Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Sinteza, structura și proprietățile compușilor coordinativi ai cuprului(II) cu unele tiosemicarbazone solubile în apă


Autor: Sîrbu Angela
Gradul:doctor în chimie
Specialitatea: 02.00.01 - Chimie anorganică
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Mihail Revenco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Consultant ştiinţific: Vladimir Arion
doctor habilitat, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 13 aprilie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 30 octombrie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document1.89 Mb / în română

Teza

CZU 546.56:547-304.6

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
166 pagini


Cuvinte Cheie

compuşi coordinativi ai cuprului(II), solubilitate în apă, tiosemicarbazonele derivaților aldehidei salicilice, stabilitatea complecșilor, activitate antiproliferativă, specii reactive de oxigen

Adnotare

Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 228 referinţe, 6 anexe, 130 pagini de text de bază, 81 figuri şi 10 tabele. Rezultatele obţinute au fost publicate în 17 lucrări ştiinţifice.

Scopul lucrării: studiul proceselor de formare şi separare ale compuşilor coordinativi ai cuprului(II) cu tiosemicarbazonele aldehidelor 5-sulfosalicilice și 5-metilentrimetilamoniusalicilice, stabilirea structurii, proprietăţilor compuşilor obţinuţi şi determinarea posibilităților de valorificare a proprietăţilor lor utile. Obiectivele cercetării: sinteza tiosemicarbazonelor aldehidelor 5-sulfosalicilice și 5-metilentrimetilamoniusalicilice; studiul procesului de formare a compuşilor coordinativi în soluţii apoase (determinarea parametrilor spectrofotometrici, componenţei, stabilităţii, domeniului de pH ș.a.); stabilirea condiţiilor de separare şi optimizarea metodelor reproductibile de sinteză a compușilor coordinativi; determinarea structurii moleculare a compuşilor prin metoda difracției cu raze X; stabilirea unor proprietăți chimice, electrochimice și activității biologice ale compușilor cercetați.

Noutatea și originalitatea științifică: sinteza a douăzeci de compuși organici și coordinativi ai cuprului(II) solubili în apă, determinarea parametrilor de formare a complecșilor tiosemicarbazonelor aldehidelor 5-sulfosalicilice și 5-metilentrimetilamoniusalicilice cu cupru(II) în soluţii apoase; stabilirea modului de coordinare al liganzilor, structurilor moleculare şi cristaline ale compuşilor coordinativi obţinuţi; determinarea comportamentului electrochimic și activității antiproliferative a compușilor coordinativi ai cuprului(II), elucidarea mecanismului de acțiune biologică, în special capacitatea lor de a induce specii ROS la nivel intracelular. A fost demonstrat că, la expunerea la radiații UVA, tiosemicarbazonele se comportă ca fotosensibilizatori, care generează anionul radicalului superoxid și radicalul hidroxil prin fotoactivarea oxigenului molecular. Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea problemei științifice importante: stabilirea parametrilor de formare a complecșilor cuprului(II) cu tiosemicarbazonele aldehidelor 5-sulfosalicilice și 5-metilentrimetilamoniusalicilice în soluții apoase, determinarea activității antiproliferative a acestor compuși coordinativi.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării: pentru prima dată a fost efectuat studiul procesului de formare în soluţii apoase a compuşilor cuprului(II) cu tiosemicarbazonele aldehidei salicilice substituite în poziția cinci cu grupe ușor ionizabile, a fost acumulată informaţia despre condițiile de formare şi stabilitatea lor în soluţii. A fost stabilită structura compuşilor coordinativi în stare solidă, determinate proprietățile biologice ale compușilor coordinativi ai cuprului(II).

Valoarea aplicativă constă în sinteza noilor compuși solubili în apă, cu activitate antiproliferativă, elucidarea fotostabilității complecșilor și tiosemicarbazonelor cercetate. Implementarea rezultatelor științifice: a fost demonstrată capacitatea compușilor coordinativi de a produce în celule canceroase specii ROS, care promovează mecanismul de apărare antioxidantă mediată de proteina nrf2.

Cuprins


1. COMPUȘI COORDINATIVI AI METALELOR DE TRANZIȚIE CU LIGANZI ÎN BAZA ALDEHIDEI SALICILICE
 • 1.1. Generalități
 • 1.2. Compuși coordinativi cu chalcogensemicarbazonele aldehidei salicilice
 • 1.3. Compuși coordinativi cu chalcogensemicarbazonele tridentate coordinate ONN
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. METODE DE SINTEZĂ ȘI CERCETARE
 • 2.1. Reactivii utilizați
 • 2.2. Metode de sinteză a agenților de coordinare
 • 2.3. Metode de sinteză a compușilor coordinativi
 • 2.4. Metode de analiză și cercetare
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. FORMAREA ȘI STABILITATEA ÎN SOLUȚII A COMPUȘILOR COORDINATIVI AI CUPRULUI(II) CU TIOSEMICARBAZONELE ALDEHIDEI SALICILICE 5-SUBSTITUITE
 • 3.1. Caracteristicile spectrale şi stabilitatea compuşilor coordinativi ai cuprului(II) cu tiosemicarbazona aldehidei 5-sulfosalicilice și derivații ei
 • 3.2. Compuși coordinativi ai cuprului(II), nichelului(II), cobaltului(II) cu derivați ai tiosemicarbazonei aldehidei 5-metilentrimetilamoniusalicilice și aplicațiile lor
 • 3.2.1. Caracteristicile spectrale ale tiosemicarbazonei aldehidei 5-metilentrimetilamoniusalicilice și compuşilor coordinativi ai cuprului(II),nichelului(II), cobaltului(II) cu aceasta
 • 3.2.2. Determinări cantitative ale cuprului(II) și cobaltului(II), utilizând formarea compușilor coordinativi cu tiosemicarbazona aldehidei 5-tilentrimetilamoniusalicilice
 • 3.2.3. Caracteristicile spectrale ale compușilor coordinativi ai cuprului(II) cu derivați ai tiosemicarbazonei aldehidei 5-metilentrimetilamoniusalicilice
 • 3.2.4. Procesele de disociere a grupelor donore de protoni și lipofilitatea derivaților tiosemicarbazonei aldehidei 5-metilentrimetilamoniusalicilice
 • 3.2.5. Stabilitatea soluțiilor complecșilor cuprului(II) cu tiosemicarbazonele aldehidei 5-metilentrimetilamoniusalicilice și reducerea lor cu GSH
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. SINTEZA, STRUCTURA ȘI PROPRIETĂȚILE COMPUȘILOR COORDINATIVI AI CUPRULUI(II) CU DERIVAȚI AI TIOSEMICARBAZONELOR ALDEHIDEI SALICILICE 5-SUBSTITUITE
 • 4.1. Sinteza și structura compușilor coordinativi ai cuprului(II) cu tiosemicarbazona aldehidei 5-sulfosalicilice și unii derivați ai acesteia
 • 4.2. Structura compuşilor coordinativi ai cuprului(II) cu tiosemicarbazona aldehidei 5-metilentrimetilamoniusalicilice
 • 4.3. Proprietățile electrochimice ale compușilor coordinativi ai cuprului(II) cu tiosemicarbazonele aldehidei 5-sulfosalicilice
 • 4.4. Studiul proprietăților antiproliferative ale compușilor coordinativi ai cuprului(II) cu tiosemicarbazonele aldehidei 5-sulfosalicilice
 • 4.5. Inducerea ROS și activarea protecției antioxidante
 • 4.6. Activitatea antiproliferativă a complecșilor cuprului(II) cu tiosemicarbazonele aldehidei 5-metilentrimetilamoniusalicilice
 • 4.7. Caracterizarea compușilor coordinativi ai cuprului(II) cu tiosemicarbazona aldehidei 5-sulfosalicilice și derivaților ei cu ajutorul spectroscopiei de rezonanță electronică paramagnetică (REP). Stabilitatea tiosemicarbazonelor aldehidei 5-sulfosalicilice și complecșilor acestora cu cupru(II) la radiații UVA
 • 4.8. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE