de cercetare al Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru”.

Cuprins


ADNOTARE (română, rusă, engl eză)
LISTA TABELELOR
LISTA FIGURILOR
LISTA ABREVIERILOR
INTRODUCERE
1. ISTORICUL CERCETĂRII SPECIEI REYNOUTRIA SACHALINENSIS (F.SCHMIDT) NAKAI
 • 1.1. Poziția sistematic ă a speciei Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai
 • 1.2. Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai – specie de perspectivă
  • 1.2.1. Descrierea botanică
  • 1.2.2. Compoziţia biochimică a plantelor speciei Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai
  • 1.2.3. Ecologia şi aria de răspândire
  • 1.2.4. Utilizarea speciei
 • 1.3. Rezumat la capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica materialului biologic de studiu și condițiile de efectuare a cercetărilor
 • 2.2. Metode de cercetare și analiză statistică
 • 2.3. Rezumat la capitolul 2

3. PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE ALE PLANTELOR ÎN CONDIȚIILE REPUBLICII M OLDOVA
 • 3.1. Ontogeneza plantelor
 • 3.2. Aspecte fenologice ale plantelor
 • 3.3. Biometria plantelor
 • 3.4. Particularită țile anatomice ale organelor plantelor
 • 3.5. Rezumat la capitolul 3

4. STUDIUL BIOCHIMIC
 • 4.1. Conținutul de aminoacizi în masa proaspătă…
 • 4.2. Conținutul de macro- și microele me nte în masa proaspătă
 • 4.3. Conţinutul de pigmenţi asimilato ri și activitatea fotosinte tic ă
 • 4.4. Studiul calitativ și cantitativ al flavono ide lor
 • 4.5. Studiul calitativ și cantitativ al taninurilor
 • 4.6. Rezumat la capitolul 5

5. ELEMENTE PRIMARE DE CULTIVARE
 • 5.1. Înmulțirea plantelor prin răsad
 • 5.2. Suprafaţa foliară
 • 5.3. Producția de masă proaspătă
 • 5.4. Maladiile specifice plantație i de Hrișcă-de-Sahalin
 • 5.5. Entomofauna utilă și patogenă
 • 5.6. Rezumat la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUM AREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI.