Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Perfecționarea dispozitivelor de protecție a motoarelor electrice asincrone trifazate utilizate în agricultură


Autor: Şapovalov Veaceslav
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.20.01 - Mecanizarea agriculturii
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Liviu Volconovici
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 decembrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 februarie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document1.46 Mb / în română
Adobe PDF document1.40 Mb / în rusă

Teza

CZU 621.313.333

Adobe PDF document 4.22 Mb / în rusă
190 pagini


Cuvinte Cheie

protecția motoarelor asincrone, fiabilitatea funcționării motoarelor asincrone, modelul matematic al unui motor de inducție.

Adnotare

Structura tezei include: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 176 surse, 9 anexe, 120 pagini text de bază, 39 figuri, 68 tabele, rezultatele cercetării sunt publicate în 19 lucrări științifice. Cuvinte cheie: protecția motoarelor asincrone, fiabilitatea funcționării motoarelor asincrone, modelul matematic al unui motor de inducție.

Scopul cercetării: constă în elaborarea unui dispozitiv universal pentru protecţia motoarelor electrice asincrone trifazate de principalele regimuri de rezervă.

Obiectivele cercetării constau în elaborarea unei scheme structurale și conceptuale al dispozitivului de protecție pe baza cercetării efectuate și a modelului matematic propus. Metodologia cercetării științifice include metodele de analiză, sinteză, modelare și metoda ipotetică utilizată.

Noutatea și originalitatea științifică constă în dezvăluirea esenței apariției tensiunilor armonice ridicate în cablul zero a unui motor asincron.

Problema științifică importantă soluționată în domeniul cercetat. Este obținută o justificare teoretică a prezenței în cablul zero a motorului asincron a unei tensiuni înalte armonice și sunt determinați factorii care influențează magnitudinea acestei tensiuni și limitele modificării sale.

Semnificația teoretică a cercetării constă în justificarea schemei structurale și a parametrilor necesari pentru toate tipurile de dispozitive de protecție, a căror funcționare se bazează pe apariția unei tensiuni în cablul zero în momentul întreruperii fazei de alimentare.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în faptul că caracteristicile obținute pe cale experimentală ale unui motor asincron au servit drept bază pentru fundamentarea și elaborarea sarcinii de proiectare a unui dispozitiv de protecție universal, adică aducându-l la nivelul unei probleme de inginerie.

Implementarea rezultatelor științifice.

Cercetările analitice și experimentale au fost utilizate la elaborarea dispozitivului universal de protecție, ale cărui mostre experimentale au fost implementate într-un șir de gospodării agricole din Republica Moldova (s. Volontirovca, r-ul Stefan-Vodă, ferma avicolă) și din Rusia (or. Moscova, întreprinderile de apărare nr. 107078 și nr. 125833).

Cuprins


ADNOTARE
АННОТАЦИЯ
ANNOTATION
СПИСОК АББРЕВИАТУР
ВВЕДЕНИЕ
1.АНАЛИЗ ПАРКА, УСЛОВИЙ РАБОТЫ И ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ,ВЛИЯЮЩИХ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ НАДЕЖНОСТЬ ТРЁХФАЗНЫХ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ЖИВОТНОВОДСТВА РМ.
 • 1.1 Анализ парка электродвигателей, используемых в сельском хозяйстве на примере животноводства республики Молдова
 • 1.2 Факторы, влияющие на эксплуатационную надежность трёхфазных асинхронных двигателей, применяемых в животноводстве
 • 1.3 Основные причины выхода из строя асинхронных электродвигателей применяемых в животноводстве. Краткая характеристика применяемых защит
 • 1.4 Выводы по первой главе

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ «НУЛЬ ДВИГАТЕЛЯ - НУЛЬ СЕТИ» КАК ИСТОЧНИКА АВРИЙНОГО СИГНАЛА ОБРЫВА ФАЗ
 • 2.1 Системы «нуль двигателя – нуль сети» как источник напряжения третьей гармоники с частотой 150 Гц
 • 2.2 Разработка математической модели трехфазного асинхронного короткозамкнутого электродвигателя. Программа расчета параметров асинхронного электродвигателя, работающего в условиях насыщения магнитной системы.
 • 2.3 Экспериментальные исследования системы нуль двигателя – нуль сети как источника аварийного сигнала обрыва фаз
 • 2.4 Выводы по второй главе.

3. РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТРЁХФАЗНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ОТ АВАРИЙНОЙ ПЕРЕГРУЗКИ И ОБРЫВА ФАЗ
 • 3.1 Разработка и исследования измерительного преобразователя тока как источника сигнала аварийной перегрузки асинхронного электродвигателя
 • 3. 2 Разработка структурной и принципиальной электрической схемы универсального защитного устройства
 • 3.3 Экономический эффект от внедрения разработанного универсального защитного устройства
 • 3.4 Выводы по третьей главе

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
БИБЛИОГРАФИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Декларация об ответственности
CV автора